Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 15668829 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-07-05
Przedmiot ogłoszenia:Catering do żłobka
Organizator:Centrum Badań Psychologicznych i Psychoterapii Pro Salus Małgorzata Wiktorek
Adres: ul. al.gen. Józefa Hallera 188/5,, 53-203 Wrocław
Województwo / powiat: dolnośląskie, pow. Wrocław
Państwo: Polska
Telefon / fax:884 804 847
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
Opis:Zapytanie ofertowe nr 1/2018 na catering do żłobka
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostawa całodziennych posiłków dla 24 dzieci od 1 roku do 3 lat do żłobka przy ul. Wrocławskiej 83B, w Kiełczowie (gm. Długołęka) w terminie od 01.08.2018 do 31.10.2019.
Cel zamówienia
Wybór Wykonawcy na przygotowanie i dostawę całodziennych posiłków dla dzieci od 1 do 3 roku życia do żłobka przy ul. Wrocławskiej 83B, w Kiełczowie (gm. Długołęka).
Przedmiot zamówienia
Usługa cateringu - przygotowanie i dostawa całodziennych posiłków dla 24 dzieci w wieku od 1 roku do 3 lat uczęszczających do żłobka, adres ul. Wrocławska 83 B, 55-093 Kiełczów w terminie od 01.08.2018 r. do 31.10.2019r.
1. Przedmiot zamówienia obejmuje przygotowanie trzech posiłków dziennie tj. śniadanie, obiad dwudaniowy (zupa, drugie danie) i podwieczorek dla grupy maksymalnie 24 dzieci w wieku od 1 roku do 3 lat w terminie od 01.08.2018 do 31.10.2019.
2. Posiłki będą dostarczane 2 razy dziennie w ustalonych godzinach.
3. Jeden pakiet wyżywienia dla jednego dziecka w jednym dniu pobytu w żłobku zawiera: śniadanie, obiad dwudaniowy (zupa
i drugie danie), podwieczorek.
4. Liczba wydawanych posiłków uzależniona będzie od frekwencji dzieci w żłobku. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości dzieci i ilości dostarczanych posiłków zgodnie z rzeczywistą potrzebą. Rozliczenia finansowe Wykonawcy usługi z Zamawiającym odbywać się będzie na podstawie faktycznie dostarczonych posiłków i ceny brutto jednodniowego posiłku dla jednego dziecka. Z tytułu wykorzystania mniejszej ilości posiłków, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia.
5. Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania i dostarczenia posiłków z miejsca produkcji do pomieszczeń dystrybucji
w żłobku w dni, w które odbywają się zajęcia - od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni świątecznych oraz innych dni,
w których nie odbywają się zajęcia dla dzieci. Dostarczenie posiłków realizowane będzie przez Wykonawcę na jego koszt.
6. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i dostarczenia dziesięciodniowego jadłospisu na 4 dni przed pierwszym dniem dostawy i każdym następnym dziesięciodniowym okresem żywienia, w celu akceptacji przez Dyrektora Żłobka. Zamawiający w terminie do dwóch dni naniesie ewentualne poprawki, które Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić.
7. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania posiłków zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami i normami dotyczącymi żywności , w szczególności zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2006, Nr 171, poz. 1225), normami żywieniowymi wg Instytutu Żywienia Żywności, jak również przepisami prawa w zakresie higieny żywienia norm HACCP. Posiłki muszą spełniać także wymogi żywieniowe zalecane przez Instytut Matki i Dziecka w wieku do 3 lat.
8. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania posiłków z naturalnych produktów, bez używania produktów typu instant, czy gotowych półproduktów (np. mrożone pierogi, klopsy, gołąbki itp.), glutaminianu sodu, tłuszczy utwardzanych, soji, z gwarancją świeżości artykułów i produktów.
9. Wykonawca jest zobowiązany do zachowania diet pokarmowych w zależności od indywidualnych potrzeb dzieci, zgodnie
z informacją otrzymaną od Zamawiającego (np. posiłki z zaleceniami diety bezmlecznej i bezglutenowej, uwzględnienie indywidualnych potrzeb alergików).
10. Posiłki Wykonawca dostarczać będzie własnym transportem, w specjalistycznych termosach do przewożenia posiłków
i opakowaniach gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury ( w przypadku dań ciepłych mają być one utrzymane w odpowiedniej temperaturze do momentu wydania ich dzieciom).
11. O liczbie wydawanych posiłków w danym dniu Wykonawca informowany będzie do wspólnie ustalonej godziny. W oparciu
o uzyskane informacje Wykonawca dostarczać będzie określoną liczbę posiłków.
KODY CPV:
55520000-1 USŁUGI DOSTARCZANIA POSIŁKÓW
55321000-6 USŁUGI PRZYGOTOWYWANIA POSIŁKÓW
Miejsce i termin składania ofert: Termin składania ofert
do dnia 13-07-2018
Miejsce i sposób składania ofert
Nazwa firmy: Centrum Badań Psychologicznych i Psychoterapii Pro Salus Małgorzata Wiktorek
Adres (siedziba): ul. al.gen. Józefa Hallera 188/5, 53-203 Wrocław
NIP: 9271854049
Regon: 021880795
Tel.: 884 804 847
Sposób: forma elektroniczna (adres e-mail: malgorzata.wiktorek84@gmail.com) lub forma papierowa (pocztą, osobiście lub przez kuriera) do godz.12:00 dnia 13.07.2018r.
Ofertę uważa się za złożoną w terminie, gdy dotrze ona do Zamawiającego w taki sposób, że mógł się z ofertą zapoznać.
Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę
malgorzata.wiktorek84@gmail.com
Termin składania:2018-07-13
Miejsce i termin realizacji:Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: dolnośląskie Powiat: wrocławski Miejscowość: Kiełczów
Harmonogram realizacji zamówienia
Okres dostarczania posiłków: 01.08.2018 r. - 31.10.2019 r.
Wymagania:Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Oferenci posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności - weryfikowane na podstawie kopii zaświadczenia o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów państwowej inspekcji sanitarnej.
Wiedza i doświadczenie
1. Doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia usług cateringowych - minimum 2 lata - weryfikowane na podstawie oświadczenia.
2. Realizacja minimum 4 diet dedykowanych dzieciom, w tym diety wegetariańskiej - weryfikowane na podstawie oświadczenia.
Dodatkowe warunki
Referencje od 5 placówek, gdzie została zrealizowana usługa cateringu (weryfikowane na podstawie kopii referencji).
Warunki zmiany umowy
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku zaistnienia okoliczności spowodowanych czynnikami zewnętrznymi, niezależącymi od Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega prawo do odwołania postępowania w każdym momencie bez podania przyczyny.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
1. Formularz ofertowy zgodnie z zał. nr 1 do niniejszego zapytania.
2. Oświadczenie o spełnianiu/ niespełnianiu klauzul społecznych zgodnie z zał. nr 2 do niniejszego zapytania.
3. Oświadczenie wykonawcy zgodnie z zał. nr 3 do niniejszego zapytania.
4. Kopia zaświadczenia o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów państwowej inspekcji sanitarnej.
5. Oświadczenie, potwierdzające doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia usług cateringowych - minimum 2 lata.
6. Oświadczenie, potwierdzające realizację minimum 4 diet dedykowanych dzieciom, w tym diety wegetariańskiej.
7. Kopia referencji od 5 placówek, gdzie została zrealizowana usługa cateringu.
Uwagi:Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
1. Cena brutto oferty powinna zawierać wszystkie koszty, jakie Zamawiający będzie musiał ponieść na przygotowanie i dostawę posiłków.
2. Cena podlegająca ocenie będzie łączną ceną brutto za całość dostaw wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia wyrażona w złotych polskich, obejmująca wszystkie koszty wykonania zamówienia.
3. W przypadku podania ceny w walutach obcych, wartość w złotych obliczana zostanie w oparciu o średni
kurs złotego NBP z dnia poprzedzającego wybór oferty.
4. Cena oferty stanowi wartość umowy i będzie niezmienna w toku realizacji całej umowy.
5. Rodzaje kryteriów oceny:
Kryterium WAGA %
1. Cena brutto: 80% (weryfikowane na podstawie formularza ofertowego)
2. Spełnienie wymagań w zakresie klauzuli społecznej: 10 % (weryfikowane na podstawie oświadczenia)
Punkty za kryterium ,,Klauzule Społeczne" zostaną przyznane na podstawie oświadczenia, zawierającego informacje, czy przy realizacji zamówienia będą stosowane klauzule społeczne, tzn. czy przy realizacji zamówienia zostaną zatrudnione osoby z niepełnosprawnościami, osoby bezrobotne lub osoby o których mowa w przepisach o zatrudnieniu socjalnym, min. na cały czas jego trwania. Spełnienie klauzuli społecznej oznacza zatrudnienie 1 osoby spełniającej w/w warunki.
3. Zewnętrzny system do wprowadzania nieobecności dzieci przez rodziców: 10 % (weryfikowane na podstawie formularza ofertowego).
Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów wyliczonych w oparciu o następujące kryteria i ustaloną punktację do 100 pkt. (100%=100 pkt):
a) Punkty za kryterium ,,cena brutto" zostaną obliczone wg następującego wzoru:
Cena oferty najtańszej
------------------------------ x 80 = ilość punktów
Cena oferty badanej
b) Punkty za kryterium ,, spełnienie wymagań w zakresie klauzuli społecznej" zostaną obliczone następująco:
10 pkt - w przypadku spełnienia wymagań w zakresie klauzuli społecznej
0 pkt - w przypadku niespełnienia wymagań w zakresie klauzuli społecznej.
c) Punkty za kryterium ,,zewnętrzny system do wprowadzania nieobecności dzieci przez rodziców" zostaną obliczone następująco:
10 pkt - w przypadku posiadania zewnętrznego systemu do wprowadzania nieobecności dzieci przez rodziców
0 pkt - w przypadku braku zewnętrznego systemu do wprowadzania nieobecności dzieci przez rodziców
Ilości punktów za poszczególne kryteria zostaną zsumowane i będą stanowić końcową ocenę oferty.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ocenę.
Ponadto zamawiający przy dokonywaniu wyboru wykonawcy będzie się kierował elementarnymi zasadami
obowiązującymi na wspólnotowym jednolitym rynku europejskim, między innymi:
- zasadą przejrzystości i jawności prowadzonego postępowania
- zasadą ochrony uczciwej konkurencji
- zasadą swobody przepływu kapitału, towarów, dóbr i usług
- zasadą niedyskryminacji i równego traktowania wykonawców na rynku
Wybór zostanie dokonany w oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie i jakościowo ofertę.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
CENTRUM BADAŃ PSYCHOLOGICZNYCH I PSYCHOTERAPII PRO SALUS MAŁGORZATA WIKTOREK
Adres
al. gen. Józefa Hallera 188/5
53-203 Wrocław
dolnośląskie , Wrocław
Numer telefonu
884804847
NIP
9271854049
Tytuł projektu
Radosne bąbelki
Numer projektu
RPDS.08.04.02-02-0012/17-00
Kontakt:Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Małgorzata Wiktorek
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
884 804 847
Kod CPV:55520000-1
Numer dokumentu:1122970, 1/2018
Źródło: Internet i własne
Załączniki: