Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:zlecenie - Polska
Data dodania oferty:2018-07-26
Przedmiot ogłoszenia:Rozbudowa i przebudowa kompleksu sportowego na stadionie miejskim - instalacje wod-kan zewnętrzne
Organizator:Klient Serwisu O2510
Adres: 98-220 Zduńska Wola
Województwo / powiat: łódzkie, pow. zduńskowolski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel: 533 306 775
E-mail:
Opis:W związku z przygotowywaniem oferty przetargowej na w/w zadanie proszę o złożenie oferty cenowej na wykonanie n/w robót branży sanitarnej w rozbiciu na rodzaje robót i etapy jak w załączonych przedmiarach j/n;
1. Instalacje zewnętrzne - I etap
2. Instalacje zewnętrzne - II etap
Zakres robót branży sanitarnej obejmuje n/w instalacje.
Instalacje zewnętrzne zgodnie z dokumentacją to:
1. Zewnętrzna instalacja wodociągowa bytowa
2. Zewnętrzna instalacja wodociągowa ppoż do budynku
3. Zewnętrzna instalacja wodociągowa ppoż do hydrantów zewnętrznych
4. Zbiornik prefabrykowany ppoż
5. Zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
6. Zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej
7. Przyłącze kanalizacji sanitarnej
8. Przyłącze kanalizacji deszczowej
9. Przyłącze wody
UWAGA! Zgodnie z zapisami w SIWZ
1) Przyłącze ciepłownicze oraz węzeł cieplny zostanie wykonany przez Miejskie Sieci Cieplne w Zduńskiej Woli Sp. z o.o. Do obowiązków Wykonawcy będzie należało przygotowanie pomieszczenia węzła cieplnego zgodnie z dokumentacją, udostępnienie MSC terenu budowy oraz uzgodnienie terminów prowadzenia poszczególnych etapów prac.
2) Dla przedmiotowej Inwestycji zakłada się etapowe wykonanie robót budowlanych polegające na budowie w pierwszej kolejności segmentu A budynku oraz zagospodarowaniem terenu i przewidzianą infrastrukturą techniczną, a także uzyskanie odbiorów częściowych (warunkowych) pozwalających na użytkowanie segmentu A budynku, w tym uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. Następnie wyłączeniu z użytkowania istniejącego budynku szatniowo - sanitarnego i jego rozbiórka wraz z odcięciem istniejących przyłączy (w uzgodnieniu z gestorami sieci) oraz dokończenie budowy tj. budowa segmentu B i uzyskanie odbiorów końcowych inwestycji.
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę cenową proszę złożyć do dnia 01.08.2018r
Proszę o potwierdzenie czy otrzymam ofertę , a jeśli tak to w jakim zakresie wymienionych wyżej robót.
Termin składania:2018-08-01
Miejsce i termin realizacji:Przewidywany termin realizacji : segment A - I/II kwartał 2019r, segment B III kwartał 2019r
Wymagania:Ofertę proszę przygotować na podstawie załączonej dokumentacji, STWiOR i przedmiarów robót.
Podstawą wyceny jest dokumentacja, przedmiary stanową materiały pomocnicze.
Można zastosować rozwiązania równoważne wg warunków opisanych w opisie równoważności.
Do oferty nie są wymagane kosztorysy, będą dopiero załącznikami do umowy w przypadku wyboru naszej oferty.
Kontakt:Małgorzata Zięba
Źródło: Internet i własne