Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2021-06-04
Przedmiot ogłoszenia:Budowa sieci kanalizacji deszczowej
Organizator:Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Siedlcach
Adres: ul. Leśna 8, 08-110 Siedlce
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Siedlce
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. sekretariat. /25/ 640-28-00 fax. /25/ 643-65-93
E-mail:
Opis:ogłasza przetarg nieograniczony na budowę sieci kanalizacji deszczowej. Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z przepisami Regulaminu wewnętrznego udzielania zamówień PWiK Sp. z o.o. w Siedlcach. Pełna treść Regulaminu oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest na stronie:
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest wybudowanie sieci kanalizacji deszczowej w Ul. Dreszera
w Siedlcach w zakresie:
-sieć kanalizacji deszczowej DN500mm o długości około 260,6m z rur PVC litych typ ciężki SN8
do wykonania metodą wykopu otwartego
uwaga: odcinek około 15m od włączenia (S1) w obrębie działki 98-41/5 wykona Zamawiający,
-studnie rewizyjne z kręgów betonowych DN 1500 - 1 kpl.
-studnie rewizyjne z kręgów betonowych DN 1200 - 8 kpl.
-wykonanie odtworzenia nawierzchni i przywrócenie terenu do stanu pierwotnego zgodnie
z projektem i decyzją Prezydenta Miasta Siedlce D.7230.8.65.2021 z dnia 26.03.2021r.
Projekt organizacji ruchu zapewnia Zamawiający.
Materiały do wykonania zadania zapewnia wykonawca. Wybrany wykonawca ma obowiązek wykonania robót budowlanych zgodnie z projektami budowlanymi oraz sztuką budowlaną i złożenia wymaganych oświadczeń do organów nadzoru budowlanego. Roboty budowlane będzie prowadził pod kierownictwem osób uprawnionych. Projekty budowlane znajdują się do wglądu w siedzibie Zamawiającego Ul. Leśna 8
w Siedlcach i na stronie internetowej www.pwik.siedlce,pl
Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać:
? stosowne oświadczenie kierownika budowy wraz z kopią uprawnień i przynależności do właściwej izby inżynierów,
? pozytywny wynik inspekcji telewizyjnej kanału
(Zamawiający zapewnia na swój koszt wykonanie 1-ej inspekcji telewizyjnej z użyciem własnego sprzętu, w przypadku stwierdzenia wad i usterek Wykonawca poniesie koszty za każdą dodatkowo wykonaną przez Zamawiającego inspekcję, w każdym przypadku przygotowanie kanału do inspekcji telewizyjnej leży po stronie Wykonawcy)
? badania zagęszczenia gruntu oraz protokół odtworzenia pasa drogowego i odbioru pasa drogowego
? deklaracje na wbudowane materiały,
? projekt budowlany powykonawczy z naniesionymi zmianami,
? inwentaryzację geodezyjną wraz z oświadczeniem geodety o zgodności usytuowania,
Inwentaryzację geodezyjną wykonawca dostarczy w wersji papierowej 3 egz. oraz w wersji elektronicznej PDF z dołączonymi punktami współrzędnych ( plik tekstowy - tzw. KERG ).
? dziennik budowy,
? inne nie wymienione dokumenty wymagane przez inspektora nadzoru zgodne z zapisami Prawa Budowlanego
Warunkiem odbioru ostatecznego robót będzie, poza złożeniem dokumentacji powykonawczej, podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego przez komisję odbiorową po uzyskaniu pozytywnych wyników wszystkich prób końcowych zgodnie z zapisami specyfikacji.
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć w terminie do 22.06.2021r. do godz. 10.00 w siedzibie PWiK Spółka z o.o.
adres 08-110 Siedlce Ul. Leśna 8.
Otwarcie ofert:Otwarcie ofert nastąpi dnia 22.06.2021r. o godz. 10.15 w siedzibie PWiK Spółka z o.o. adres 08-110 Siedlce Ul. Leśna 8.
Termin składania:2021-06-22
Miejsce i termin realizacji:TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA : do dnia 29.11.2021r.
Wadium:5 000,00 PLN
Wymagania:WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów;
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
4) zdolności technicznej lub zawodowej.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana na podstawie złożonych dokumentów
WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW W POSTĘPOWANIU,
Do oferty z dokumentów należy dołączyć tylko:
1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (zał. nr 2)
2. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania(zał. nr 2
Po otwarciu ofert Zamawiający może wezwać wybranego Wykonawcę do złożenia wskazanych pozostałych dokumentów.
1. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
2. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
3.Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo zakończone:
- max 2 sieci kanalizacyjne o łącznej dł. min 300m
4.Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, jeżeli wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów.
5.Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
6.Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, jeżeli wykonawca polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów
7. Oświadczenie stwierdzające, że osoby które będą wykonywać zamówienie posiadają wymagane uprawnienia branży sanitarnej.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM - należy wnieść wadium w wysokości 5 000,00PLN
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ - Wykonawca jest związany ofertą 30 dni
OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERTY - cena netto - 100%
Kontakt:INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
Informacje dotyczące postępowania strony przekazują pisemnie lub e-mailem: , Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:
- w sprawach technicznym - Dariusz Sienica tel. (25) 640-27-83, pn-pt w godz. 7:00 - 15:00
- w sprawach proceduralnych - Alina Janowska tel. (25) 640-28-16, pn-pt w godz. 7:00 - 15:00
Źródło: Internet i własne
Załączniki: