Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2020-03-24
Przedmiot ogłoszenia:Budowa oświetlenia
Organizator:Gmina Rakszawa
Adres: Rakszawa 506, 37-111 Rakszawa
Województwo / powiat: podkarpackie, pow. łańcucki
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 17 226 12 81 wew. 30
E-mail:
Opis:Budowa oświetlenia na terenie Gminy Rakszawa"
1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
Zadanie I:
Budowa sieci elektroenergetycznego oświetlenia ulicznego na działkach nr 259/1, 1736/2, 1832/4, 1832/5, 1833/4, 1833/5, 1834/2 1834/3, 1835/1, 1835/4, 1836/1, 1836/2, 1837/1, 1838/1, 1838/2, 1839/1, 1839/3, 1839/4, 1839/5, 1839/6, 1839/7,1840/8, 1842/1, 1842/2, 1859/1, 1859/2, 1895, 1896/4, 1897/2, 1899/3, 1901/2, 1902/3, 1902/4, 1902/5, 1903/1, 1903/2 położonych w m. Rakszawa (KĄTY II Etap),

UWAGA: projekt dotyczy całego zamierzenia budowalnego lecz zakres robót jest tylko częściowy zgodny z przedmiarem robót załączonym w pliku przedmiary,

Zadanie II:
Budowa sieci elektroenergetycznego oświetlenia ulicznego na działkach nr 226/9, 226/7, 227/12, 227/4, 227/2, 227/10, 227/9, 852/1 położonych w m. Węgliska (Węgliska),

Szczegółowy zakres robót opisują materiały do wykonania robót budowlanych tj.:
a) projekty budowlany,
b) przedmiary robót,
c) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,
Wyżej przedstawione materiały zostają udostępnione w formie elektronicznej jako załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.
Specyfikacja:Z uwagi na rozmiar plików zamieszczone na stronie Urzędu Gminy Rakszawa
w zakładce Wiadomości następnie Ogłoszenia o zamówieniach publicznych. Dokładny adres:
http://www.rakszawa.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=202&strona=1&sub=330
Miejsce i termin składania ofert: 12. Oferty należy składać do dnia 02.04.2020 r. do godziny 1445 (przed włożeniem do urny należy skontaktować się z pracownikiem Urzędu Gminy w celu zapisania daty złożenia oferty pod tel. 17 226 12 81 wew. 30).
Termin składania:2020-04-02
Miejsce i termin realizacji:3. Termin wykonania zamówienia:
- rozpoczęcie: z dniem zawarcia umowy
- zakończenie: 29.05.2020 r.
Wymagania:4. Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
b) posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia,
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
5. Wykaz wymaganych dokumentów: - oferta, uprawnienia budowlane.
6. Istotne postanowienia umowy: - jak w załączniku do zapytania ofertowego
7. Opis kryteriów oceny ofert
cena: 80 %
gwarancja: 20%
8. Sposób oceny ofert.
1) Punkty przyznane za kryterium: ,,cena za realizację zamówienia" będą liczone
wg następującego wzoru:
WC = (Cmin : Cx) × 100 × 80%
gdzie:
WC - ilość punktów przyznanych danej ofercie za cenę,
Cmin - cena minimalna (z VAT) zaoferowana w przetargu,
Cx - cena (z VAT) podana przez wykonawcę, dla którego wynik jest obliczany.
Punkty przyznane za kryterium: ,,okres udzielonej gwarancji" będą liczone wg następującego wzoru:
WG = (Gx : Gmax) × 100 ×20%
gdzie:
WG - ilość punktów przyznanych danej ofercie za okres udzielonej gwarancji,
Gx - długość gwarancji w badanej ofercie,
Gmax - najdłuższa gwarancja wśród ocenianych ofert (maksymalny liczony okres gwarancji - 72 miesiące) - na potrzeby oceny ofert, w przypadku ofert z okresem gwarancji dłuższym niż 72 miesiące, do ich oceny zostanie przyjęty okres 72 miesięcy gwarancji.
Ogólna ilość punktów zostanie obliczona wg następującego wzoru:
P = WC+WG
Gdzie:
P - ogólna ilość punktów przyznana ofercie
WC - ilość punktów przyznanych danej ofercie za cenę,
WG - ilość punktów przyznanych danej ofercie za okres udzielonej gwarancji.
2) Obliczenia punktacji, zgodnie z wyżej wskazanymi kryteriami, zostaną dokonane
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3) Jako najkorzystniejsza, zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska najwyższą łączną ocenę w wyżej wymienionych kryteriach oceny ofert.
9. Termin związania ofertą: wynosi 30 dni
10. Opis sposobu przygotowania ofert:
1) oferta musi mieć formę pisemną i powinna być sporządzona w języku polskim;
2) zaleca się przy sporządzaniu oferty skorzystanie z wzoru formularza oferty przygotowanego przez Zamawiającego. Wykonawca może przedstawić ofertę na swoich formularzach z zastrzeżeniem, że muszą one zawierać wszystkie informacje określone przez Zamawiającego w przygotowanym wzorze;
3) ofertę należy zaopatrzyć własnoręcznym podpisem Wykonawcy bądź osób uprawnionych
do składania oświadczeń i zaciągania zobowiązań w jego imieniu;
4) wszelkie poprawki w ofertach muszą być naniesione czytelnie, poprzez przekreślenie oraz naniesienie obok prawidłowej treści bądź wartości opatrzonej własnoręcznym podpisem Wykonawcy lub osoby upoważnionej (parafka) oraz podaniem daty dokonania poprawki;
5) bez względu na wynik zapytania ofertowego, wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
11. Ofertę należy złożyć: przed siedzibą Zamawiającego w specjalnie przygotowanej urnie w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,,Budowa oświetlenia na terenie Gminy Rakszawa"
Kontakt:Przedstawiciel Zamawiającego:
P. Kamil Kilian
inwestycje@rakszawa.pl
tel. 17 226 12 81 wew. 30
Numer dokumentu:OŚG.7013.2.2020
Źródło: Internet i własne
Załączniki: