Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 18162017 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2019-10-16
Przedmiot ogłoszenia:Awaryjny przegląd i naprawa układu kompensacji mocy biernej
Organizator:Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
Adres: ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze
Województwo / powiat: śląskie, pow. Zabrze
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 32 630 30 91 wew. 5806
E-mail:
Opis:I. Opis przedmiotu zamówienia:
W związku z awarią układu kompensacji mocy biernej w obiekcie zlokalizowanym w Zabrzu przy ul. Mochnackiego 12, konieczne jest zlecenie usługi obejmującej wskazanie przyczyny powstania niewłaściwego poziomu kompensacji, przeprowadzenie analizy skuteczności jego działania, a w razie potrzeby również wymieniana podzespołów niespełniających wymaganych parametrów, oraz ponowne uruchomienie układów wraz z ustawieniem właściwych progów działania kompensatora. Układ składa się z siedmiu kondensatorów 25 kvar / 690 V.
Miejsce i termin składania ofert: Termin złożenia oferty:
Ofertę należy dostarczyć Zamawiającemu najpóźniej do dnia 22.10.2019 r.
Ofertę prosimy dostarczyć na załączonym formularzu oferty (załącznik nr 1) pod adres Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze, faksem nr tel. 32/277-11-25 lub drogą elektroniczną w formie skanu pod adres: oferty@muzeumgornictwa.pl. W korespondencji proszę posługiwać się dopiskiem sygnatury sprawy MGW.DA.3641.210.20.1.2019.MW.
Termin składania:2019-10-22
Miejsce i termin realizacji:IV. Termin realizacji zamówienia:
Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w maksymalnym terminie 20 dni od daty zlecenia realizacji zamówienia.
Wymagania:II. Istotne warunki zamówienia:
1. Wykonawca musi posiadać:
o niezbędne doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia,
o potencjał techniczny umożliwiający wykonanie przedmiotu umowy (na żądanie Zamawiającego Oferent zobowiązany jest dostarczyć oświadczenie potwierdzające posiadanie niezbędnego doświadczenia w wykonywaniu tego rodzaju zamówień -tj. co najmniej 3 podobnych zamówień).
2. Zamówienie dotyczy przyłącza w Zabrzu przy ul. Mochnackiego 12, które wyposażone jest w układ kompensacji mocy biernej, na który składa się regulator i baterie kondensatorów (7 szt.) włączonych do sieci 400 V.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia wstępnej weryfikacji układu kompensacji na etapie zapytania, pod warunkiem wcześniejszego powiadomienia Zamawiającego o tym fakcie oraz ustaleniu terminu spotkania w miejscu realizacji zamówienia.
4. Pomiar rozliczeniowy energii elektrycznej dla tego przyłącza odbywa się na średnim napięciu 6 kV..
5. W ramach zlecenia wykonawca zrealizuje kompleksową usługę obejmującą: wskazanie przyczyny powstania niewłaściwego poziomu kompensacji, przeprowadzenie analizy skuteczności jego działania, a w razie potrzeby również wymiany podzespołów niespełniających wymaganych parametrów, oraz ponowne uruchomienie układów wraz z ustawieniem właściwych progów działania kompensatora.
6. Z przeprowadzonych pomiarów i analizy stanu istniejącego Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzenia protokołu, który wskazywać będzie przyczynę powstania awarii oraz przedstawi zalecenie co do dalszych czynności naprawczych.
7. Układ kompensacji mocy biernej powinien zapewniać wymagany poziom współczynnika mocy który określony został następująco: tg<j> < 0,4, przy mocy biernej pobieranej przez odbiorniki zainstalowane w obiektach w każdych warunkach obciążenia.
zamówienia, obejmującej realizację zamówienia pn.:
Awaryjny przegląd i naprawa układu kompensacji mocy biernej
8. Układ powinien być ustawiony w sposób, który zapobiegnie przekompensowaniu mocy biernej pojemnościowej w okresie rozliczeniowym (1 miesiąc kalendarzowy).
9. W przypadku konieczności wymiany któregokolwiek z podzespołów, należy poinformować o tym fakcie Zamawiającego, a wszelkie koszty z tym związane leżeć będą po stronie Wykonawcy.
10.Wszelkie wymiany wiązać się będą ponadto z zapewnieniem gwarancji dla tych elementów, zgodnie z gwarancją producenta oraz wymaganych dokumentów technicznych takich jak DTR, certyfikaty itp.
11. Po zakończonej realizacji zamówienia może być konieczne ponowne przeprowadzenie pomiarów urządzenia.
12. Przedmiot zamówienia odebrany zostanie jednorazowo i potwierdzony w formie protokołu odbioru końcowego, na który składać się będzie weryfikacja parametrów pracy przyłącza.
13. Kwota wynagrodzenia ujęta w ofercie będzie zawierała wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia i nie będzie podlegać zmianie.
14. Płatność za realizację przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie 21 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.
III. Termin związania ofertą:
Termin związania ofertą wynosi 30 dni kalendarzowych od daty złożenia oferty.
V. Kryteria oceny ofert:
i/r"ł\\\\\\\\/xnon iii Znaczenie Maksymalna ilość punktów jakie może
Lp. KRYTERIUM: procentowe kryterium otrzymać oferta za dane kryterium
1. Cena 95 % 95
2. Gwarancja 5 % 5
Razem: 100 % 100
Sposób obliczania wartości punktowej ocenianego kryterium:
Kryterium nr 1 - CENA:
- Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów
- W ramach kryterium ceny oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów
wynikającą z działania:
najniższa oferowana cena brutto --------------------------------------------- x100pktx95%
cena badanej oferty brutto
Kryterium nr 2 - GWARANCJA:
- Oferty (zawierające termin gwarancji obejmujący sprzęt i roboty) oceniane będą wg punktacji podanej poniżej:
Ilość punktów badanej oferty w ramach kryterium ,,cena"
Termin realizacji zlecenia - zgodnie z ofertą [rok] Liczba punktów badanej oferty w ramach kryterium ,,termin realizacji zlecenia" (z uwzględnieniem wagi)
0 0
1-2 1
2-3 2
3-4 3
4-5 4
W przypadku wystąpienia ofert o takiej samej ilości punktów, Zamawiający dodatkowo rozpatrywać będzie okres udzielonej rękojmi na przedmiot zamówienia. Wygrywa wówczas oferta udzielająca dłuższej rękojmi.
Uwagi:VII. Ochrona danych osobowych
W przypadku złożenia oferty Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - RODO (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1) - wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia tegoż postępowania. Nie jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany do podania swych danych osobowych. Jednakże konsekwencją nie podania tych danych będzie odrzucenie Pani/Pana oferty, co z góry wyklucza ewentualne zlecenie Pani/Panu realizacji zamówienia. Jeżeli złoży Pani/Pani ofertę to administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu z siedzibą przy ul. Jodłowej 59 w Zabrzu. Kontakt do inspektora ochrony danych Zamawiającego: iod@muzeumgornictwa.pl. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy prawa lub w oparciu o obowiązujące u Zamawiającego procedury. Decyzje, w oparciu
0 podane przez Panią/Pana dane, nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Dane osobowe będą przechowywane do przedawnienia ewentualnych roszczeń, wykonania obowiązków archiwalnych
1 wynikających z przepisów prawa. Po złożeniu oferty będzie Pani/Pan mieć prawo żądania dostępu do swych danych osobowych; ich sprostowania, przeniesienia oraz ograniczenia przetwarzania (z zastrzeżeniem przypadku, o którym mowa wart. 18 ust. 2 RODO). Będzie Pani/Pan również mieć prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W zakresie określonym w art. 17 ust. 3 lit. d) oraz e) RODO nie będzie Pani/Panu przysługiwać prawo do usunięcia danych osobowych. Uwaga: Punkt ma zastosowanie jeśli oferent jest osoba fizyczna lub osobą fizyczna prowadząca działalność gospodarcza lub działa przez pełnomocnika będącego osoba fizyczna lub członków organu zarządzającego będących osobami fizycznymi.
Zgodnie z §4 ust 1 d) Regulaminu udzielania zamówień publicznych do których nie stosuje się ustawy prawo zamówień publicznych, wybór wykonawcy może nastąpić w sytuacji w której złożona oferta spełniająca opisane w zapytaniu warunki mieścić się będzie w budżecie posiadanym przez Zamawiającego.
Będzie wymagane podpisanie umowy TAK /NIE
Kontakt:Sprawę prowadzi:
1. Magdalena Władowska, Marek Wituła tel. 32 630-30-91 wew. 5806
Numer dokumentu:MGW.DA. 3641.210.20.1.2019. MW
Źródło: Internet i własne
Załączniki: