Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2024-05-06
Przedmiot ogłoszenia:Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej
Organizator:Gmina Reszel
Adres: ul. Rynek 24, 11-440 Reszel
Województwo / powiat: warmińsko-mazurskie, pow. kętrzyński
Państwo: Polska
Telefon / fax:Tel. 89 755 39 00, Tel. 89 755 39 10
E-mail:
Opis:,,Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 590 na drogę gminną
(wewnętrzną) - dz. nr 3-44/1"
Zapytanie ofertowe nie jest objęte przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA OFERTOWEGO
1. Przedmiotem inwestycji jest budowa zjazdu publicznego z drogi wojewódzkiej nr 590 Barciany - Korsze - Reszel - Biskupiec do działki nr 280805_4.0003.44/1, która stanowi drogę wewnętrzną, gminną.
2. Przedsięwzięcie jest zlokalizowane na działce 280805_4.0003.45/2 Miasto Reszel, Powiat Kętrzyński, województwo Warmińsko-Mazurskie.
3. Budowa polega na wykonaniu koryta, ułożeniu rury przepustu pod zjazdem oraz wykonaniu konstrukcji nawierzchni zjazdu w technologii bitumicznej.
4. W ramach realizacji zamierzenia budowlanego planuje się wykonanie następujących robót budowlanych polegających na:
a. wykonaniu robót przygotowawczych,
b. wykonaniu robót ziemnych (korytowanie),
c. wykonaniu przepustu pod zjazdem z umocnieniem skarp i dna rowu przydrożnego,
d. zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej w obrębie zjazdu,
e. wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni zjazdu.
5. Teren objęty przedmiotową inwestycją stanowi droga wojewódzka nr 590 w miejscowości Reszel w obrębie pasa drogowego przyległego do działki inwestora 280805_4.0003.44/1. Droga wojewódzka 590 posiada jezdnię o nawierzchni bitumicznej o szerokości około 6,30 m w lokalizacji projektowanego zjazdu. Droga posiada przekrój drogowy (szlakowy) typu 1x2.
6. W obszarze projektowanych robót występuje zainwentaryzowana na mapie infrastruktura techniczna:
a. napowietrzny kabel elektro energetyczny,
b. telekomunikacyjna.
Nie można wykluczyć istnienia w terenie niezainwentaryzowanej infrastruktury podziemnej (nie zgłoszonej do zasobu geodezyjnego). W przypadku jej odkrycia należy przerwać roboty
i powiadomić odpowiednie jednostki. W rejonie zbliżeń i stref ochronnych istniejącej infrastruktury roboty należy prowadzić ze szczególną ostrożnością bez użycia ciężkiego sprzętu mechanicznego. W trakcie robót przestrzegać warunków z uzgodnień branżowych.
7. Projektowany zjazd kolidował z jednym drzewem, na które wydana została decyzja Warmińsko-Mazurskiego wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr IZNR.5146.88.2023.dw z dnia 28.07.2023 r. wraz ze zmianami - drzewo zostało usunięte przez zamawiającego we własnym zakresie.
8. Powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejących obiektów budowlanych:
a. Powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejących obiektów budowlanych:
? projektowane zagospodarowanie - 130,40 m?.
b. Powierzchnia dróg, parkingów, placów i chodników:
? powierzchnia nawierzchni zjazdu - 95,00 m?,
? powierzchnia obrukowanych poboczy - 13,50 m?,
? powierzchnia obrukowanego wlotu przepustu - 8,70 m?,
? powierzchnia obrukowanego wylotu przepustu - 4,20 m?,
? powierzchnia umocnienia płytami ażurowymi - 9,00 m?.
9. Zjazd zlokalizowany jest w obrębie historycznej alei drzew przydrożnych, objętych prawną ochroną konserwatorską na podstawie decyzji WKZ z dnia 17.10.2011 r., wpisaną do wojewódzkiego rejestru zabytków nieruchomych województwa warmińsko-mazurskiego.
10. UWAGI:
a. Zamawiający zaleca przeprowadzenie przez wykonawcę wizji w terenie.
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy składać w postaci elektronicznej na adres: przetargi@gminareszel.pl, w terminie do dnia 24.05.2024 r. do godz. 12:00.
Termin składania:2024-05-24
Miejsce i termin realizacji:IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie do dnia 31.08.2024 r.
Wymagania:V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Wykonawca ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia musi spełniać warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:

1) Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał:
- jedną robotę budowlaną polegającą na budowie zjazdu
2) Wykonawca musi wykazać, że będzie dysponował osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej (kierownik budowy). Kopie uprawnień oraz zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa należy dołączyć do oferty.

W celu wykazania spełnienia warunku Wykonawca dostarczy Zamawiającemu:

a) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia - załącznik nr 2 oraz kopię uprawnień osoby/osób wskazanej/ych do realizacji przedmiotu umowy w ofercie i kopię aktualnego zaświadczenia o przynależności do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa osoby/osób wskazanej/ych do realizacji przedmiotu umowy,

b) wykaz robót oraz dowody określające czy roboty te zostały wykonane należycie - załącznik nr 3
VI. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ
Wykonawca pozostaje związany z ofertą przez okres 30 dni.

VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji zapytania ofertowego.
3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
4. Zawartość złożonej oferty przez wykonawców:
a. Wypełniony formularz oferty - załącznik nr 1.
b. Wykaz osób - załącznik nr 2.
c. Wykaz robót - załącznik nr 3.
d. Pozostałe dokumenty i oświadczenia, o których mowa w zaproszeniu do zamówienia.
2. Oferta powinna być opatrzona kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

IX. KRYTERIUM OCENY OFERT: cena 100%

X. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie za realizację przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku).
2. W cenie ofertowej należy uwzględnić koszt uzgodnień oraz materiałów wyjściowych koniecznych do realizacji zamówienia (m.in. uzyskanie uzgodnień, decyzji, pozwoleń itp.)
3. Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia, w tym m.in. podatek VAT, upusty, rabaty.

XI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
1. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego wykonawcę odrębnym pismem lub telefonicznie.
2. Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
3. W przypadku wyboru oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcja, spółki cywilne) Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4. Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów przygotowania ofert.
Uwagi:XIII. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuje, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Reszla z siedzibą: 11-440 Reszel,
ul. Rynek nr 24, tel. 89 755 39 00, strona internetowa: www.gminareszel.pl, adres poczty elektronicznej: urzadgminy@gminareszel.pl;
2) Burmistrz Reszla, wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych - w sprawach związanych z ochroną danych osobowych i realizacji Pana/i praw z tego wynikających, może Pan/i kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IOD) za pomocą: poczty elektronicznej na adres: iod@gminareszel.pl; telefonicznie pod nr telefonu: 782 348 222; lub pisemnie na adres siedziby administratora we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO
w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019, z późn. zm.);
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania
o udzielenia zamówienia.
6) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) Posiada Pani/Pan:
? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) Nie przysługuje Pani/Panu:
? w związku z art. 17 ust. 3 lit. B, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
? prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODOO;
? na postawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
Kontakt:Do udzielania wyjaśnień dotyczących zamówienia, ze strony Zamawiającego, upoważnia się pracownika Działu Techniczno-Budowanego: Kamil Rozberg, tel. 89 755 39 10.
Numer dokumentu:TB-I.7013.8.2024
Źródło: Internet i własne
Załączniki: