Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2024-01-31
Przedmiot ogłoszenia:Zorganizowanie turnusów
Organizator:Centrum Usług Społecznych w Tarnowie
Adres: Kazimierza Brodzińskiego 14, 33-100 Tarnów
Województwo / powiat: małopolskie, pow. Tarnów
Państwo: Polska
NIP:PL8731046972
Telefon / fax:14 688 21 57
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/184334
Opis:Norweski Mechanizm finansowy 2014-2021
Powstaje w kontekście naboru
POPT.14.21.00-IZ.00-00-001/19 - Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021

Część 1
Zorganizowanie turnusu - grupa I

Przedmioty zamówienia
Usługa
Usługi inne
Opis
Zorganizowanie i przeprowadzenie półkolonii zimowych dla 30 dzieci z terenu Miasta Tarnowa -
,,Półkolonia z CUS-em - Młodzi Badacze Zdrowia".
Zamówienie zostało podzielone na 2 zadania:
-?Zadanie I - zorganizowanie turnusu - grupa I
-?Zadanie II - zorganizowanie turnusu - grupa II

Część 2
Zorganizowanie turnusu - grupa II

Przedmioty zamówienia
Usługa
Usługi inne
Opis
Zorganizowanie i przeprowadzenie półkolonii zimowych dla 30 dzieci z terenu Miasta Tarnowa -
,,Półkolonia z CUS-em - Młodzi Badacze Zdrowia".
Zamówienie zostało podzielone na 2 zadania:
-?Zadanie I - zorganizowanie turnusu - grupa I
-?Zadanie II - zorganizowanie turnusu - grupa II
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert
2024-02-08
Termin składania:2024-02-08
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy
2024-02

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
małopolskie
Powiat
Tarnów
Gmina
Tarnów
Miejscowość
Tarnów

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
małopolskie
Powiat
Tarnów
Gmina
Tarnów
Miejscowość
Tarnów
Wymagania:Warunki zmiany umowy
7) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w sytuacji:
a) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy, zaistnienia siły wyższej, tj. klęski żywiołowej, strajku generalnego lub lokalnego mających bezpośredni wpływ na realizację zamówienia,
b) w przypadku konieczności wprowadzenia zmian będących następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym, a inną niż Wykonawcą stroną, w tym instytucjami nadzorującymi realizację projektu,
c) zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia, która będzie miała związek z okolicznościami leżącymi po stronie Zamawiającego,
d) zmiany osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia pod warunkiem, że zmiana ta jest konieczna z przyczyn niezależnych od Wykonawcy oraz, że osoba nie wykazana w Ofercie, a wskazana przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, będzie posiadała wymagane kwalifikacje zawodowe odpowiadające wymaganiom Zamawiającego, określone w Zapytaniu ofertowym - po pisemnym zawiadomieniu Zamawiającego i uzyskaniu zgody Zamawiającego,
e) wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
TAK
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że:
W zakresie zadania I
a) wykonali w sposób należyty - w okresie ostatnich trzech (3) lat przed upływem terminu składania Ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jedną (1) usługę polegającą na zorganizowaniu wypoczynku dla dzieci i młodzieży (np. kolonii lub półkolonii)
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że:
W zakresie zadania I
b) dysponują/będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.:
- minimum dwoma (2) osobami, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia w charakterze wychowawcy, posiadające wykształcenie, doświadczenie i kwalifikacje zgodne z przepisami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r., poz. 452 z późn. zm);
- minimum jedną (1) osobą, która będzie uczestniczyć w realizacji zamówienia prowadząc zajęcia sportowe, posiadającą dyplom lub zaświadczenie lub certyfikat ukończenia kursu instruktora fitness lub ukończenia szkoły lub kursu uprawniającego do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego lub zajęć ogólnorozwojowych dla dzieci lub posiada kwalifikacje trenera lub instruktora sportu w rozumieniu ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2048);
- minimum jedną (1) osobą, która będzie uczestniczyć w realizacji zamówienia prowadząc warsztaty dietetyczne, posiadającą ukończone studia wyższe - kierunek lub specjalność: dietetyka lub wykształcenie średnie w zawodzie dietetyk;
- minimum jedną (1) osobą, która będzie uczestniczyć w realizacji zamówienia prowadząc warsztaty z pierwszej pomocy ,,Mały ratownik", posiadającą dyplom ukończenia kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz posiadającą prawo do wykonywania zawodu ratownika medycznego lub pielęgniarki,
- minimum jedną (1) osobą, która będzie uczestniczyć w realizacji zamówienia prowadząc warsztaty psychologiczne, posiadającą prawo do wykonywania zawodu psychologa - ukończone studia wyższe magisterskie uzyskane na kierunku psychologia.
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2024-01-31
Data ostatniej zmiany
2024-01-31 14:26:44

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Oferty oceniane będą według następującego kryterium: cena oferty brutto - 100%

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Oferty oceniane będą według następującego kryterium: cena oferty brutto - 100%
Kontakt:Osoby do kontaktu
Agnieszka Baran
tel.: 14 688 21 57
e-mail: abaran@cus.tarnow.pl
Kod CPV:55243000-5, 63500000-4, 85312110-3, 92000000-1, 55243000-5, 63500000-4, 85312100-0, 92000000-1
Numer dokumentu:2024-64038-184334, DOK-261-5/24
Źródło: Internet i własne
Załączniki: