Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 14246746 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2017-10-12
Przedmiot ogłoszenia:Badanie sprawozdania finansowego
Organizator:Agencja Rozwoju Regionalnego "ARES" S.A w Suwałkach
Adres: ul. Teofila Noniewicza 42A, 16-400 Suwałki
Województwo / powiat: podlaskie, pow. Suwałki
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. +48 87 566 61 06, +48 87 566 70 35
Opis:badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2017 r. i 2018 r.
Sprawozdania finansowego Agencji Rozwoju Regionalnego "ARES" S.A. w Suwałkach za rok 2017 i 2018 oraz sporządzenie sprawozdania z badania o tym, czy sprawozdania finansowe za wyżej wskazane lata są prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawiają sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Spółki.
Miejsce i termin składania ofert: Zainteresowane podmioty proszone są o składanie pisemnych ofert w zaklejonych kopertach z dopiskiem: "Oferta na badanie sprawozdania finansowego Agencji Rozwoju Regionalnego ARES Spółka Akcyjna za 2017 r. i 2018 r."

w terminie do 25.10.2017 r. do godz. 15:00w sekretariacie Agencji Rozwoju Regionalnego "ARES" S.A. w Suwałkach, ul. Noniewicza 42a, 16-400 Suwałki.
Termin składania:2017-10-25
Miejsce i termin realizacji:Oczekiwany termin przeprowadzania badania:

wstępnego:

za 2017 rok do 31 grudnia 2017 r.,

za 2018 rok do 31 grudnia 2018 r.;

ostatecznego wraz z przekazaniem sprawozdania z badania:

za 2017 rok do 31 marca 2018 r.,

za 2018 rok do 31 marca 2019 r.
Wymagania:Oferty złożone po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane. Wybrany podmiot zostanie powiadomiony w terminie 14 dni od dnia dokonania wyboru oferty przez Radę Nadzorczą.

Warunki i oczekiwania wobec biegłego rewidenta

Od biegłego rewidenta oczekujemy, w szczególności:

a) zbadania sprawozdania finansowego za 2017 r. i 2018 r. zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2016, poz. 1047, z późn. zm.), ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 r., poz.1089) oraz Krajowymi standardami badania, i na tej podstawie, sporządzenia sprawozdania z badania;

b) obecności na zwyczajnym lub nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu Spółki (o ile będzie konieczne), zatwierdzających sprawozdania finansowe za rok 2017 i 2018 w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji, jeżeli przedmiotem obrad są sprawy finansowe Spółki;

c) uczestniczenia w posiedzeniach Rady Nadzorczej, na jej zaproszenie;

d) przekazywania do wiadomości Rady Nadzorczej sporządzonych dla Zarządu Spółki (w formie tzw. listu intencyjnego) informacji o ewentualnych problemach w systemie rachunkowości Spółki;

e) zawarcia umowy na warunkach przedstawionych przez Spółkę.

Oferta powinna zawierać:
1. Informację o oferencie, tj.:

a) o formie prowadzonej działalności, aktualny odpis z właściwego rejestru,

b) poświadczenie Krajowej Rady Biegłych Rewidentów o wpisie oferenta jako uprawnionego (na listę podmiotów uprawnionych) do badania sprawozdań finansowych,

c) aktualny odpis z właściwego rejestru,

d) informację o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów,

e) dokumenty przedstawiające doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych (doświadczenie w branży, w której działa Spółka będzie dodatkowym atutem uwzględnianym przy wyborze biegłego rewidenta);

2. Cenę brutto (tj. wraz z podatkiem od towarów i usług) w złotych za przeprowadzenie badania stanowiącego przedmiot oferty uwzględniającą wszystkie koszty (osobowe lub rzeczowe), jakie musi ponieść oferent celem przeprowadzenia badania poszczególnych sprawozdań finansowych oraz sporządzeniesprawozdania z badaniaza rok 2017 i za rok 2018.

3. Określenie składu zespołu prowadzącego badanie, z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta;

4. Wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego;

5. Informację o sumie ubezpieczenia od ryzyka zawodowego; kopię dowodu ubezpieczenia zawierającego informację na temat sumy i okresu ubezpieczenia.

Przy wyborze biegłego rewidenta oraz sposobie oceny ofert na badanie sprawozdania finansowego za 2017 r. i 2018 r. będą brane pod uwagę następujące kryteria:

doświadczenie na rynku usług audytorskich, pozycja na rynku audytorskim,
znajomość branży, w której działa Spółka wraz z doświadczeniem w badaniu sprawozdań finansowych tej branży,
cena za badanie sprawozdań finansowych oraz sporządzenie sprawozdań z badania, uwzględniająca nakład pracy biegłego rewidenta,
metody i terminy badania.

Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, przedłużenia terminu składania ofert, negocjacji warunków umowy oraz odstąpienia od wyboru oferty, bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: