Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 23708388 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2022-08-11
Przedmiot ogłoszenia:Zorganizowanie usługi transportowej treningu obronnego w zakresie przewozu osób
Organizator:Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Adres: pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Warszawa
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 22 695 69 95, tel. (22) 695-62-13
E-mail:
Opis:II. Przedmiot zapytania ofertowego:
Przedmiotem zapytania ofertowego jest zorganizowanie usługi transportowej treningu obronnego WISŁA-22 w zakresie przewozu osób - uczestników treningu z siedziby Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego pl. Bankowy 3/5 do m. Tomice - powiat piaseczyński oraz z m. Tomice do siedziby Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego pl. Bankowy 3/5., zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, który stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Ofertę należy przesłać pocztą lub złożyć w sekretariacie w siedzibie Zamawiającego - Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, Sekretariat Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, pok. 535 lub drogą mailową na adres e-mailowy: wbzk@mazowieckie.pl w terminie do 18.08.2022 r. do godz. 12:00.
Termin składania:2022-08-18
Miejsce i termin realizacji:IV. Warunki realizacji zamówienia
1. Usługa będzie realizowana w dniu 14.09.2022 r. w godz.ch 8.00 - 16.00, zgodnie z programem przewozów.
Wymagania:III. Kryteria oceny ofert
1. Cena -100%.
2. Należność za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający przekaże na rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
3. W ofercie należy podać ostateczną cenę brutto określającą maksymalne wynagrodzenie z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia (musi obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia).
V. Termin związania ofertą
Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
VI. Termin, miejsce i sposób składnia ofert
Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
VII. Informacja o dokumentach jakie wykonawca musi załączyć do oferty
1. Formularz ofertowy, który stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
VIII. Informacja dotycząca negocjacji z wykonawcami
Dopuszcza się negocjowanie oferowanych cen ze wszystkimi wykonawcami, którzy złożyli prawidłowe oferty.
2. Korespondencja pisemna za pośrednictwem poczty, kuriera lub składana osobiście w sekretariacie zamawiającego: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, pl. Bankowy 3/5 (sekretariat Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, pok. 535).
Kontakt:IX. Informacja o sposobie komunikacji zamawiającego z wykonawcami
Porozumiewanie się z Zamawiającym w związku z zapytaniem ofertowym:
1. Osoba uprawniona ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami: p. Mirosław Wiktorowski, nr tel. (22) 695-62-13, adres email: mwiktorowski@mazowieckie.pl
Numer dokumentu:WBZK-III.271.158.2022.KK
Źródło: Internet i własne
Załączniki: