Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 22237884 aktualne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2021-11-16
Przedmiot ogłoszenia:Badanie sprawozdania finansowego
Organizator:Wodociągowo - Ciepłownicza Spółka z o.o. ,,COWIK" w Bartoszycach
Adres: ul. Limanowskiego 1, 11-200 Bartoszyce
Województwo / powiat: warmińsko-mazurskie, pow. bartoszycki
Państwo: Polska
Telefon / fax:Tel: 89 762-20-32; Fax: 89 762-80-13, tel.: 89 762 20 32 / faks: 89 762 80 13
E-mail:
Opis:II. Przedmiot zamówienia.
1. Działając na podstawie art. 66 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (t. j. Dz. U. z
2021 r. poz. 217. ze zmianami) Wodociągowo-Ciepłownicza Spółka z o.o. ,,COWIK" w
Bartoszycach (dalej zwana jako Zamawiający) zaprasza do składania pisemnych ofert na
wykonanie zamówienia pt.:
,,BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2021 i 2022"
III. Opis przedmiotu zamówienia.
1. Badanie sprawozdania finansowego Zamawiającego powinno zostać przeprowadzone zgodnie
z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11
maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym (t. j. Dz. U.
z 2020 r. poz. 1415).
2. Przedmiotem badanie sprawozdania finansowego jest okres 2021r. i 2022r.;
3. Sprawozdanie przedstawi rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki oraz jej
wynik finansowy i przepływy pieniężne, zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy
z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości
oraz zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie
z przepisami rozdziału 2 Ustawy o rachunkowości.
Wodociągowo - Ciepłownicza Spółka z o.o. ,,COWIK" w Bartoszycach
ul. Limanowskiego 1, 11-200 Bartoszyce; Tel: 89 762-20-32; Fax: 89 762-80-13
C OWiK
Miejsce i termin składania ofert: 6. Termin i miejsce składania ofert:
1. Pisemne oferty powinny być przesłane/ złożone na adres: Wodociągowo-Ciepłownicza
Spółka z o.o. ,,COWIK" w Bartoszycach, Ul. Limanowskiego 1, 11 - 200 Bartoszycesekretariat
w terminie do 06 grudnia 2021 r. do godz.: 11:00. Za datę złożenia oferty uważa
się datę wpływu do siedziby Spółki. Oferty złożone po upływie terminu określonego do ich
przyjmowania, nie będą podlegały rozpatrzeniu.
2. Ofertę należy przesłać lub składać w zamkniętej kopercie w sposób gwarantujący jej
nienaruszalność z napisem ,,Oferta na badanie sprawozdania finansowego za rok 2021 i
2022; Nr sprawy: COWIK/1/11/2021".
Termin składania:2021-12-06
Wymagania:IV. Warunki udziału w postępowaniu.
1. Wymagania wobec Wykonawcy:
1) Wykonawca ubiegający sie o udzielenie zamówienia musi:
- posiadać uprawnienia, niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz zasoby do niezakłóconej
realizacji przedmiotu zamówienia;
- posiadać odpowiedni potencjał ekonomiczny i techniczny oraz znajdować się w sytuacji
ekonomicznej i finansowej, zapewniającej wykonanie zamówienia;
- dysponować minimum dwoma biegłymi rewidentami na podstawie umowy o pracę lub
umowami cywilnoprawnymi,
- zapewnić gotowość do obecności przedstawiciela na spotkaniach informacyjnych z Radą
Nadzorczą na żądanie Zamawiającego.
2. Podstawowe wymagania dotyczące przygotowania i sporządzenia oferty:
1) Oferta (sporządzona w jęz. polskim) powinna zawierać wszystkie wymagane zaproszeniem
dokumenty, oświadczenia, być zgodna z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa
w szczególności przepisami dotyczącymi zasady zachowania uczciwej konkurencji;
2) Ofertę należy przygotować zgodnie z załączonym formularzem ofertowym stanowiącym
Załącznik nr 1;
3) Wszystkie dokumenty stanowiące treść oferty winny być podpisane przez osobę/y
upoważnione (do reprezentacji Wykonawcy), a jeśli jej/ich upoważnienie wynika
z pełnomocnictwa, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo;
4) Zaleca się aby oferta i wszystkie załączniki zostały ponumerowane i ułożone według
kolejności przedstawionej w punkcie 5 Zaproszenia oraz trwale spięte - zszyte
5) Na kopercie winien być wskazany tytuł i numer sprawy;
3. Dokumenty wymagane od Wykonawców:
1) Klauzula informacyjna (RODO) wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2;
2) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wg wzoru stanowiącego
Załącznik nr 3;
3) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wg
wzoru stanowiącego Załącznik nr 4;
4) Oświadczenie o bezstronności i niezależności od badanej jednostki;
5) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, nie starsze niż 6 miesięcy liczone od terminu składania ofert;
6) Informację o wpisie do rejestru biegłych rewidentów/wpisie na listę podmiotów uprawnionych
do badania sprawozdań finansowych;
7) Certyfikat, polisa lub inny dokument potwierdzający aktualne obowiązkowe ubezpieczenie OC
z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej obejmującej w swej treści przedmiot
zamówienia;
8) Wykaz wykonanych minimum 2 badań sprawozdań finansowych firm ciepłowniczych lub
wodociągowych w okresie ostatnich 3 lat;
9) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat
Wodociągowo - Ciepłownicza Spółka z o.o. ,,COWIK" w Bartoszycach
ul. Limanowskiego 1, 11-200 Bartoszyce; Tel: 89 762-20-32; Fax: 89 762-80-13
C OWiK
3
ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia;
10) Poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów, potwierdzające kwalifikacje
zawodowe, uprawniające do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego; dokumenty
powinny dotyczyć zarówno kwalifikacji i doświadczenia osób, które będą bezpośrednio
uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, jak również podmiotu, ubiegającego się o uzyskanie
zamówienia.
4. Analiza otrzymanych ofert:
1) Zamawiający sprawdzi spełnienie przez Wykonawców wymogów określonych w zaproszeniu
pod względem:
- kompletności oferty;
- aktualności oświadczeń i dokumentów, wymaganych w niniejszym zapytaniu ofertowym;
2) W przypadku wątpliwości co do poprawności złożonych dokumentów Zamawiający zastrzega
sobie prawo szczegółowego sprawdzenia zgodności stanu faktycznego z przedłożonymi
dokumentami i oświadczeniami poprzez wezwanie Wykonawcy do złożenia wyjaśnień treści
badanych dokumentów;
3) Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia
podwykonawcom i podmiotom trzecim.
5. Przewidywanym terminem realizacji przedmiotu zamówienia jest okres liczony od dnia
podpisania umowy do:
? 31 marca 2022 roku - badanie sprawozdania finansowego za 2021 rok,
? 31 marca 2023 roku - badanie sprawozdania finansowego za 2022 rok,

- rozumiany jako dzień dostarczenia do siedziby Zleceniodawcy kompletu dokumentów
końcowych - sprawozdania z badania.
Oferta będzie ważna w okresie co najmniej 30 dni od upływu terminu do składnia ofert.
8. Pozostałe informacje:
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru wykonawcy oraz odstąpienie od
wyboru oferty bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych z tego
tytułu
2. Zamawiający w załączeniu przedstawia podstawowe informacje do przygotowania oferty.
4. W celu przygotowania danych do wyceny za badanie sprawozdania finansowego, dane
dotyczące Wodociągowo - Ciepłowniczej Spółki z 0.0. ,,COWIK" w Bartoszycach w formie Karty
Informacyjnej znajdują się w Załączniku nr 5.
5. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z wewnętrznym Regulaminem zamówień
Wodociągowo-Ciepłowniczej Spółki z o.o. ,,COWIK" W Bartoszycach z dnia 11.03.2021 w trybie
Zapytania ofertowego.
Uwagi:7. Kryteria oceny ofert i ich waga.
Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany na podstawie następującego kryterium:
Lp. Opis kryterium oceny Znaczenie (%)
1. Cena (koszt) 100%
Razem 100%
1. Oferty będą oceniane metodą punktową w skali 100-punktowej przez Zamawiającego.
Wodociągowo - Ciepłownicza Spółka z o.o. ,,COWIK" w Bartoszycach
ul. Limanowskiego 1, 11-200 Bartoszyce; Tel: 89 762-20-32; Fax: 89 762-80-13
C OWiK
4
C=(Cmin/Co)x100 pkt.
Cmin - najniższa cena brutto z ocenianych ofert
Co - cena brutto określona w ocenianej ofercie
Oferta może otrzymać maksymalnie 100 pkt (1% = 1 pkt) w zakresie kryterium ceny.
Łączna liczba punktów za ofertę = liczba punktów za cenę brutto (maks. 100)
Wybór Oferty najkorzystniejszej oraz zawarcie umowy nastąpi w najkrótszych z możliwych terminów
ustalonych przez Zamawiającego.
Kontakt:3. Dodatkowych informacji i wyjaśnień udziela Główny Księgowy Pan Jacek Reut, e-mail:
j.reut@cowik-bartoszyce.pl, tel.: 89 762 80 03.
Kod CPV:79210000-9
Numer dokumentu:COWIK/1/11/2021
Źródło: Internet i własne
Załączniki: