Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-04-16
Przedmiot ogłoszenia:Bieżące utrzymanie nawierzchni bitumicznych i powierzchniowo utrwalonych dróg
Organizator:Gmina Zapolice
Adres: ul. Plac Strażacki 5, 98-161 Zapolice
Województwo / powiat: łódzkie, pow. zduńskowolski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel.: (43) 823-19-82
E-mail:
Opis:,,Bieżące utrzymanie nawierzchni bitumicznych i powierzchniowo utrwalonych dróg gminnych na terenie gminy Zapolice w 2018 roku".
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest bieżące utrzymanie nawierzchni bitumicznych i powierzchniowo utrwalonych dróg gminnych na terenie gminy Zapolice w 2018 roku. Przedmiotem zamówienia jest bieżące utrzymanie nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie gminy Zapolice, poprzez: 1) bieżące uzupełnianie nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową bez obcięcia krawędzi, w przewidywanej ilości około 100 m2 , które będzie obejmować: a) oczyszczanie uszkodzonej nawierzchni; b) skrapianie gorącym bitumem dna i brzegów ubytków; c) wypełnianie ubytków mieszanką mineralno-asfaltową na gorąco; d) zagęszczanie mieszanki; e) zaspoinowanie łączeń łat asfaltowych; f) uprzątanie i wywożenie gruzu asfaltowego; 2) remont nawierzchni powierzchniowo utrwalonych przy głębokości ubytków do 3 cm w przewidywanej ilości około 1700 m2, który będzie obejmować: a) oczyszczanie uszkodzonych miejsc; b) skrapianie bitumem oczyszczonego dna i ścianek krawędzi naprawianych miejsc; c) rozścielanie kruszywa jedną lub dwiema warstwami (w zależności od głębokości uszkodzenia); d) skrapianie bitumem rozścielonego kruszywa; e) rozsypywanie drobnego kruszywa;
f) ubijanie lub uwałowanie poszczególnych warstw kruszywa uprzednio rozścielonego w uszkodzonych miejscach; 3) bieżące utrzymanie nawierzchni powierzchniowo utrwalonych przy głębokości ubytków powyżej 3 cm w przewidywanej ilości około 400 m2, które będzie obejmować: a) oczyszczanie uszkodzonych miejsc; b) skrapianie bitumem oczyszczonego dna i ścianek krawędzi naprawianych miejsc; c) rozścielanie kruszywa jedną lub dwiema warstwami (w zależności od głębokości uszkodzenia); d) skrapianie bitumem rozścielonego kruszywa; e) rozsypywanie drobnego kruszywa; f) ubijanie lub uwałowanie poszczególnych warstw kruszywa uprzednio rozścielonego w uszkodzonych miejscach.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zgłaszania ubytków do naprawy w całym okresie obowiązywania umowy. Wykonawca do wykonania przedmiotu zamówienia zapewni materiały odpowiadające wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie. Realizacja zamówienia będzie odbywać się sukcesywnie na podstawie zleceń Zamawiającego, w których wskazane zostaną szczegółowe informacje niezbędne do wykonania usługi (w szczególności: oznaczenie drogi, lokalizacja i zakres usługi). Wykonawca będzie obowiązany do stosownego oznakowania i zabezpieczenia miejsc wykonywania usług, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Rozliczenia będą następowały na podstawie obmiarów (zawartych w protokołach odbioru usług) oraz cen jednostkowych zawartych w złożonym przez Wykonawcę formularzu ofertowym.
Miejsce i termin składania ofert: 3) oferta musi zostać przesłana pocztą lub dostarczona osobiście na dane adresowe zamawiającego, przesłana e-mailem na adres urzad@zapolice.pl lub faksem na numer 43 43 823 19 82 wew. 22;
8. Składanie ofert:
Ofertę (na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego), przygotowaną zgodnie z wytycznymi, określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym, należy złożyć w terminie do dnia 23 kwietnia 2018 r. do godziny 10:00; w formie:
1) pisemnej(osobiście listownie na podany adres Zamawiającego 2) zamawiający przewiduje dodatkowo możliwość złożenia oferty faksem na numer 43 823 19 82 w. 22 lub e- mailem na adres urzad@zapolice.pl
Otwarcie ofert:2) zamawiający nie przewiduje jawnego otwarcia ofert;
Termin składania:2018-04-23
Miejsce i termin realizacji:Wymagany termin realizacji zamówienia: do 30 maja 2018 r.
Wymagania:3. Warunki udziału w postępowaniu i opis sposobu dokonania ich oceny
W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie.
2) zdolności technicznej: Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie.
3) zdolności zawodowej: Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie.
4. Opis kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty:
1) zamawiający uzna ofertę za spełniającą wymagania i przyjmie ją do rozpatrywania jeżeli: oferta spełnia wymagania określone w zapytaniu ofertowym oraz oferta złożona została w odpowiednim terminie;
2) wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert przedstawione poniżej: Lp Nazwa kryterium Waga kryterium Szczegółowy opis, wzór Uwagi, objaśnienia 1 Cena 100 % C=(C min./C oferty)*100 pkt* 100% C- ilość punktów dla danej oferty, C min- cena najtańszej oferty, C oferty- cena danej oferty, 100 % waga kryterium wyboru
5. Sposób przygotowania oferty:
1) oferta musi zostać złożona w języku polskim, w formie pisemnej (na komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką), na formularzu ofertowym (załącznik nr 1) wraz z załącznikami w zaklejonej kopercie lub zostać przesłana e-mailem lub faksem;
2) oferta oraz wszystkie załączniki składane wraz z nią wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy;
4) oferta musi zostać dostarczona do siedziby zamawiającego w zaklejonej kopercie/ e -mailem, faksem opisanej/ym w następujący sposób: Oferta na zadanie pn. ,,Bieżące utrzymanie nawierzchni bitumicznych i powierzchniowo utrwalonych dróg gminnych na terenie gminy Zapolice w 2018 roku."
5) wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę;
6) w przypadku gdy oferta podpisana jest przez przedstawiciela wykonawcy wymaga się załączenia stosownego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.
6. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:
1) cena w ofercie musi uwzględniać wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia;
2) cena może być tylko jedna;
3) cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą).
7. Wykaz dokumentów i oświadczeń, jakie zobowiązani są złożyć wraz z ofertą wykonawcy:
1) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej;
2) formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę (załącznik nr 1);
10. Termin związania ofertą:
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od dnia składania ofert.
11. Informacje ogólne:
1) zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść zapytania ofertowego. Informacja o zmianie zamieszczona zostanie na stronie internetowej zamawiającego;
2) zamawiający nie przewiduje jawnego otwarcia ofert;
3) zamawiający może odrzucić ofertę w sytuacji gdy otrzymana oferta nie odpowiada w swej treści zapytaniu ofertowemu, zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia lub wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu;
4) zamawiający może w uzasadnionych przypadkach poprawić błędy w ofercie lub wezwać wykonawcę do uzupełnienia brakujących dokumentów;
5) jeżeli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej, z uwagi na to że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający może wezwać wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym przez niego terminie ofert dodatkowych;
6) zamawiający może zamknąć postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego bez dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty, w szczególności gdy:
a) nie złożono żadnej oferty lub złożone oferty są niezgodne z treścią zapytania ofertowego,
b) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia;
7) zamawiający zastrzega sobie prawo do możliwości unieważnienia procedury udzielenia zamówienia bez wyboru wykonawcy.
Kontakt:9. Osoby uprawnione do kontaktów ze strony zamawiającego:
Izabela Grobelna - podinspektor ds. inwestycji i infrastruktury komunalnej - tel. 43 823 19 82 w. 42.
Anna Ziółkowska - Kardas - inspektor ds. zamówień publicznych i pozyskiwania środków zewnętrznych, tel. 43 823 19 82 w. 30
W przypadku pytań prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej: adres e-mail: i.grobelna@zapolice.pl lub a.ziolkowska@zapolice.pl
Źródło: Internet i własne
Załączniki: