Zgłoś sugestię

Dla jednostek badawczych, mediów, instytucji publicznych - analizy i monitoring zjawisk zachodzących na rynku zamówień publicznych.

Proponujemy pełne analizy zjawisk zachodzących w zamówieniach publicznych polegające na monitorowaniu całego przebiegu postępowań publicznych.
Dzięki szczegółowym zestawieniom wyników, raport może być doskonałym punktem wyjścia do analizy bieżącej sytuacji na rynku. Z kolei porównanie z poprzednimi lub analogicznymi okresami może być wykorzystane do przyszłych prognoz. Raport może być cennym narzędziem, pomagające zauważyć i przeanalizować fakty, których znajomość przekłada się na większą racjonalność dysponowania środkami publicznymi i przejrzystość ich wydawania.

Przykład fragmentu analizy »

Oto niektóre przykłady jakie możemy poddać analizie:

  • Jakie kryteria oceny ofert były stosowane w przetargach z uwzględnieniem trybu przetargu, rodzaju zamówienia i wartości zamówienia? Czy zamawiający stosowali pozacenowe kryteria oceny ofert? Jakie to były kryteria? Jakie przypisano im wagi?
  • Czy pozacenowe kryteria oceny oferty miały istotny/realny wpływ na klasyfikację ofert i ostateczny wybór Wykonawcy (tj. czy zmieniłaby się kolejność ofert w przypadku gdyby jedynym kryterium była cena?)
  • Jakie czynniki brali pod uwagę zamawiający opisując sposób dokonywania oceny spełniania poszczególnych warunków udziału w postępowaniu?
  • Czy w badanych przetargach wystąpiły trudności w przeprowadzeniu procedury przetargowej w związku z dodatkowymi pytaniami do treści SIWZ dotyczącymi kryteriów oceny oferty lub warunków udziału w postępowaniu?
  • Czy w badanych zamówieniach publicznych wystąpiły przypadki odrzucenia ofert? Jeśli tak to jakie były powody?

Podane powyżej metody badawcze mogą zostać zmienione czy też rozszerzone w zależności od potrzeby projektu. Wnioski będą oparte o informacje zebrane w wywiadach/panelach oraz udokumentowane plikami źródłowymi stworzonymi na podstawie desk research.

Kontakt w sprawie raportów

Izabela Domitrz

tel: 86 275 85 45

e-mail: izad@gbp.pl