Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 18571178 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-12-31
Przedmiot ogłoszenia:Bezgotówkowy zakup paliw płynnych
Organizator:Urząd Miejski w Ciechanowcu
Adres: ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec
Województwo / powiat: podlaskie, pow. wysokomazowiecki
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 86 277 11 45
E-mail:
Opis:,,Bezgotówkowy zakup paliw płynnych do zbiorników samochodów użytkowanych
przez Urząd Miejski w Ciechanowcu i jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych
z gminy Ciechanowiec w 2020 r.".
2. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup paliw płynnych w formie bezgotówkowej, na
stacjach paliw Wykonawcy, w szacunkowej ilości:
1) olej napędowy ,,ON" - około 8 500,00 l
2) benzyna bezołowiowa ,,Pb95" - około 500,00 l.
Podane powyżej ilości są szacunkowe i stanowią górną granicę, do jakiej Zamawiający będzie
dokonywał zakupu paliw płynnych. Ilości te mogą ulec pomniejszeniu, ze względu na faktyczne
zapotrzebowanie Zamawiającego bez jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy.
4. Inne istotne warunki zamówienia:
4.1. Wykonawca zapewni do obsługi zamówienia co najmniej 1 stację benzynową położoną
w granicach administracyjnych Ciechanowca, która jest czynna co najmniej od godz.
7:30 do 15:30 w dni powszednie oraz posiada w ciągłej sprzedaży etylinę bezołowiową
Pb95 i olej napędowy ON.
4.2. Podana ilość paliwa jest szacunkowa. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia
zakresu zamówienia w trakcie realizacji umowy z uwzględnieniem potrzeb
Zamawiającego. Zmniejszenie zakresu zamówienia nie będzie stanowić podstaw do
żadnych roszczeń Wykonawcy z tego powodu. Zakup paliw odbywać się będzie
sukcesywnie w miarę bieżących potrzeb Zamawiającego.
4.3. Przedmiot zamówienia musi być dostępny w dni powszednie przez cały rok.
4.4. Zamawiający będzie mógł korzystać z całej sieci stacji paliw, jeżeli Wykonawca posiada
więcej niż jedną stację.
4.5. Wykonawca zapewni rozliczanie bezgotówkowe w PLN fakturą zbiorczą
z wyszczególnieniem transakcji (data zakupu, ilość, cena 1 litra paliwa oraz jego rodzaju
i wartości zakupu paliwa po uwzględnieniu oferowanego upustu, z wyszczególnieniem
numeru rejestracyjnego samochodu i przebiegu kilometrów tankowanego pojazdu).
Rozliczenie będzie następowało na koniec miesiąca, w terminie 21 dni od dnia
otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, na konto
Wykonawcy wskazane w fakturze. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku
Zamawiającego.
4.6. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego przedstawi świadectwo jakości
(orzeczenie laboratoryjne), potwierdzające jakość paliwa zgodną z rozporządzeniem
Ministra Gospodarki w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych,
a w szczególności z badania zawartości siarki.5. Sposób przygotowania oferty:
Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim na załączonym do zapytania
ofertowego wzorze.
Miejsce i termin składania ofert: 6. Termin składania ofert:
Oferty należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu ul. Mickiewicza 1, 18-
230 Ciechanowiec (pok. 15, piętro I) lub przesłać na wskazany wyżej adres Urzędu lub na adres
e-mail sekretariat@ciechanowiec.pl w nieprzekraczalnym terminie do 8 stycznia 2020 r. do
godz. 12:00.
W przypadku składania oferty za pośrednictwem poczty lub kuriera decyduje data wpływu oferty
do Urzędu, a nie data jej nadania.
Oferty złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej należy dodatkowo przesłać na adres
Urzędu Miejskiego w nieprzekraczalnym terminie do 10 stycznia 2020 roku.
Adres: Urząd Miejski w Ciechanowcu (sekretariat - pokój nr 15) ul. Mickiewicza 1, 18-230
Ciechanowiec (przy czym liczy się data i godzina wpłynięcia oferty do Zamawiającego pocztą
elektroniczną).
Termin składania:2020-01-08
Miejsce i termin realizacji:3. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2020 r.
Wymagania:7. Kryterium wyboru oferty:
Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie się kierował następującymi
kryteriami:
1) Kc - cena - znaczenie kryterium - 60%
Punkty w kryterium cena zostaną obliczone wg wzoru:
najniższa cena brutto spośród badanych ofert
ilość uzyskanych punktów = ---------------------------------------------------------------- x 60
cena brutto badanej oferty
(wynik działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku)
Maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać w kryterium ,,Cena" - 60.
2) Ku - upust - znaczenie kryterium - 40%.
Punkty w kryterium upust zostaną obliczone wg wzoru:
wartość upustu przedmiotu zamówienia badanej oferty
ilość uzyskanych punktów = -------------------------------------------------------------------- x 40
najwyższa wartość upustu przedmiotu zamówienia
spośród badanych ofert
(wynik działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku)
Maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać w kryterium ,,Upust" - 40.
Ocena końcowa każdej oferty zostanie obliczona, jako suma punktów uzyskanych
w poszczególnych kryteriach oceny ofert.
O = Kc + Ku
Kc - ilość punktów otrzymanych w kryterium cena
Ku - ilość punktów przyznanych w kryterium upust
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony
internetowej znajdującej się pod adresem: http://bip.um.ciechanowiec.wrotapodlasia.pl/tablica_ogl/.8. Przesłanki odrzucenia oferty:
8.1. Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy zachodzi jedna z poniższych okoliczności:
8.1.1. jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
8.1.2. została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym.
8.2. Oferta może zostać odrzucona w przypadku, gdy została złożona przez wykonawcę, który
w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość,
w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego
niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest
w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych.
10. Unieważnienie postępowania:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
Kontakt:9. Informacje dotyczące przedmiotu zapytania:
Wszelkie informacje dotyczące przedmiotu zapytania ofertowego udzielane są w Urzędzie Miejskim
w Ciechanowcu ul. Mickiewicza 1, pok. nr 12 w godz. 08.00 -15.30 od poniedziałku do piątku i pod nr
telefonu 86 277 11 45 wew. 16.
Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest: Magdalena Kondraciuk, tel. (86) 277 11 45
wew. 16, e-mail: kondraciuk.m@ciechanowiec.pl.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: