Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2020-09-10
Przedmiot ogłoszenia:Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej
Organizator:Gmina Kościan
Adres: ul. Młyńska 15, 64-000 Kościan
Województwo / powiat: wielkopolskie, pow. kościański
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 65 5121001 wew. 28 lub 603 766 131
Opis:zaprasza do złożenia ofert na :
,,Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w Kurzej Górze, Ul. Ogrodowa"

II. Przedmiotem zamówienia jest:
- budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z rur PE 100 SDR 17 PN 10 ? 110 mm - 176,0 m

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w projekcie budowlanym oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

Zamawiający przed zawarciem umowy będzie wymagał od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, przedstawienia kosztorysu uproszczonego potwierdzającego wysokość oferowanej ceny. Przedstawiony kosztorys, z uwagi na charakter wynagrodzenia będzie tylko i wyłącznie dokumentem pomocniczym do celów poglądowych, szacunkowych i rozliczeniowych.
Za wykonanie przedmiotu zamówienia ustala się wynagrodzenie ryczałtowe. Cena oferty winna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia, w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia oraz koszty usunięcia wad i zapewnienia gwarancji jakości, Cena oferty musi zawierać koszty bezpośrednie (robocizny, materiałów, sprzętu i transportu), koszty pośrednie, podatki zgodnie z obowiązującym prawem, inne podobnego rodzaju obciążenia, koszty: organizacji robót, odtworzenia dróg i chodników zniszczonych w trakcie prowadzenia robót, pełnej obsługi geodezyjnej wraz z inwentaryzacją powykonawczą, nadzorów wynikających z odpowiednich uzgodnień, wykonania dokumentacji powykonawczej, badań oraz wszelkie ryzyka i zysk Wykonawcy.
Uwaga: Obsługa archeologiczna przedmiotowej inwestycji stanowi koszt zamawiającego.
Teren na którym będzie prowadzona inwestycja nie jest drogą publiczną, w związku z czym zamawiający nie będzie pobierał opłaty za zajęcie pasa drogowego, podczas budowy przedmiotowej sieci.
Miejsce i termin składania ofert: V. Miejsce i termin złożenia oferty: 23.09.2020 r. godz. 10:00, Urząd Gminy Kościan, Ul. Młyńska 15, 64-000 Kościan
Otwarcie ofert:VI. Termin otwarcia ofert: 23.09.2020 r. godz. 10:15, Urząd Gminy Kościan, Ul. Młyńska 15, 64-000 Kościan, pokój nr 21
Termin składania:2020-09-23
Miejsce i termin realizacji:III. Termin realizacji zamówienia: do 30.10.2020 r. (jest to wymagany termin realizacji, zaproponowanie dłuższego okresu realizacj spowoduje odrzucenie oferty).
Wymagania:IV. Okres gwarancji: 60 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego bez wad istotnych (jest to wymagany okres gwarancji, zaproponowanie krótszego okresu gwarancji spowoduje odrzucenie oferty).
VII. Warunki płatności: zgodnie z zapisami umowy
IX. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnej z ofert z przyczyn finansowych lub merytorycznych.
X. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim,

Ofertę należy złożyć w kopercie zawierającej nazwę i adres Wykonawcy i opisanej j/n:

OFERTA W POSTĘPOWANIU NA:

,,Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w Kurzej Górze, ul. Ogrodowa"

Nie otwierać przed dniem 23.09.2020 r. do godz. 1015. .

10. Treść oferty
10.1. nazwa wykonawcy.............
10.2.1. adres wykonawcy...........
10.2.2 adres e-mail: ..................
10.3.NIP ..................................
10.4.regon................................
10.5. nr rachunku bankowego...................
10.6. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:
Cenę netto......................... zł (słownie złotych............................ )
Podatek VAT....................... zł (słownie złotych..................................... )
Cenę brutto......................... zł (słownie złotych......................................)

10.7. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.
10.8. Oferuję termin realizacji zamówienia: ..................
10.9.Udzielam gwarancji na okres: .........................................
10.10.Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu cenowym.
10.11.Oświadczam/y, że roboty stanowiące przedmiot zamówienia:
a/ wykonam/y sami*
b/ powierzę/ymy podwykonawcom w części dotyczącej* .......................................
10.12. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z wzorem umowy, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz dokumentacją projektową. Akceptujemy i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania. Jak również, że uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia oraz uznajemy je za wystarczające.
10.13. OŚWIADCZAMY, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas 21 dni liczonych od daty jej otwarcia.
10.14. OŚWIADCZAMY, iż tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania stanowią informacje zawarte w następujących dokumentach:
................... ................................
Uzasadnienie mające na celu wykazanie, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa: .........................
10.15. Oferta składana jest przez wykonawcę będącym małym lub średnim przedsiębiorcą: TAK/NIE *

* niewłaściwe skreślić
podpis i pieczątka zamawiającego podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej,
pieczątka wykonawcy
Kontakt:VIII. Osoby upoważnione do kontaktu z wykonawcami: Agnieszka Maćkowiak, tel. 65 5121001 wew. 28 lub 603 766 131,adres e-mail: agnieszkamackowiak@gminakoscian.pl, Katarzyna Werner tel: 603 618 670, adres e-mail: katarzynawerner@gminakoscian.pl, Leszek Nowak, tel: 691 737 670, adres e-mail: leszeknowak@gminakoscian.pl
Numer dokumentu:ZP.ZO.272.10.2020
Źródło: Internet i własne
Załączniki: