Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 18332782 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-11-15
Przedmiot ogłoszenia:Badanie sprawozdania finansowego
Organizator:Urząd Miasta Torunia Wydział Kultury
Adres: ul. Wały Gen. Sikorskiego 10, 87-100 Toruń
Województwo / powiat: kujawsko-pomorskie, pow. Toruń
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 56 610-97-02
E-mail:
Opis:.Tryb udzjelenia zamówienia:
Niniejsze postępowanie pod nazwa ,,Badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 i 2020 w Centrum Sztuki Współczesnej ,,Znaki Czasu" w Toruniu" dotyczy zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro, zgodnie z art.4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) i zawierane jest bez obowiązku stosowania przepisów tej ustawy. 3.Przedmiot zamówienia
Wydział Kultury Urzędu Miasta Torunia prosi o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie badania rocznego sprawozdania finansowego w instytucji: Centrum Sztuki Współczesnej ,,Znaki Czasu" w Toruniu za lata 2019 i 2020 obejmujące okresy 01.01.2019 do 31.12.2019 r i od 01.01.2020 do 31.12.2020 oraz sporządzenie przez biegłego rewidenta pisemnego sprawozdania z badania wraz oceną o tym, czy sprawozdanie finansowe Centrum jest prawidłowe oraz rzetelne i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansowa oraz wyniki Centrum. Zbadane sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta, w wersji elektronicznej oraz w liczbie egzemplarzy określonej w umowie, Wykonawca zobowiązany jest złożyć, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 marca 2020 za rok 2019 oraz do 24 marca 2021 r. za rok 2020 w sekretariacie Centrum Sztuki Współczesnej ,,Znaki Czasu" w Toruniu, ul. Wały gen. Sikorskiego 13.
Dane informacyjne o podlegającej badaniu instytucji kultury stanowią załącznik nr 1 do Zapytania.
Obowiązek badania sprawozdania finansowego wynika z zapisów Statutu Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu stanowiącego załącznik do uchwały nr 648/13 RMT z dnia 21 listopada 2013 r. z późn, zmianami (t.j. załącznik do obwieszczenia nr 52/17 Rady Miasta Torunia z dnia 27 kwietnia 2017 r) oraz umowy z dnia 22 września 2005 roku, z późn. zmianami, w sprawie utworzenia i prowadzenia wspólnej instytucji kultury - Centrum Sztuki Współczesnej ,,Znaki Czasu" w Toruniu.
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę podpisaną w formie skanu wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w nieprzekraczanym terminie do 25.11.2019 r na adres e-mail: m.przybyszewska@um.torun.pl
Jednocześnie Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę, będzie zobowiązany dostarczyć ofertę w formie pisemnej wraz z wymaganymi dokumentami przed podpisaniem umowy.
Termin składania:2019-11-25
Wymagania:Warunki udziału w postępowaniu ofertowym, miejsce i termin składania ofert.
1. Oferty mogą składać podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych spełniające kryteria bezstronności i niezależności określone w art. 56 ust. 2-4 ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, o nadzorze publicznym (tj. Dz. U. z 2009 r., Nr 77, poz. 649 ze zm.) oraz wpisane na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów.
2. Oprócz wymagań określonych w ust. 1 wskazane jest, aby oferenci posiadali udokumentowane doświadczenie w zakresie badań sprawozdań finansowych instytucji kultury.
3. Składając ofertę podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych załącza jednocześnie oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w ust. 1, stanowiące załącznik nr 2 do ,,Zapytania ofertowego WKu 402.1.13.2019".
4. Oferta, według załącznika nr 3 do zapytania ofertowego na wybór biegłego rewidenta, powinna zawierać co najmniej:
1) numer podmiotu uprawnionego do wykonywania badania sprawozdań finansowych nadany przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów;
2) numer biegłego rewidenta z rejestru biegłych rewidentów prowadzonego przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów;
3) wykaz wykonywanych przez podmiot uprawniony, w ciągu 5 poprzedzających lat, usług w zakresie badania sprawozdań finansowych podmiotów, które otrzymywały/dysponowały środkami publicznymi, w tym udokumentowane doświadczenie z zakresu badań sprawozdań finansowych ze szczególnym uwzględnieniem instytucji kultury;
4) wykaz wykonywanych przez wyznaczonego do badania biegłego rewidenta do 5 lat wstecz, usług w zakresie badania sprawozdań finansowych podmiotów, które otrzymywały/dysponowały środkami publicznymi, w tym udokumentowane doświadczenie z zakresu badań sprawozdań finansowych ze szczególnym uwzględnieniem instytucji kultury;
5) kalkulację wynagrodzenia brutto podmiotu przeprowadzającego badanie obejmującą wszystkie koszty związane z badaniem m.in.: dojazdu, zakwaterowania, powielania, oprawiania, wysyłki dokumentów związanych z badaniem i inne. Wynagrodzenie brutto musi być podane w polskich złotych;
6) termin wykonania badania, po roku obrotowym podlegającemu badaniu;
7) potwierdzone za zgodność z oryginałem zaświadczenie o wpisie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów;
8) potwierdzone za zgodność z oryginałem zaświadczenie o wpisie biegłego rewidenta, który będzie dokonywał badania sprawozdania finansowego instytucji kultury, której dotyczy oferta, na listę prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów.
9) Oświadczenie - informacja o danych osobowych - wg. wzoru zał. nr 4
Złożona oferta nie podlega uzupełnieniu. Oferta niespełniająca określonych zasad oraz warunków opisanych w ogłoszeniu o konkursie ofert będzie odrzucona.
Osoba odpowiedzialna ze strony Zamawiającego za prowadzenie postępowania: Małgorzata Przybyszewska m.przybyszewska@um.torun.pl.
7. Inne informacje związane z zapytanie ofertowym:
1) Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
2) Kryterium wyboru oferty 100% cena.
3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty nie podając przyczyny.
4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu składania oferty bez podania przyczyn i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
5) W przypadku, gdy okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.
Kontakt:Osoba uprawniona do porozumiewania się z wykonawcami:
Robert Małkiewicz - główny księgowy, tel. 56 610-97-02, e-mail robert.malkiewicz@csw.torun.pl . od pon. do pt. w godzinach pomiędzy 7:30-15.30
Kod CPV:79212100-4
Numer dokumentu:WKu 402.1. 13.2019
Źródło: Internet i własne
Załączniki: