Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-01-23
Przedmiot ogłoszenia:Budowa altany murowanej
Organizator:Gmina Wronki reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy
Adres: ul. Ratuszowa 5, 64-510 Wronki
Województwo / powiat: wielkopolskie, pow. szamotulski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 67 25 43 306
E-mail:
Opis:Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Budowa altany murowanej
do biesiadowania wraz z grillowiskiem we wsi Biezdrowo.

2. Określenie przedmiotu oraz zakresu zamówienia.

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie m.in.: robót przygotowawczych, ziemnych, fundamentów, ścian zewnętrznych z cegły, komina z cegły, grilla z cegły, konstrukcji drewnianej, konstrukcji dachu
z pokryciem, posadzki z kostki betonowej, elementów zewnętrznych.

Szczegółowy zakres zamówienia zawarty został w załączonym kosztorysie ślepym, Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych i Projekcie budowlanym.

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany jest dysponować osobą, która posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej.
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć do dnia 1 luty 2018 r. do godz. 12:00
Ofertę należy złożyć wyłącznie w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Wronki
ul. Ratuszowa 5, 64-510 Wronki (biuro nr 6, I piętro).
Otwarcie ofert:Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego - Urząd Miasta i Gminy Wronki ul. Ratuszowa 5, 64-510 Wronki - biuro nr 6 w dniu 1 luty 2018 r. o godz. 12:15
Termin składania:2018-02-01
Miejsce i termin realizacji:Termin wykonania zamówienia: 90 dni od dnia podpisania umowy
Wymagania:dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia i/lub w załącznikach
Kontakt:Szczegółowych informacji na temat zamówienia udziela w godzinach urzędowania Urzędu Miasta i Gminy Wronki, pracownik p. Arkadiusz Sakowski, tel. 67 25 43 306, e-mail: a.sakowski@wronki.pl, biuro nr 11.
Numer dokumentu:ZP.271.2.2.2018
Źródło: Internet i własne
Załączniki: