Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 18130624 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-10-10
Przedmiot ogłoszenia:Badanie sprawozdania finansowego
Organizator:Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej
Adres: ul. Dąbrowskiego 20, 44-240 Żory
Województwo / powiat: śląskie, pow. Żory
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 32 43 41 781, tel. (32) 43 41 781
E-mail:
Opis:. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na:
- badaniu sprawozdania finansowego Miejskich Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żorach Sp. z o. o. za rok 2019 i rok 2020
- konsultacjach oraz wymianie opinii w sprawie przedmiotu zamówienia.
Biegły rewident przeprowadza w jednostce badanie oraz przedstawia dokumentację zgodnie z Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 351) oraz Ustawą o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (tekst jednolity Dz. U. z2019r., poz. 1421 z późn.zm.).
Po wyborze Wykonawcy Zamawiający wymaga przedstawienia wzoru umowy w terminie do 7 dni.
Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać
w formie pisemnej do Sekretariatu Zarządu Miejskich Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żorach Sp. z o. o.; ul. Dąbrowskiego 20; 44-240 Żory (II piętro budynku Szpitala) do dnia 21/10/2019 do godz. 12:00
Otwarcie ofert:Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21/10/2019 o godz. 13:00 w Dziale Zamówień Publicznych i Rozliczania Umów.
Termin składania:2019-10-21
Miejsce i termin realizacji:III. Termin realizacji zamówienia
Termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia:
- w odniesieniu do sprawozdania finansowego za rok 2019 - do 29 maja 2020r.;
- w odniesieniu do sprawozdania finansowego za rok 2020 - do 28 maja 2021r.
Wymagania:Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w walucie PLN.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym Zapytaniu ofertowym i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryterium oceny ofert.
VIII. Warunki płatności
minimum 14 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej FV po prawidłowo wykonanej usłudze.
Rozliczenie nastąpi w dwóch częściach tj. w odniesieniu do przedmiotu umowy za rok 2019 i za rok 2020.
Kontakt:Osoby upoważnione do kontaktu ze strony Zamawiającego
Główny Księgowy - mgr Sonia Mencel
Numer dokumentu:28/ZO/DZP/2019
Źródło: Internet i własne
Załączniki:
2019-10-14 14:34
Zmiana terminu

http://bip.mzoz.zory.pl/index.php?id=114&p=777

UWAGA!!!NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT 21-10-2019 DO GODZ. 12:00

TERMIN OTWARCIA OFERT 21-10-2019 GODZ. 13:00