Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 17296160 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-05-09
Przedmiot ogłoszenia:Badanie sprawozdania finansowego
Organizator:Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Durowo
Adres: ul. Durowo 4, 62-100 Wągrowiec
Województwo / powiat: wielkopolskie, pow. wągrowiecki
Państwo: Polska
E-mail:
Opis:Badanie sprawozdania finansowego za 2019 rok
1) Opis przedmiotu zamówienia - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się
w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Dodatkowe informacje związane
z realizacją zamówienia określa wzór umowy załącznik nr 3 do niniejszego zapytania
ofertowego.
Miejsce i termin składania ofert: 9) Miejsce oraz termin składania ofert:
a) Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie Nadleśnictwa
Durowo, ul. Durowo 4, 62-100 Wągrowiec, w terminie do dnia 17.05.2019 r.
do godziny 09:00
Otwarcie ofert:b) Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 17.05.2019 r. o godzinie 09:30 w sali narad - pokój nr 5.
Termin składania:2019-05-17
Miejsce i termin realizacji:2) Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 28.02.2020 r.
Wadium:nie wymagane
Wymagania:3) Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełniania
tych warunków:
- o zamówienie mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału
w postępowaniu, dotyczący posiadania uprawnień do prowadzenia działalności
zawodowej w zakresie badania sprawozdań finansowych:
> Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada aktualny wpis na
listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez
Krajową Radę Biegłych Rewidentów.
4) Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Do oferty należy dołączyć:
o Formularz ofertowy - załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
o Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert. Odpis powinien być złożony w formie kopii poświadczonej
za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
o Pełnomocnictwo do podpisania oferty oraz podpisania innych dokumentów
i oświadczeń składanych wraz z ofertą, o ile prawo ich podpisania nie wynika z innych
dokumentów złożonych wraz z ofertą lub przepisów prawa. Treść pełnomocnictwa
musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania których pełnomocnik jest
upoważniony. Pełnomocnictwo winno być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej
za zgodność z oryginałem przez notariusza.
o Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO - załącznik nr 4 do niniejszego zapytania
ofertowego.
o Aktualny dokument/Zaświadczenie potwierdzające wpis na listę podmiotów
uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Radę
Biegłych Rewidentów.
5) Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami
oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych
do porozumiewania się z Wykonawcami.
o Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w języku
polskim, w formie pisemnej.
o Zamawiający dopuszcza również możliwość przekazywania oświadczeń, wniosków,
zawiadomień oraz wszelkich informacji związanych z niniejszym postępowaniem
drogą elektroniczną na adres: durowo@pila.lasy.gov.pl
o Wszelkie informacje dotyczące postępowania Zamawiający będzie publikował na
własnej stronie internetowej:
http://bip.lasy.gov.pl/pi/bip/dg/rdlp_pila/nadl_durowo/zamowienia_publiczne
6) Wymagania dotyczące wadium, jeżeli Zamawiający żąda wniesienia:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
7) Termin związania z ofertą: 14 dni od dnia złożenia oferty.
8) Opis sposobu przygotowania oferty.
a) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
b) Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty
lub zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert
złożonych przez Wykonawcę.
c) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej
pod rygorem nieważności oraz podpisana przez upoważnionego przedstawiciela
Wykonawcy.
d) Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym
odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być
opisane w poniższy sposób:
[nazwa (firma) wykonawcy
adres wykonawcy]
Nadleśnictwo Durowo
ul. Durowo 4
62-100 Wągrowiec
Badanie sprawozdania finansowego za 2019 rok
(zn. spr.: AG.270.4.14.2019.ŻW)
Nie otwierać przed dniem: 17.05.2019 r., godz. 09:30
c) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
10) Opis sposobu obliczenia ceny:
o Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich (PLN) zgodnie z polskim
systemem płatniczym, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku (grosze).
o Wykonawca oblicza cenę oferty na podstawie opisu przedmiotu zamówienia,
z uwzględnieniem informacji zawartych w niniejszym zapytaniu oraz
załącznikach.
o Dla porównania ofert Zamawiający przyjmie cenę brutto dla całości zamówienia
obejmującą obok ceny netto również podatek VAT.
11) Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty,
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
a) Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zastosowane zostanie następujące kryterium:
najniższa cena brutto oferty - waga 100, znaczenie punktowe kryterium -100 pkt.
12) Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy.
Po wyborze ofert, wybrany Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć umowę
z Zamawiającym wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zapytania
ofertowego.
13) Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli Zamawiający
żąda jego wniesienia.
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Kontakt:o Osoba do kontaktu w sprawie niniejszego zamówienia:
- Żaneta Wojdanowicz - sprawy merytoryczne związane z przedmiotem zamówienia;
- Marzena Witt - procedura wyboru Wykonawcy.
Numer dokumentu:Zn.spr.:AG.270.4.14.2019.ŹW
Źródło: Internet i własne
Załączniki: