Zgłoś sugestię

Quasi protest jako bezkosztowy środek walki o zamówienie publiczne

protest

Możliwość zakwestionowania czynności zamawiającego lub zaniechania jej dokonania to ważne uprawnienie wykonawcy w walce o uzyskanie zamówienia publicznego. Wykonawca nie zgadzający się z czynnościami zamawiającego w postępowaniu o wartości powyżej progów unijnych może wnieść odwołanie do KIO. W przypadku jego oddalenia może walczyć dalej, wnosząc skargę do sądu okręgowego.


Sytuacja wykonawcy komplikuje się w przypadku postępowań o wartości poniżej progów unijnych. Odwołanie w postępowaniach podprogowych można bowiem złożyć wyłącznie w 4 przypadkach (wybór jednego z 3 trybów postępowania, opis sposobu dokonywania oceny warunków udziału w postępowaniu, wykluczenie z postępowania wykonawcy oraz odrzucenie oferty wykonawcy). Wśród istotnych dla wykonawców czynności, na które nie można wnieść odwołania są np. sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia, udzielenie wyjaśnień do SIWZ, wybór oferty najkorzystniejszej czy też unieważnienie postępowania.
Wielu wykonawców uważa, że skoro nie mogą wnieść odwołania do KIO to oznacza, że nie mają żadnych innych środków do obrony swoich racji. Wykonawca w przetargach podprogowych nie pozostaje jednak zupełnie bezbronny...

Czytaj więcej:
www.blogprawazamowienpublicznych.blogspot.com/2015/05/quasi-protest-bezkosztowy-srodek-walki.html