Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 17427787 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-05-31
Przedmiot ogłoszenia:Demontaż urządzeń sygnalizacji świetlnej
Organizator:Zarząd Dróg Miejskich
Adres: ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań
Województwo / powiat: wielkopolskie, pow. Poznań
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 61 64 65 456
E-mail:
Opis:II. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest demontaż urządzeń sygnalizacji świetlnej na
skrzyżowaniach ul. Ogrodowa -Ratajczaka, Powstańców Wlkp. -Kościuszki,
Kościuszki -Niezłomnych Mostowa -Wierzbowa, Garbary-Wielka .
- Zakres robót określono w załączniku nr 1,
- Formularz ofertowy stanowi załącznik nr 2,
Wykonawca zobowiązany jest do przekazania do punktu skupu metali,
zdemontowanych elementów metalowych fw tym kabli i przewodów) nie
nadających się do dalszego wykorzystania. Powyższa czynność powinna
zostać zrealizowana przez Wykonawce w terminie 14 dni od dnia dokonania
demontażu.
W przypadku przekroczenia ww. terminu, Zamawiający wstrzyma wszelkie
płatności na rzecz Wykonawcy, aż do dnia dostarczenia zaświadczenia o
przyjęciu odpadu przez punkt skupu złomu. W takim przypadku termin
płatności ewentualnych faktur liczony będzie od momentu otrzymania przez
Zamawiającego dokumentu potwierdzającego wykonanie czynności, a nie
od dnia przekazania faktury.
Dostarczenie Zamawiającemu poświadczenia przyjęcia odpadu przez
odbiorce, z którego wynikać będzie cena oraz waga złomu powinno nastąpić
nie później niż na trzeci dzień od dnia, w którym nastąpiło faktyczne
przekazanie elementów metalowych do punktu skupu metali. Niniejsze
zaświadczenie stanowić będzie podstawę do wystawienia przez
Zamawiającego faktury oraz sporządzenia karty przekazania odpadu.
Miejsce i termin składania ofert: IV. Miejsce i termin składania ofert
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,,RITS-Demontaż
sygnalizacji, NIE OTWIERAĆ PRZED 05.06.2019 do godz. 12;00 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.06.2019 do godz.8;00
w siedzibie Zleceniodawcy (sekretariat/biuro podawcze).
2. Nie wyklucza się możliwości składania ofert np. drogą elektroniczną na
adres zdm@zdm.poznan.pl, z zaznaczeniem w temacie wiadomości nazwy zadania,
nazwy wydziału lub/i numeru postępowania, jednakże wówczas pominięty zostaje
zapis ,,nie otwierać przed 05.06.2019 - oferta do postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego". Wykorzystując tę drogę dostarczenia oferty,
oferent powinien być świadomy, że nie ma możliwości zachowania tajności jego
oferty do momentu łącznego otwarcia wszystkich ofert.
Otwarcie ofert:Otwarcie ofert nastąpi o godz.12;00 do dnia 05.06.2019 siedzibie Zleceniodawcy.
Termin składania:2019-06-05
Miejsce i termin realizacji:Zleceniodawca ustala następujące terminy realizacji przez Zleceniobiorcę
przedmiotu Zlecenia:
- termin wykonania zamówienia: 30 dni od daty podpisania umowy
Wymagania:Kary umowne:
a) w przypadku opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości
0,5 % wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień opóźnienia,
b) za wprowadzenie przez Wykonawcę Tymczasowej Organizacji Ruchu
niezgodnej z schematami udostępnionymi przez Oddział Miejskiego Inżyniera
Ruchu - 5% wynagrodzenia umownego netto za każde wystąpienie,
c) za każde wykorzystanie przez wykonawcę niewłaściwych materiałów 5%
wynagrodzenia umownego netto za każde wystąpienie,
d) za brak zgłoszenia zgodnie z przepisami prawa:
- zmiany tymczasowej organizacji ruchu,
- zajęcia pasa drogowego lub wykonywanie prac bez decyzji o zajęciu pasa
drogowego;
5% wynagrodzenia umownego netto za każde naruszenie,

e) za wprowadzenie przez Wykonawcę Stałej Organizacji Ruchu niezgodnej z
zatwierdzeniem 10% wynagrodzenia umownego netto za każde wystąpienie,
f) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi
odpowiedzialność Zleceniobiorca w wysokości 20% wartości wynagrodzenia
umownego netto.
1. Oferenci są związani ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert.
3. Przy wyborze i ocenie ofert, Zleceniodawca kierować się będzie kryterium ceny
oferty, które rozpatrywane będzie na podstawie ceny brutto za wykonanie
przedmiotu zamówienia wycenionej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najniższą cenę.
4. Zleceniobiorca musi być przedsiębiorcą lub osobą prawną.
5. Do oferty należy załączyć dokumenty potwierdzające posiadane doświadczenie i
uprawnienia określone w załączniku nr 1. Brak dokumentów związany będzie z
odrzuceniem oferty.

6. Zleceniobiorca powinien podpisać umowę w terminie 14 dni od jego wyboru, pod
rygorem wybrania kolejnego oferenta.
Zleceniodawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od przeprowadzenia lub
unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
Kontakt:Sprawę prowadzi:
Andrzej Szymanowski tel. 61 64 65 456
Numer dokumentu:RITS.342.20.2019
Źródło: Internet i własne
Załączniki: