Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 14677602 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-01-04
Przedmiot ogłoszenia:Dostarczenie i odbiór kontenerów odkrytych
Organizator:Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Adres: ul. Chwiałkowskiego 34, 61-553 Poznań
Województwo / powiat: wielkopolskie, pow. Poznań
Państwo: Polska
Telefon / fax:503 160 917
E-mail:
Opis:Dostarczenie i odbiór kontenerów odkrytych o pojemności 8 m3 - odpady zielone z Oddziału Malta (klasyfikowanych jako odpady ulegające biodegradacji funkcjonujące pod kodem 20 02 01)
Miejsce i termin składania ofert: Oferty wysyłane drogą elektroniczną należy wysyłać na adres e-mail: k.kaszub@malta.poznan.pl Oferty w formie papierowej należy składać w sekretariacie Dyrekcji POSiR w Poznaniu ul. Chwiałkowskiego 34 Termin składania ww ofert do 30.01.2018r do godziny 9:00 Zamawiający ma prawo odrzucić oferty wpływające po wyznaczonym terminie.
Termin składania:2018-01-30
Miejsce i termin realizacji:Wymagany termin wykonania zamówienia:
2018 rok.
Wymagania:Warunki udziału w postępowaniu {jeżeli dotyczy) oraz sposób ich weryfikacji (wymagane dokumenty-jeżeli dotyczy):
Obowiązująca decyzja/pozwolenie na odbiór odpadów wskazanych w przedmiocie zamówienia
4. Opis kryteriów wyboru oferty najkorzystniejszej:
Najniższa cena jednostkowa za kontener.
5. Opis sposobu przygotowania oferty cenowej:
Cena netto za jeden kontener.
Zamawiający informuje, iż do wyboru oferty najkorzystniejszej nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo do zamówień publicznych.
Kontakt:Wskazanie osób upoważnionych przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami KAROLINA KASZUB 503 160 917
Numer dokumentu:MA.404.2-2018
Źródło: Internet i własne
Załączniki: