Zgłoś sugestię

Poręczenia wadialne - Ewadia.pl


Czym jest poręczenie wadialne?

Uczestnictwo w zamówieniach publicznych dla wielu przedsiębiorców stanowi atrakcyjną alternatywę dla rozwoju biznesu. Analizując aspekty aplikowania w ramach „Ogłoszenia o zamówieniu” warto rozważyć formę, w jakiej wnieść wadium, jeśli jest ono wymagane.

Podstawa prawna

Przypominamy, że w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), uregulowano kwestię wadium, jako fakultatywny bądź obligatoryjny element postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Przepisy ww. ustawy określają w m.in. formy, w jakich wadium może być wnoszone.
W świetle przepisów ww. ustawy wniesienie wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego może nastąpić w postaci:

  1. wpłacenia zamawiającemu określonej kwoty pieniędzy,
  2. poręczenia bankowego,
  3. poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej,
  4. gwarancji bankowej,
  5. gwarancji ubezpieczeniowej,
  6. poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. - o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2016 r. poz. 359 i 2260 oraz 2017 r. poz. 1089).
Ad 6.
Pomimo zawiłej definicji zasadniczo są to Fundusze Poręczeń Kredytowych, czyli wyspecjalizowane podmioty w udzielaniu m.in. poręczeń wadialnych.

Wady:
Nie wszystkie Fundusze Poręczeniowe aktywnie udzielają poręczeń wadialnych.
W większości z nich proces jest zbliżony do Banków, czy Ubezpieczycieli. Wyjątkiem jest POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A., który jako jedyny na dzień 08.09.2020 r. udostępnia w pełni zdigitalizowany proces aplikowania o uzyskania poręczeń wadialnych online poprzez serwis Ewadia.pl

Zalety:
Poręczenia wadialne wystawiane przez Fundusze Poręczeń Kredytowych są w pełni akceptowalne w toczących się w Polsce przetargach publicznych.

Zachęcamy do zakupu poręczenia wadialnego w formule online - Kliknij i Sprawdź!