Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg konkurs ofert - Polska
Data dodania oferty:2021-01-15
Przedmiot ogłoszenia:Zmiana systemu ogrzewania z węglowego na gazowe
Organizator:Administracja Budynków PATPOL Jarosław Patelczyk
Adres: M. Reja 13/15, 81-874 Sopot
Województwo / powiat: pomorskie, pow. Sopot
Państwo: Polska
Telefon / fax:58 555 14 91
Opis:OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT
Inwestor: Gmina Miasta Sopotu
Kościuszki 25 / 27 Sopot
Prowadzący postępowanie konkursowe ;
Administracja Budynków PATPOL Jarosław Patelczyk
ul. M. Reja 13/15,81-874 Sopot
Inwestor ogłasza konkurs ofert
na zmianę systemu ogrzewania z węglowego na gazowe polegające na
rozbudowie instalacji gazowej i budowie instalacji centralnego ogrzewania
w lokalu mieszkalnym nr 2 w budynku przy
ul. Al. Niepodlełosci 640 B
Specyfikacja:Dokumentacja w wersji papierowej do wglądu w siedzibie Administracji Budynków
PATPOL Sopot,
ul. M. Reja 13/15.
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert do dnia 26.01.2021 r w siedzibie administracji do godz.12;00
Termin składania:2021-01-26
Miejsce i termin realizacji:Termin wykonania zamówienia :
- przekazanie terenu budowy - w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy
- rozpoczęcie robót - nie później niż w ciągu 2 dni od dnia przekazania terenu
budowy
- zakończenie robót wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru całego
zadania winno nastąpić nie później niż 20 dni od daty przekazania terenu
budowy.
Wymagania:Dodatkowe wymagania :
1. zapewnienie kierowania robotami budowlanymi ( kierownik budowy) przez
osobę posiadającą kwalifikacje , o których mowa w art. 37 c Ustawy o
Ochronie Zabytków t.j. posiadającą uprawnienia budowlane określone
przepisami Prawa Budowlanego , która przez co najmniej 18 miesięcy brała
udział w robotach budowlanach prowadzonych przy zabytkach nieruchomych
wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury.
2. przedstawienie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje
zgodnie z art.37g Ustawy o Ochronie Zabytków
Źródło: Internet i własne
Załączniki: