Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2021-07-08
Przedmiot ogłoszenia:Dostarczenie i wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV
Organizator:Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Drawsku Pomorskim
Adres: ul. Jana Sobieskiego 8, 78-500 Drawsko Pomorskie
Województwo / powiat: zachodniopomorskie, pow. drawski
Państwo: Polska
Telefon / fax:telefon 3632558 fax 943413108, tel. 3633697
E-mail:
Opis:ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie zadania pn.: Dostarczenie i wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV w gminnym lokalu mieszkalnym w m. Przyton 8 na terenie gminy Drawsko Pomorskie.
2. Przedmiot zamówienia.
1. DOSTAWA stolarki PCV oraz wymiana stolarki okiennej drewnianej na dostarczoną
stolarkę okienną PCV , wraz z dostarczeniem i wymianą parapetów wewnętrznych wykonanych z tworzywa sztucznego w kolorze białym z zaślepkami bocznymi w lokalach mieszkalnych gminnych na terenie miasta Drawsko Pomorskie .
2. Wymiary służące wycenie oraz wygląd obecnych okien jest zamieszczony załącznikach nr 1 i 2 stanowiących integralną część zapytania ofertowego . Parapety wewnętrzne należy obmierzyć we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność . Szerokość parapetu powinno zapewnić wysunięcie poza lico wewnętrzne ściany na odległość minimum 50 mm ,
3. Wszystkie okna muszą zachować istniejący podział, wygląd i ilość skrzydeł. Zakres wykonania zadania:
- Demontaż starej stolarki okiennej,
- Demontaż starych parapetów wewnętrznych ,
- DOSTAWA i montaż stolarki okiennej - nowych okien PCV o współczynniku przenikania ciepła Uw= 0,9 W/ ( m2K ) ( obowiązuje od 01.01.2021 r.) wraz z osprzętem i nawiewnikami sterowanymi ręcznie . Wymagane aby jedno ze skrzydeł okiennych każdego nowo wstawionego okna posiadało funkcję rozwierno - uchylną,
- Montaż nowych parapetów wewnętrznych z tworzywa sztucznego z zaślepkami bocznymi koloru białego . Szerokość parapetu powinno zapewnić wysunięcie poza lico wewnętrzne ściany na odległość minimum 50 mm ,
- Uzupełnienie ubytków tynku zewnętrznego i wewnętrznego na ościeżach okien , powstałych przy pracach związanych z montażem nowych okien . Zabrania się stosowania zapraw na bazie gipsu do uzupełnienia ubytków tynku na ościeżach zewnętrznych,
- Malowanie wewnętrznych ościeży okien w kolorze białym ,
- Wywóz i utylizacja starych okien oraz powstałego gruzu ,
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce i termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć/przesłać do dnia 14. 07. 2021 r. do godz. 10.00 w sekretariacie Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka, z o.o. 78-500 Drawsko Pom. Ul. Jana Sobieskiego 8 pokój nr 1 lub pocztą na ww. adres .
Otwarcie ofert:Termin i miejsce otwarcia ofert: Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w dniu 14. 07.2021 r. o godz. 10.00 pokój nr 1.
Termin składania:2021-07-14
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji zadania :
- zaproponowany przez Oferenta , jednak nie później niż do dnia 15. 09. 2021 r.
Wymagania:Uwagi Zamawiającego , dotyczące zapytania ofertowego .
1. Zaleca się dokonanie przeglądu zakresu robót oraz obmiarów objętych niniejszym zapytaniem ofertowym - adresy lokali mieszkalnych , w których należy dokonać wymiany stolarki okiennej znajdują się w załączniku do zapytania ofertowego oraz w siedzibie Zamawiającego , pokój nr 1 dział remontów w godz. 7:00 - 15:00 .
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością , obowiązującymi przepisami, normami i wiedzą techniczną ,
3. Zastosowane materiały muszą spełniać wszelkie normy określone Ustawą Prawo Budowlane , tj. muszą posiadać odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczeństwa oraz muszą być zgodnie z kryteriami technicznymi określonymi w polskich normach branżowych ,
4. Zakres zamawianych robót zostanie wykonany z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę .
5. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania zakresu prac objętego niniejszym zapytaniem ofertowym zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP .
6. Wykonawca będzie zobowiązany do właściwej organizacji prac budowlanych związanych z realizacją przedmiotu zapytania ofertowego , bez jakichkolwiek zakłóceń. W szczególności do obowiązków Wykonawcy będzie należeć właściwa , zgodna z przepisami obowiązującego prawa organizacja i zagospodarowanie placu robót oraz właściwe zabezpieczenie i oznakowanie miejsca prac. Ponadto Wykonawca będzie zobowiązany do naprawy wszelkich ewentualnych szkód powstałych w trakcie prowadzenia robót.
7. Wykonawca będzie zobowiązany do utylizacji starych okien , powstałego gruzu oraz wszelkich odpadów budowlanych powstałych w czasie prowadzenia prac . Zabrania się wrzucania odpadów powstałych w czasie prowadzonych prac do pojemników na odpady komunalne .
4. Sposób przygotowania oferty:
Można złożyć tylko jedną ofertę.
Ofertę należy przygotować w języku polskim.
Oferta musi zawierać:
1) wypełniony druk oferty - formularz ofertowy - zał. nr 2
6. Kryteria oceny oferty:
- cena -100 pkt.
7. Opis deklarowanej ceny oferty :
Na załączonym formularzu ofertowym należy przedstawić cenę ofertową netto i brutto obejmującą wszystkie pozycje opisane w załączniku nr 1 stanowiącym integralną część zapytania ofertowego .
Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zapytania ofertowego , - wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym i ewentualnym Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich .
Zamawiający informuje iż zgodnie z art. 108a.pkt. 2. Ustawy z dnia 11.03.2004 r. z późniejszymi zmianami o podatku od towarów i usług w przedmiotowym zapytaniu ofertowym będzie miał zastosowanie mechanizm ,, podzielonej płatności " .
11. Informacje o formalnościach .
1. Ogłoszenie o postępowaniu może zostać zmienione a postępowanie może zostać odwołane lub unieważnione przez zamawiającego w każdym czasie bez podania przyczyn.
W szczególności Zamawiający unieważni postępowanie gdy:
1) w postępowaniu nie złożono żadnej oferty,
2) cena najkorzystniejszej oferty przekroczyła wartość kwoty, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie zamówienia
3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności, niezależna od Zamawiającego, powodująca, że dalsze prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie jest zasadne.
2. W przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty , Zamawiający powiadomi o tym fakcie wszystkich Oferentów , w terminie siedmiu dni od daty zatwierdzenia protokołu z otwarcia ofert.
3. W przypadku przystąpienia do realizacji przedmiotu zapytania ofertowego , Zamawiający podpisze z Wykonawcą umowę dotyczącą realizacji przedmiotu zapytania ofertowego , w terminie 14 dni od daty zatwierdzenia protokołu z otwarcia ofert.
4. Jeżeli potencjalny Wykonawca , którego oferta została uznana za najkorzystniejszą uchyli się od zawarcia umowy na realizację przedmiotu zapytania ofertowego , Zamawiający wybierze kolejną najkorzystniejszą ofertę spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny .
5. Na podstawie art. 2.1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z dnia 24.10.2019 r. poz. 2019 z późniejszymi zmianami) niniejsze zapytanie ofertowe prowadzone jest z wyłączeniem norm przywołanej Ustawy.
Uwagi:Od przeprowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych , tj. protest odwołanie oraz skarga.
W związku z zapisami art. 13 art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Drawsku Pomorskim. Na mocy art.. 37 ust. 1 RODO Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych, który w jego imieniu nadzoruje strefę przetwarzania danych osobowych. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować pod adresem email: iod@tbs-drawskopomorskie.pl
Kontakt:. Osoby do kontaktu w sprawie zamówienia oraz sposób uzyskania informacji:
Jacek Kujawka tel. 601 801 966 e-mail: remonty@tbs-drawskopomorskie.pl /fax 0 94 3632558; tel. 3633697;) w TBS sp. z o.o Drawsko Pom. ul. J. Sobieskiego 8 pokój nr 1
Numer dokumentu:DR/538/2021
Źródło: Internet i własne
Załączniki: