Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2022-05-05
Przedmiot ogłoszenia:Budowa zbiornika wody czystej
Organizator:Grodkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o
Adres: Tarnów Grodkowski 46d, 49-200 Grodków
Województwo / powiat: opolskie, pow. brzeski (opolski)
Państwo: Polska
Telefon / fax:fax. : +48 77 4155432 tel. : +48 77 4155585
E-mail:
Opis:Zamówienie pn.: ,,Budowa zbiornika wody czystej V=75 m3 w Wierzbnej"
Zamówienie pn.: ,,Budowa zbiornika wody czystej V=75 m3 w Wierzbnej"
dla przetargu na roboty budowlane prowadzanego zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania zamówień w Grodkowskich Wodociągach i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tarnowie Grodkowskim
data zamieszczenia ogłoszenia: 5 maja 2022 r.
Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego :
,,Budowa zbiornika wody czystej V=75 m3 w Wierzbnej "
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia :
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie stalowego zbiornika wody czystej przeznaczonej do spożycia przez ludzi o pojemności V=75m3 wraz z robotami towarzyszącymi w Wierzbnej działka nr 289/1, gmina Grodków, pow. brzeski, woj. opolskie.
Przewidywany zakres inwestycji obejmuje:

a) wykonanie żelbetowej płyty fundamentowej pod zbiornik stalowy,

b) montaż stalowego zbiornika wody czystej V=75 m3 termicznie izolowanego wełną mineralną gr. 100 mm zabezpieczoną zewnętrznym płaszczem ochronnym z blachy OC lakierowanej kolorem RAL 5010,

c) montaż przewodów technologicznych,

d) wymiana ogrodzenia,

e) nawierzchnie z kostki betonowej.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robót

Zamawiający dopuszcza składania ofert równoważnych tzn. produktów, artykułów, urządzeń o innych niż znak towarowy lub pochodzenie podane w specyfikacji warunków zamówienia jednak o parametrach nie gorszych niż zostały określone w dokumentach Zamawiającego, z preferencją
parametrów korzystniejszych spełniających wymagania jakościowe, funkcjonalne i techniczne do wskazanych oraz posiadających właściwości użytkowe spełniające wymogi określone dla przedmiotu określonego w dokumentacji wykonawczej Zamawiającego. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia dokumentów potwierdzających, że zaoferowane są, co najmniej równoważnikami produktów, artykułów i urządzeń wymienionych w dokumentach Zamawiającego, Ilekroć użyte zostały znaki towarowe, Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych spełniających, co najmniej w zakresie minimalnym wymagania techniczne określone w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia jak to wskazano w powyższym wyjaśnieniu.
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert: 23 maja 2022 r. godz. 12:00,
miejsce: Grodkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. Tarnów Grodkowski 46d, 49-200 Grodków, sekretariat.
Otwarcie ofert:Termin otwarcia ofert: 23 maja 2022 r.. godz. 12:30, miejsce: Grodkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. Tarnów Grodkowski 46d, 49-200 Grodków, świetlica.
Termin składania:2022-05-23
Miejsce i termin realizacji:CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Do dnia 30 grudnia 2022 r.
Wadium:4 000,00 zł.
Wymagania:SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM. EKONOMICZNYM.
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
Informacja na temat wadium:
Wykonawca przystępujący do postępowania jest obowiązany wnieść wadium w wysokości
4 000,00 zł.
1) Wadium może być wniesione w następujących formach:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych.
SEKCJA IV: PROCEDURA
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg - nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019
r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.).
Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ogłoszenia, Specyfikacji Warunków Zamówienia.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
Uwagi:Kryteria oceny ofert: najniższa cena - 100%
Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja warunków zamówienia:
www.grodwik.p|.
Kontakt:Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:
- Pan Marek Dziuba, tel. 77 415 55 85
Kod CPV:45.23.13.00-8
Numer dokumentu:2/RB/2022
Źródło: Internet i własne
Załączniki: