Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2018-05-14
Przedmiot ogłoszenia:Budowa oświetlenia
Organizator:Powiat Wołomiński
Adres: ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. wołomiński
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel.: 22 777-47-79
E-mail:
Opis:,,Budowa oświetlenia przy budynku Domu Dziecka w Równem"
Roboty polegają na montażu czterech lamp na budynku oraz sześciu lamp na czterometrowych słupach wraz z doprowadzeniem zasilania z wewnątrz budynku zgodnie z projektem.
Specyfikacja:10. Osoba upoważniona do kontaktów z oferentami: Rafał Laskowski, inspektor WID.
Miejsce i termin składania ofert: Termin i miejsce składania ofert: do godz. 12.00, 29.05.2018 r., Kancelaria, Wydział Inwestycji i Drogownictwa, ulica Asfaltowa 1, Zagościniec 05-200.
Otwarcie ofert:9. Termin i miejsce otwarcia ofert: godz. 12.15, 29.05.2018 r., Sala Konferencyjna Wydział Inwestycji i Drogownictwa, ulica Asfaltowa 1, Zagościniec 05-200.
Termin składania:2018-05-29
Miejsce i termin realizacji:3. Termin realizacji zamówienia: 75 dni od daty podpisania umowy
Wymagania:4. Warunki płatności: Rozliczenie nastąpi po podpisaniu przez strony protokołu końcowego odbioru robót budowlanych; zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę, w terminie 30 dni od dnia doręczenia prawidłowej faktury do siedziby Zamawiającego.
5. Warunki udziału w postępowaniu:
a) posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
b) posiadanie wiedzy i doświadczenia niezbędnych do wykonania powierzonego zadania;
c) dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
d) znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonania zamówienia.
Potwierdzeniem spełniania ww. warunków jest złożenie podpisanego oświadczenia o spełnianiu warunków - załącznik nr 5.
6. Wymagane dokumenty na potwierdzenie spełniania warunków w postępowaniu:
a) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
b) Formularz ofertowy - załącznik nr 2;
c) Kosztorys ofertowy;
d) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu - załącznik nr 4;
e) Oświadczenie o spełnianiu warunków - załącznik nr 5.
Dokumenty proszę umieścić w zamkniętej kopercie i umieścić napis:
,,Oferta na ...(podać nazwę zamówienia)";
,,Nie otwierać przed ... (podać datę i godzinę otwarcia ofert)".
7. Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
Kod CPV:31521000-4.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: