Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2021-06-24
Przedmiot ogłoszenia:Artykuły i środki chemiczne
Organizator:Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie
Adres: ul. Podwale 2, 78-300 Świdwin
Województwo / powiat: zachodniopomorskie, pow. świdwiński
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. (94)365-26-29, (94)36-538-35
E-mail:
Opis:Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie, zaprasza do złożenia oferty na artykuły i środki chemiczne:

Lp.
Nazwa artykułu
j.m.
Razem ilość
1
2
3
4
1
Papier toaletowy 8 rolek
op
30
2
Papier toaletowy do urządzenia
szt
300
3
Ręcznik papierowy na rolce 2 szt. w opakowaniu
op
60
4
Ręcznik papierowy do urządzenia w rolce
szt
600
5
Ścierki kuchenne 3szt.
op
70
6
Druciak spiralny miękki
szt
100
7
Druciak gąbkowy
szt
100
8
Gąbka kuchenna
szt
50
9
Wkład kostka do WC
szt
50
10
Kostka do WC z urządzeniem
szt
60
11
Żel do WC antybakteryjny 1,25 l równoważny żelowi DOMESTOS
szt
100
12
Płyn do WC 1l
szt
100
13
Pasta do szorowania
szt
30
14
Proszek do szorowania równoważny proszkowi AJAX 500 g
szt
70
15
Płyn do szyb ze spryskiwaczem 0,5l
szt
30
16
Płyn do szyb bez spryskiwacza 0,5l
szt
20
17
Płyn do naczyń 1l równoważni płynowi LUDWIK
szt
40
18
Płyn do naczyń 5l
szt
40
19
Płyn uniwersalny 1l
szt
50
20
Płyn uniwersalny 5l
szt
40
21
Mydło w płynie z dozownikiem
szt
30
22
Mydło w płynie 5l
szt
40
23
Rękawice gospodarcze roz. M
szt
30
24
Rękawice gospodarcze roz. L
szt
30
25
Rękawice gospodarcze roz. XL
szt
30
26
Rękawice lateksowe roz. M 100 szt.
op
20
27
Rękawice lateksowe roz. L 100 szt.
op
20
28
Rękawice lateksowe roz. XL 100 szt.
op
10
29
Rękawice winylowe roz. M 100 szt.
op
20
30
Rękawice winylowe roz. L 100 szt.
op
20
31
Rękawice winylowe roz. XL 100 szt.
op
10
32
Płyn do mycia lodówki
szt
15
33
Odświeżacz powietrza
szt
70
34
Płyn do usuwania tłuszczu równoważny odtłuszczaczowi MELIGO 750ml
szt
50
35
Płyn do stali nierdzewnej
szt
20
36
Mleczko do czyszczenia 750ml równoważny mleczku CIF
szt
60
37
Worki na śmieci 60l
szt
200
38
Worki na śmieci 120l
szt
60
39
Worki na śmieci 160l
szt
100
40
Proszek do prania 5kg
szt
7
41
Odplamiacz do ubrań w saszetce
szt
50
42
Płyn do płukania 1l
szt
10
43
Płyn do mycia powierzchni silnie zabrudzonych równoważny płynowi FP2
szt
40
44
Płyn do zmywarki odpowiadający warunkom technicznych zmywarki LOZAMET ZK-07-5EP 5 L
szt
5
45
Nabłyszczacz do zmywarki odpowiadającym warunkom technicznym zmywarki LOZAMET ZK-07-5EP 5 L
szt
5
46
Mops płaski z kijem
szt
4
47
Ręcznik papierowy składany seledynowy
szt
300
48
Wkład do mopa okrągłego kompatybilny z kijem VILEDA
szt
12
49
Kij do miotły
szt
10
50
Zmiotka z szufelką
szt
5
51
Miotła z włosia
szt
10
52
Płyn dezynfekująco-czyszczący 1l
szt
30
53
Środek do czyszczenia mebli w sprayu
szt
30
54
Ściereczki uniwersalne
op
20
55
Wiadro do mopa okrągłego kompatybilne z VILEDA
szt
2
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce i termin składania ofert:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie, Ul. Podwale 2.
Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera, e-mail lub też dostarczona osobiście do dnia 26 lipca 2021 roku do godz. 10:00.
Termin składania:2021-07-26
Miejsce i termin realizacji:Termin wykonania zamówienia
Od dnia podpisania umowy do 28.12.2021r.
Wymagania:Opis sposobu przygotowania oferty.
Oferty składane są z zachowaniem formy pisemnej. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Każda poprawka w ofercie musi być przekreślona i zaparafowana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy .
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
5. Opis kryteriów oceny ofert, ich znaczenie i sposób oceny
Kryterium - najniższa cena.
6. Dodatkowe informacje:
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert i wezwać Wykonawcę do złożenia stosownych wyjaśnień z jednoczesnym wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Wyjaśnienia treści oferty nie mogą prowadzić do jej zmiany.
Pracownik prowadzący postępowanie poprawia w ofercie:
- oczywiste omyłki pisarskie,
- oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.
O dokonanej poprawie w ofercie Zamawiający niezwłocznie informuje Wykonawcę.
Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli:
- zawiera braki uniemożliwiające dokonanie oceny jej treści. Dotyczy to w szczególności ceny lub innych warunków określonych w zapytaniu ofertowym jako kryterium oceny ofert,
- jej treść nie odpowiada warunkom zamówienia, w szczególności ze względu na jej niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia,
- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
- Wykonawca nie złożył stosownych wyjaśnień dotyczących treści przekazanych ofert, w terminie wskazanym w wezwaniu dyrektora wydziału zamawiającego,
- wpłynęła po terminie składania ofert.
Na zapytania Wykonawców w zakresie zapytania ofertowego Zamawiający udziela wyjaśnień, chyba że zapytanie wpłynie do Zamawiającego w ostatnim dniu przewidzianym na składanie ofert.
Dopuszcza się możliwość prowadzenia negocjacji ofert z trzema Wykonawcami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty w ramach zastosowanych kryteriów oceny ofert, a w przypadku mniejszej liczby otrzymanych ofert Zamawiający zakwalifikuje do negocjacji wszystkich Wykonawców, których oferty spełniają wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym.
Jeżeli wybrany Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy, najkorzystniejsza oferta może zostać wybrana spośród ofert pozostałych, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli:
- nie wpłynie żadna oferta lub żadna z ofert nie spełni warunków postępowania,
- cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
- wystąpi zmiana okoliczności powodująca, że realizacja zamówienia jest niecelowa,
- zapytanie obarczone będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: