Zgłoś sugestię
AAA
Numer ogłoszenia: 26164527 archiwalne PROMOWANE zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:sprzedaż - Polska
Data dodania oferty:2023-11-17
Przedmiot ogłoszenia:Przetarg pisemny nieograniczony w sprawie zbycia prawa własności Zespołu Obiektów (Doko- pontonu nr PN - SSR -1, Doko-pontonu nr PN-SSR-3, podnośnika nr SSR-1)
Organizator:Morska Stocznia Remontowa "Gryfia" S.A
Adres: ul. Brdowska 12, 71-700 Szczecin
Województwo / powiat: zachodniopomorskie, pow. Szczecin
pomorskie
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel:786 815 966, 660 777 165
Opis:Przedmiot postępowania stanowi prawo własności Zespołu Obiektów: Doko-pontonu nr PN-SSR-1, Doko-pontonu nr PN-SSR-3 i podnośnika nr SSR-1 zwanych dalej "Przedmiotem Postępowania".
Przetarg obejmuje łącznie wszystkie rzeczy (Zespół Obiektów) wskazane jako przedmiot postępowania tworzących całość gospodarczą. Przedmiot postępowania powiązany jest funkcjonalnie z uwagi na to, że konstrukcja podnośnika SSR-1 przystosowana jest do unoszenia doko-pontonów dokładnie o takich parametrach jak doki PN-SSR-3 i PN-SSR-1.
Niemniej jednak, możliwe jest również złożenie oferty jedynie na zakup doko-ponton PN-SSR-1, bądź też na zakup podnośnika nr SSR-1 wraz z doko-pontonem PN-SSR-3.
Specyfikacja:W załączniku
Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać w formie elektronicznej (mailowo) na adres: przetargi@msrgryfia.pl bądź w formie pisemnej w siedzibie Morskiej Stoczni Remontowej "Gryfia" S.A., tj. w Szczecinie przy Ul. Brdowskiej 12, w Sekretariacie Zarządu pokój nr 212 w budynku G-118 (Wyspa Górno-Okrętowa), do dnia 05.12.2023 r. do godz. 11:00.
Otwarcie ofert:Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 05.12.2023 r. o godz. 12.00 w siedzibie stoczni.
Termin składania:2023-12-05
Wymagania:Wadium wynosi 50 000,00 USD (słownie dolarów amerykańskich: pięćdziesiąt tysięcy 00/100)
W przypadku złożenia oferty zakupu samego doko-pontonu PN-SSR-1 wadium wynosi 10 000 USD (słownie dolarów amerykańskich: dziesięć tysięcy 00/100).
W przypadku oferty zakupu podnośnika nr SSR-1 wraz z doko-pontonem PN-SSR-3 wadium wynosi 40 000 USD (słownie dolarów amerykańskich: czterdzieści tysięcy 00/100).
Wadium należy uiścić w trybie zgodnym z warunkami określonymi w "Regulaminie postępowania przetargowego" na konto o numerze PL 27 1240 3927 1787 0010 6695 7549
SWIFT PKOPPLPW
Zwrot wadium dla oferentów których oferta nie została wybrana nastąpi w ciągu 7 dni roboczych od zakończenia przetargu tj. od dnia 05.12.2023 r.
Szczegółowy tryb zwrotu wadium normuje "Regulamin postępowania przetargowego" dostępny na stronie internetowej Morskiej Stoczni Remontowej "Gryfia" S.A.: www.msrgryfia.pl/przetargi,1
Uwagi:Stocznia zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania ewentualnie jego unieważnienia w każdym czasie bez podania przyczyn. Szczegółowe informacje dotyczące wszelkich zastrzeżeń umieszczone są w Regulaminie postępowania o którym mowa w punkcie IV niniejszego ogłoszenia.
Kontakt:3. Osobami uprawnionymi do udzielania informacji są:
- Adrian Cerkowniak - tel. 786 815 966 w sprawie procedowania postępowania.
- Waldemar Grzegorczyk - tel. 660 777 165 w kwestiach technicznych dotyczących przedmiotu postępowania.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: