Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 18073613 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-10-01
Przedmiot ogłoszenia:Budowa altany śmietnikowej
Organizator:Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st Warszawy
Adres: ul. Bema 70, 01-225 Warszawa
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Warszawa
Państwo: Polska
Telefon / fax:(22) 49-58-140
E-mail:
Opis:Budowa altany śmietnikowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla potrzeb budynku mieszkalnego przy ul. Rabsztyńskiej 4 w Warszawie.
Opis przedmiotu zamówienia:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Program funkcjonalno-użytkowy - załącznik nr 1 do wzoru umowy.
Miejsce i termin składania ofert: 5. Miejsce i termin złożenia oferty:
1) ofertę należy złożyć do dnia 07 października 2019 r., do godz. 9.00 w siedzibie zamawiającego, pok. nr 4.
2) dopuszcza się złożenie oferty:
- w formie pisemnej na adres 01-225 Warszawa, ul. J. Bema 70,
- za pośrednictwem poczty elektronicznej: rwarat@zgnwola.waw.pl
Otwarcie ofert:7. Miejsce i termin otwarcia oferty; Badanie i ocena złożonych ofert nastąpi w dniu 07 października 2019 r., o godz. 9.15 w siedzibie zamawiającego.
Termin składania:2019-10-07
Miejsce i termin realizacji:1. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: do dnia 10.12.2019 r.
Wymagania:2. Przy wyborze oferty do realizacji, zamawiający będzie kierował się kryterium: cena-100%
3. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:
1) formularz oferty wg załączonego wzoru - zał. nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego;
2) zaparafowany wzór umowy - zał. nr do 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
4. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie: Cena powinna zawierać:
1) Wartość robót określoną w oparciu o przedmiar robót;
2) obowiązujący podatek od towarów i usług VAT;
3) wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, oraz słownie;
4) wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia;
5) cena podana przez wykonawcę, jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania;
6. Opis sposobu przygotowania oferty:
1) ofertę w formie pisemnej należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie z dopiskiem ,,Budowa altany śmietnikowej wraz z infrastrukturą
towarzyszącą dla potrzeb budynku mieszkalnego przy ul. Rabsztyńskiej 4 w Warszawie".
2) oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia. Formularz ofertowy należy wypełnić czytelną i trwałą techniką;
3) oferta może być złożona na druku innym niż ten. który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania, pod warunkiem, że zawiera wszystkie elementy zawarte w załączonym wzorze oferty.
9. Informacje dodatkowe:
1) niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi telefonicznie lub pisemnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia;
2) wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zostanie poinformowany odrębnym pismem lub telefonicznie o terminie przeprowadzenia negocjacji lub podpisania umowy;
3) Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą;
4) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny;
5) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na każdym etapie jego przeprowadzania bez podania przyczyny.
Kontakt:8. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania są:
Robert Warat (22) 49-58-140, rwarat@zgnwola.waw.pl
Numer dokumentu:ZP.26TZ.37.217.2019
Źródło: Internet i własne
Załączniki: