Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2021-12-10
Przedmiot ogłoszenia:Częściowy remont pokrycia dachu
Organizator:Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych w Chrzanowie
Adres: ul. Garncarska 4, 32-500 Chrzanów
Województwo / powiat: małopolskie, pow. chrzanowski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. /32/6233191
E-mail:
Opis:,,Częściowy remont pokrycia dachu na budynku przy Ul. Sobieskiego 39 w Płazie".
2.1. Przedmiot zamówienia obejmuje częściowy remont pokrycia dachu na budynku przy Ul. Sobieskiego 39 w Płazie.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: przedmiar robót i Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, stanowiące zał. A do zaproszenia.
Miejsce i termin składania ofert: 5.2. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego przy Ul. Garncarskiej 4, 32-500 Chrzanów, Dziennik Podawczy - parter, w terminie do dnia 13.12.2021r. do godz. 8:00 osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub posłańca.
Otwarcie ofert:5.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.12.2021r. o godz. 8:10 w siedzibie Zamawiającego, Ul. Garncarska 4, 32-500, świetlica III piętro.
Termin składania:2021-12-13
Miejsce i termin realizacji:2.2. Wymagany termin realizacji zamówienia: do 27.12.2021 r.
Wymagania:Warunki realizacji zamówienia zostały zawarte we wzorze umowy, która stanowi integralną część zaproszenia- załącznik nr 2 do zaproszenia.
2.3. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie do 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT/rachunku
Dane do faktury/rachunku:
Nabywca: Gmina Chrzanów, Aleja Henryka 20, 32-500 Chrzanów, NIP 6282260665
Odbiorca/Adresat: Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych, ul. Garncarska 4, 32-500 Chrzanów
3. Wykaz oświadczeń i dokumentów, które należy przedłożyć wraz z ofertą:
3.1 Wypełniony i podpisany przez osoby uprawnione lub upoważnione przez Wykonawcę formularz ofertowy, sporządzony wg załącznika nr 1 do zaproszenia w formie oryginału.
3.2.Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów wraz z aktualnym zaświadczeniem wydanym przez właściwą Izbę Zawodową, w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną.
3.3.Podpisany projekt umowy (fakultatywnie). Wzór umowy zawiera załącznik nr 2 do zaproszenia
3.4.Pełnomocnictwo dołączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii, jeżeli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika.
3.5. Najpóźniej przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany jest do przedłożenia kosztorysu ofertowego.
4.2.Dopuszcza się możliwość porozumiewania w formie pisemnej oraz przy użyciu środków komunikacji elektronicznej z tym, że oferta wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami musi zostać złożona w formie pisemnej przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 5 zaproszenia.
5. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
5.1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej, nieprzejrzystej kopercie opisanej w następujący sposób:
Nazwa (firma) wykonawcy
Adres Wykonawcy
Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych
32-500 Chrzanów, ul. Garncarska 4
,,Częściowy remont pokrycia dachu na budynku przy ul. Sobieskiego 39 w Płazie".
Nie otwierać przed dniem 13.12.2021 r. do godz. 8:10.
6.Opis kryterium i sposobu oceny ofert.
Przy wyborze Zamawiający kierował się będzie następującym kryterium i jego wagą:
KRYTERIUM - cena ryczałtowa brutto dla zadania - waga 100 % = 10.00 pkt
W trakcie oceny ofert, kolejno ocenianym ofertom, które spełniają wymagania Zamawiającego wskazane w zaproszeniu, zostaną przyznane punkty według następującego wzoru:
C = (C naj : C o) x 10 pkt x 100%
Znaczenie:
C - liczba punktów przyznana danej ofercie za wykonanie zadania
C naj - najniższa cena brutto spośród ważnych ofert za wykonanie zadania
C o - cena brutto za wykonanie zadania podana przez Wykonawcę, dla którego wynik jest obliczany
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez wykonawcę w kryterium cena wynosi 10 pkt.
7.Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie w pierwszej kolejności wykonawcę ,którego oferta została najwyżej oceniona do uzupełnienia w wyznaczonym terminie, niezłożonych lub wadliwie złożonych oświadczeń lub dokumentów, chyba że Zamawiający zrezygnuje z udzielenia zamówienia. Dokumenty przedkładane w ramach uzupełnienia wymagają zachowania formy pisemnej.
8. Zamawiający może korygować oczywiste omyłki rachunkowe, pisarskie lub inne omyłki, które w sposób istotny nie naruszają oświadczenia woli złożonego przez wykonawcę za jego zgodą, potwierdzoną w formie pisemnej, poczty elektronicznej lub telefonicznie.
9. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień, z uwzględnieniem formy komunikacji zawartej w pkt 4.2 zaproszenia, dotyczących treści złożonych ofert oraz przedstawiania informacji dodatkowych z tym, że niedopuszczalne jest dokonywanie istotnych zmian w treści oferty.
3
10. W przypadku, gdy oferta najkorzystniejsza cenowo przewyższy kwotę brutto, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, albo w sytuacji uzyskania przez wykonawców takiej samej liczby punktów zgodnie z kryterium oceny ofert, Zamawiający może przeprowadzić negocjacje z wybranymi przez siebie wykonawcami lub wykonawcą.
11. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania wykonawców, którzy złożyli oferty, wraz z punktacją przyznaną w kryterium - cena ryczałtowa brutto - oraz uzasadnieniem wyboru, jak również wskazaniem braków i błędów w dokumentach, o których mowa w pkt 3, zostanie przekazana wykonawcom, którzy złożyli oferty.
przekazana wykonawcom, którzy złożyli oferty.
12. Z wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą Zamawiający zawrze umowę w formie pisemnej, według załączonego projektu - załącznik nr 2.
13. Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest w oparciu o Regulamin MZZK w Chrzanowie dot. udzielania zamówień publicznych do kwoty wskazanej w ustawie Prawo zamówień publicznych - art.2.1.
Kontakt:4.Osoby do kontaktu oraz sposobów porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:
4.1. Upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
W kwestiach procedury postępowania: Katarzyna Mik-Ohlaszeny- Inspektor w Dziale Organizacyjnym,
w kwestii procedury zamówienia : Grzegorz Chwast - Z- ca Kierownika MZZK Działu Technicznego
2
tel. /32/ 623 31 91 w godz. poniedziałek 7:00-17:00, wtorek - czwartek 7:00-15:00, piątek 7:00-13:00, mail: mzzk-techniczny@chrzanow.pl.
Kod CPV:45260000-7
Numer dokumentu:L.dz. MZZK/7807/ZP/2021
Źródło: Internet i własne
Załączniki: