Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 16230033 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2018-10-19
Przedmiot ogłoszenia:Badanie sprawozdania finansowego
Organizator:Fabryka Łożysk Tocznych Kraśnik S.A.
Adres: ul. Fabryczna 6,, 23-210 Kraśnik
Województwo / powiat: lubelskie, pow. kraśnicki
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. +48 81 825 7101 fax +48 81 825 7666
Opis:1. Przedmiot zamówienia obejmuje badanie sprawozdania finansowego FŁT - Kraśnik S.A.
za 2018 oraz 2019 rok i sporządzenie w wersji językowej polskiej i angielskiej pisemnego
sprawozdania przez biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego o tym, czy
sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację
majątkową i finansową jak też wynik finansowy Spółki, a także badanie sprawozdania
finansowego sporządzonego zgodnie z art. 44 prawa energetycznego.
Miejsce i termin składania ofert: 2. Zainteresowani proszeni są o złożenie pisemnych ofert w zamkniętych kopertach
z dopiskiem ,,Oferta na badanie sprawozdania finansowego FŁT - Kraśnik S.A. za 2018
oraz 2019 rok" w terminie do dnia 12 listopada 2018 roku, do godziny 14;00 pod adresem:
Rada Nadzorcza
Fabryki Łożysk Tocznych - Kraśnik S.A. z siedzibą w Kraśniku
ul. Fabryczna 6,23-210 Kraśnik
lub złożenie w Kancelarii Ogólnej Spółki
Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu oferty do siedziby Spółki. Oferty złożone po
upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.
Termin składania:2018-11-12
Wymagania:3. Rada Nadzorcza oczekuje od biegłego rewidenta:
1) obecności (o ile zostanie skierowane takie zaproszenie) na zwyczajnym walnym
zgromadzeniu zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok ubiegły w celu
złożenia stosownych wyjaśnień i informacji, jeżeli przedmiotem obrad są sprawy
finansowe Spółki,
2) gotowości do spotkań informacyjnych z Radą Nadzorczą przed, w trakcie i po
zakończeniu badania sprawozdania finansowego,
3) przekazywania do wiadomości Rady Nadzorczej sporządzanych dla Zarządu Spółki
(w formie tzw. listu intencyjnego) informacji o ewentualnych problemach w systemie
rachunkowości Spółki.
4. Składana oferta powinna zawierać:
1) informacje o oferencie, w tym:
a) forma prowadzonej działalności (aktualny odpis z właściwego rejestru),
b) informację o wpisie do rejestru biegłych rewidentów,
c) informację o wpisie oferenta na listę podmiotów uprawnionych do badania
sprawozdań finansowych,
d) informację o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów,
e) dokumenty i rekomendacje poświadczające doświadczenie w badaniu sprawozdań
finansowych, w tym doświadczenie w branży, w której działa Spółka,
2) określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie, z wyszczególnieniem osób
posiadających uprawnienia biegłego rewidenta i ich doświadczenia,
3) oświadczenie o spełnianiu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków
do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanych sprawozdaniach finansowych,
4) cenę za przedmiot zamówienia określony w pkt 1, z dodatkowym wyszczególnieniem
ceny za badanie sprawozdania za rok 2018 rok i za rok 2019. Ostateczna cena oferty
powinna być wyrażona w walucie polskiej i musi uwzględniać wartość całego
przedmiotu zamówienia oraz wszystkie koszty składające się na realizację zamówienia.
5) wstępny harmonogram określający metody i terminy prac związanych z badaniem
wstępnym, ostatecznym oraz udziałem w inwentaryzacji,
6) projekt umowy (również w wersji elektronicznej).
5. Dopuszcza się wspólne składanie ofert (na badanie sprawozdania finansowego) przez
biegłych rewidentów prowadzących działalność gospodarczą we własnym imieniu i na
własny rachunek, działających jako konsorcjum na podstawie umowy regulującej ich
współpracę.
6. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od
wyboru oferty, bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych
i finansowych.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: