Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2020-05-21
Przedmiot ogłoszenia:Dobudowa pomieszczenia wiatrołapu
Organizator:Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
Adres: ul. Dworcowa 29, 14-420 Młynary
Województwo / powiat: warmińsko-mazurskie, pow. elbląski
Państwo: Polska
Telefon / fax:(+48 55) 248 60 82, 248 60 06, 249 30 34 fax: (+48 55) 248 64 00
E-mail:
Opis:Dobudowa pomieszczenia wiatrołapu do budynku świetlicy wiejskiej w Nowym Monasterzysku z lokalizacją na działce nr 130/1 obręb ewidencyjny Nowe Monasterzysko, jednostka ewidencyjna Młynary.
Przedmiotem zamówienia jest dobudowa wiatrołapu do budynku świetlicy wiejskiej w Nowym Monasterzysku, której zakres obejmuje: roboty ziemne, wykonanie: ław fundamentowych i ścian fundamentowych, ścian zewnętrznych nadziemia wiatrołapu, stropu wraz wieńcami na ścianach konstrukcyjnych, montaż prefabrykowanych belek nadproży otworów drzwiowych i okiennych, wykonanie więźby dachowej wraz z pokryciem z dachówki ceramicznej i obróbkami blacharskimi (rynny, rury spustowe, opierzenia), osadzenie drzwi
i okien, wykonaniem instalacji elektrycznej, roboty wykończeniowe: tynkarskie, malarskie
i posadzkowe oraz wykonanie drewnianych schodów wewnętrznych i schodów zewnętrznych przed wejściem do wiatrołapu.
Wskazany wyżej zakres robót Wykonawca wykona w części z materiałów powierzonych przez Zamawiającego. Wykaz materiałów powierzonych do realizacji zadania stanowi załącznik nr 4. W kalkulacji ceny Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić materiały
przekazane przez Zamawiającego na potrzeby realizacji zadania wyszczególnione
w załączniku nr 4.
Miejsce i termin składania ofert: Forma złożenia oferty i zasady rozstrzygnięcia:
1. Kompletną ofertę podpisaną przez osoby upoważnione należy złożyć
w siedzibie Zamawiającego (osobiście lub listownie) na adres: Gmina Młynary, ul. Dworcowa 29, w terminie do 03.06.2020 r. do godz. 12:30. Liczy się data wpływu oferty do Zamawiającego.
Termin składania:2020-06-03
Miejsce i termin realizacji:Okres realizacji:
Wymagany termin wykonania zamówienia: do 31.10.2020 r.,
rozpoczęcie robót po protokolarnym przekazaniu terenu budowy, które nastąpi w ciągu 5 dni od dnia podpisania umowy.
Wymagania:Zadanie należy zrealizować zgodnie z projektem budowlanym i projektem zamiennym stanowiącym załącznik nr 1 i 2 do zapytania ofertowego
Zakres:
Szczegółowy zakres robót określony jest w projekcie budowlanym stanowiącym załącznik nr 1 i 2. Przedmiar robót stanowi dokument pomocniczy do sporządzenia oferty na wykonanie przedmiotu zapytania ofertowego.
Zakres prac obejmuje również pomiary geodezyjne (wytyczenie i dokumentację geodezyjną powykonawczą).
Warunki płatności:
Płatność nastąpi po bezusterkowym odbiorze końcowym robót, przelewem na rachunek bankowy, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
Zasady złożenia oferty
Zawartość oferty:
Kompletna oferta musi zawierać:
1. 1. Formularz Oferty,
2. 2. kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie załączonych projektów
3. 3. dane kierownika budowy, posiadającego uprawnienia do kierowania robotami
4. budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz
5. będącego członkiem PIIB (celu spełnienia w/w warunków należy do oferty
6. dołączyć uprawnienia budowlane oraz aktualne zaświadczenie z PIIB dołączone
7. kopie dokumentów potwierdza za zgodność z oryginałem osoba uprawniona
8. do reprezentowania Wykonawcy.
9. 4. Referencje dotyczące zrealizowanych zadań o podobnym charakterze na 2
10. zadania zrealizowane w okresie ostatnich 3 lat
11. 5. Projekt umowy - zaakceptowany przez Oferenta

Przygotowanie oferty:
Oferta musi zawierać całość zamówienia.
Każdy Wykonawca przedkłada tylko jedną ofertę.
Ofertę należy umieścić w kopercie z oznaczeniem: ,,Dobudowa wiatrołapu do budynku świetlicy wiejskiej w Nowym Monasterzysku" - Nie otwierać przed dniem: 03.06.2020 r. godz. 13:00
Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty
2. O wyborze najkorzystniejszej oferty oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: bip.mlynary.pl
Postanowienia ogólne:
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków objętych odpowiedzią na zapytanie ofertowe poprzez zaproszenie wybranego oferenta do bezpośredniej rozmowy w siedzibie Zamawiającego.
3. Złożenie ofert nie jest wiążące dla Zamawiającego
4. Wykonawcy, których oferty nie zostaną wybrane nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń względem Gminy Młynary z tytułu przygotowania i złożenia oferty na zapytanie.
Numer dokumentu:RG.032.13.2020.DM
Źródło: Internet i własne
Załączniki: