Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-06-20
Przedmiot ogłoszenia:Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest
Organizator:GMINA ŁUBNIANY
Adres: ul. Opolska 104, 46-024 Łubniany
Województwo / powiat: opolskie, pow. opolski
Państwo: Polska
Telefon / fax:telefon: 77 42 70 533 fax: 77 42 15 024
E-mail:
Opis:1. Przedmiot zamówienia obejmuje demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest oraz odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Łubniany zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego pisma.
2. Dodatkowe informacje dot. przedmiotu zamówienia.
Prace należy prowadzić zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004r., Nr 71, poz. 649 ze zmianami) i Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2010 r. nr 162, poz. 1089)
Wyroby zawierające azbest przeznaczone do demontażu znajdują się głównie na obiektach niskich (budynki gospodarcze, wiaty, garaże, itp.).
Zamówienie obejmuje swoim zakresem sporządzenie niezbędnej dokumentacji związanej z realizacją zadania, w tym m.in.:
a) dokumentacji fotograficznej (przed i po realizacji),
b) kart przekazania odpadów na składowisko odpadów niebezpiecznych,
c) szczegółowego harmonogramu prac,
d) dokumentów potwierdzających dokonanie zgłoszeń zamiaru przeprowadzenia prac polegających na usunięciu wyrobów zawierających azbest właściwemu:
? organowi nadzoru budowlanego,
? okręgowemu inspektorowi pracy,
GMINA ŁUBNIANY
46-024 Łubniany, ul. Opolska 104
telefon: 77 42 70 533 fax: 77 42 15 024
www.lubniany.pl e-mail: ug@lubniany.pl
? państwowemu inspektorowi sanitarnemu.
3. Powierzchnie wyrobów azbestowych podane w wykazie nieruchomości są wartościami szacunkowymi i w związku z tym zaleca się wizję w terenie w celu określenia wartości przedmiotu zamówienia.
Specyfikacja:3. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 77 42 70 591 oraz adresem email: srodowisko@lubniany.pl.
Miejsce i termin składania ofert: 1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Urząd Gminy w Łubnianach, ul. Opolska 104, 46-024 Łubniany lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: srodowisko@lubniany.pl i powinna wpłynąć do siedziby Zamawiającego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.07.2018 r. do godziny 13:00 .
Termin składania:2018-07-06
Miejsce i termin realizacji:1. Realizację zamówienia ustala się w terminie od 23.07.2018 r. do 28.09.2018 r.
Wymagania:II. Tryb udzielenia zamówienia.
Postępowanie o wartości szacunkowej, która nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zmianami).
Termin rozpoczęcia prac może ulec zmianie w zależności od terminu podpisania przez Gminę Łubniany umowy dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.
V. Opis sposobu przygotowania oferty.
1. Ofertę należy sporządzić zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego pisma.
2. Do oferty cenowej należy dołączyć:
? potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię zezwolenia na zbieranie odpadów - o ile wystąpi zbieranie odpadów,
? potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych (w tym odpadów azbestowych),
? potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię umowy ze składowiskiem, na którym będą deponowane odpady zawierające azbest,
? potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię decyzji dla właściciela składowiska, zezwalająca na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest poprzez składowanie,
3. Wszystkie dokumenty oferty powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentacji Oferenta. W przypadku, gdy dokumenty ofertowe podpisuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo lub jego kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
VII. Kryteria wyboru oferty.
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium - cena ofertowa brutto, która winna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
VIII. Dodatkowe informacje.
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z zamówienia w przypadku, gdy kwota oferty przekroczy zabezpieczone przez Zamawiającego środki finansowe na realizację zadania.
2. Umowa zostanie podpisana w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zmianami).
Numer dokumentu:RG.6233.28.05.2018.KS
Źródło: Internet i własne
Załączniki: