Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-03-28
Przedmiot ogłoszenia:Budowa chodnika i remont chodnika
Organizator:Gmina Wolbórz
Adres: ul. Pl. Jagiełły 28, 97-320 Wolbórz
Województwo / powiat: łódzkie, pow. piotrkowski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. /44/ 616-42-41 fax./44/616-42-11
E-mail:
Opis:1. Nazwa nadana przez Zamawiającego: ,,Budowa chodnika w Bogusławicach i remont chodnika w miejscowości Studzianki".
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Część I- Budowa chodnika w Bogusławicach:
Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie jednostronnego chodnika (wyznaczonego pasa terenu jezdni odsuniętego od jezdni, przeznaczonego do ruchu pieszych) w miejscowości Bogusławice, wzdłuż drogi gminnej nr 110538E. W ramach robót budowlanych należy wykonać:
-roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,
-roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0,25m3 w gruncie kat. III wraz z odwiezieniem,
-ułożenie przepustu rurowego pod zjazdy - ławy fundamentowe żwirowe,
-ułożenie przepustu rurowego - rura betonowa,
-ułożenie przepustu rurowego - ścianki czołowe,
-wykonanie ław pod krawężniki z oporem z betonu klasy C8/10,
-wykonanie ław pod obrzeża z oporem z betonu klasy C8/10,
-ustawienie krawężników betonowych o wymiarze 15x30 na ławie betonowej,
-ustawienie krawężników betonowych wjazdowych o wymiarze 15x22 na ławie betonowej,
-ustawienie obrzeży betonowych o wymiarze 8x30 na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową,
-ustawienie obrzeży betonowych o wymiarze 6x20 na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem warstwy odcinającej z zagęszczonego piasku gr. 10cm,
-warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20cm - zjazdy,
-warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10cm - chodnik,
-chodnik z kostki betonowej grubości 6 cm w kolorze na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem,
-zjazdy z kostki grubości 8 cm w kolorze szarym na podsypce cementowo-piaskowej 1:4,
-odmulanie rowu,
-wycinka drzew z karczowaniem oraz wywożenie i zagospodarowanie korzeni, pni i gałęzi.

Część II- Remont chodnika w miejscowości Studzianki
Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie jednostronnego chodnika (wyznaczonego pasa terenu jezdni odsuniętego od jezdni, przeznaczonego do ruchu pieszych) w miejscowości Studzianki, wzdłuż drogi gminnej nr 110529E. W ramach robót budowlanych należy wykonać:
-roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,
-roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0,25m3 w gruncie kat. III wraz
z odwiezieniem,
-wykonanie ław pod krawężniki z oporem z betonu klasy C8/10,
-wykonanie ław pod obrzeża z oporem z betonu klasy C8/10,
-ustawienie krawężników betonowych o wymiarze 15x30 na ławie betonowej - krawężnik betonowy - materiał powierzony przez zamawiającego,
-ustawienie krawężników betonowych wjazdowych o wymiarze 15x22 na ławie betonowej ,
-ustawienie obrzeży betonowych o wymiarze 8x30 na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową - obrzeża betonowe - materiał powierzony przez zamawiającego,
-ustawienie obrzeży betonowych o wymiarze 6x20 na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem warstwy odcinającej z zagęszczonego piasku gr. 10cm,
-warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20cm - zjazdy,
-warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15cm - chodnik,
-chodnik z kostki betonowej grubości 6 cm w kolorze na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - kostka betonowa - materiał powierzony przez zamawiającego,
-zjazdy z kostki grubości 8 cm w kolorze szarym na podsypce cementowo-piaskowej 1:4,
Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego:
URZĄD MIEJSKI W WOLBORZU
97-320 Wolbórz, Pl. Jagiełły 28
Sekretariat , pokój nr 1
nie później niż do dnia 05.04.2018 r. do godziny 1000
lub mailowo na adres: przetargi@wolborz.ugm.pl
Otwarcie ofert:Otwarcie ofert : 05.04.2018 godz. 10:15 . Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: URZĄD MIEJSKI W WOLBORZU 97-320 Wolbórz, Pl. Jagiełły 28 Sala konferencyjna I piętro w dniu 05.04.2018 r .o godzinie 1015
Termin składania:2018-04-05
Wymagania:ROZDZIAŁ II- TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie: zapytania ofertowego
o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa
w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Miejsce publikacji i przekazania ogłoszenia o przetargu:
? strona internetowa Zamawiającego - www.wolborz.4bip.pl
? tablica ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Wolborzu
3. Treść zapytania udostępniona została na stronie internetowej Zamawiającego: www.wolborz.4bip.pl
ROZDZIAŁ IV- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Zamówienie należy zrealizować w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 31 sierpnia 2018r. (zarówno część I i II)

ROZDZIAŁ V- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca który spełnia warunki dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów- Zamawiający nie stawia warunku.
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej- Zamawiający nie stawia warunku.
c) zdolności technicznej lub zawodowej- Zamawiający nie stawia warunku.
ROZDZIAŁ VI- INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI

1. W niniejszym zapytaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą w formie, faksem 44/616-42-11 lub e-mail. przetargi@wolborz.ugm.pl
2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
3. Wszelką korespondencję należy przekazywać na niżej podany adres Zamawiającego:
Urząd Miejski w Wolborzu
97-320 Wolbórz Pl. Jagiełły 28
Z dopiskiem: ,, Zapytanie ofertowe na ,,Budowa chodnika w Bogusławicach i remont chodnika w miejscowości Studzianki",
ROZDZIAŁ VIII- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY
1. Oferta powinna zawierać:
a) wypełniony i podpisany formularz oferty zgodny ze wzorem formularza oferty stanowiącej załącznik do niniejszego zapytania. Zamawiający informuje, że w przypadku złożenia oferty bez użycia załączonego formularza złożona oferta musi zawierać wszelkie informacje wymagane SIWZ i wynikające z zawartości formularza oferty;
b) Ofertę należy przygotować według wymagań określonych w niniejszym zapytaniu.
2. Każdy Wykonawca powinien przedstawić tylko jedną ofertę
3. Oferta powinna być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e w dokumentach rejestrowych podmiotu do reprezentacji Wykonawcy lub posiadające odpowiednie pełnomocnictwo do dokonania niniejszej czynności prawnej udzielone przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentacji podmiotu.
4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Cena podana w formularzu ofertowym obejmować powinna dwie części zadania.
6. Zaleca się ponumerowanie stron i ich spięcie w sposób uniemożliwiający przypadkowe zdekompletowanie.
7. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawione w formie oryginałów albo poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopii. Zgodność z oryginałem wszystkich kopii dokumentów musi być potwierdzona przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji Wykonawcy.
8. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści, muszą być parafowane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentacji.
9. Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również przedstawione w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.
10. Wykonawca powinien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie (opakowaniu). Na kopercie (opakowaniu) powinny widnieć nazwa i adres Zamawiającego oraz następujące oznaczenie:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie zapytania ofertowego na:
,,Budowa chodnika w Bogusławicach i remont chodnika w miejscowości Studzianki"
,,Nie otwierać przed dniem 05.04.2018 r. godz. 10:15"
Na kopercie należy podać również nazwę i adres Wykonawcy oraz opatrzyć ją pieczęcią Wykonawcy.
. Dla ofert przesłanych do Zamawiającego liczy się data i godzina dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego.
4. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na złożenie ofert.
5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
ROZDZIAŁ VIII- OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
1. Wykonawca określi cenę całkowitą oferty brutto dla przedmiotu zamówienia, podając ją
w zapisie liczbowym i słownym. Wykonawca określi również cenę netto i kwotę podatku VAT.
2. Cena podana przez Wykonawcę nie będzie podlegała zmianom przez okres realizacji zamówienia, niezależnie od wszelkich czynników.
3. Walutą ceny ofertowej jest złoty polski.
4. Płatność dokonana zostanie w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego od Wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury VAT na zadanie I oraz zadanie II.
ROZDZIAŁ IX. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ICH ZNACZENIA ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT
1. Do oceny ofert zakwalifikowanych, jako nieodrzucone Zamawiający przyjął kryterium określone w ogłoszeniu wraz ze wskazaniem jego znaczenia.
2. Sposób oceny ofert - opis kryterium:
a) Cena - waga 100%
Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów - 100, a pozostałym ofertom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów, zgodnie ze wzorem:
C min
C= --------------- x 100 %
C b
gdzie:
C - wartość punktowa danej oferty
C min - oferowana najniższa cena
C b - cena oferty badanej
3. Oferta, która otrzyma najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone kryterium zostanie uznana za najkorzystniejszą.
4. Punkty obliczane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
ROZDZIAŁ X. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w kryterium.
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informację, o których mowa w ust 1 niniejszego rozdziału, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
3. Podpisanie umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego zgodnie ze wzorem umowy będącej załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego.
Kontakt:-Agnieszka Chylak- Pakowska Tel/ (44) 616-42-41 wew. 36, e-mail: a.pakowska@wolborz.ugm.pl
Kod CPV:45233222-1
Numer dokumentu:271.bp. 5.2018 (A.G)
Źródło: Internet i własne
Załączniki: