Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-04-25
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa pompy głębinowej
Organizator:Gmina Dobromierz
Adres: Plac Wolności 24, 58-170 Dobromierz
Województwo / powiat: dolnośląskie, pow. świdnicki
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 74/8586217, fax 74/8586460
E-mail:
Opis:dostawa
pompy głębinowej z płaszczem chłodzącym i kołnierzem przejściowym.
1. Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup:
1. Pompy głębinowej Grundfos SP 30-10 Rp3 z sil. 9,2 kW/400V
2. Płaszcza chłodzącego Grundfos MS6" do 13 kW 200x800V AISI304
3. Kołnierza przejściowego Grundfos R3" DN80 PNI 16 AISI304
Miejsce i termin składania ofert: 5. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy złożyć do dnia 9 maja 2019 r. godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Gminy Dobromierz,
Plac Wolności 24, 58-170 Dobromierz, sekretariat lub drogą elektroniczną na adres:
ug@dobromierz.pl
DW: jburban@dobromierz.pl
Kompletna oferta powinna zawierać formularz Oferty - wg załącznika.
W ocenie ofert przyjęto kryterium najniższej ceny końcowej brutto - 100%
Termin składania:2019-05-09
Miejsce i termin realizacji:2. Wymagany termin realizacji: do 30 dni od złożenia zamówienia.
Wymagania:4. Warunki płatności
Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne po odbiorze przez Zamawiającego przedmiotu
zamówienia w terminie do 14 dni po dostarczeniu Zamawiającemu faktury VAT.
Kontakt:6. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia:
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem tel:
74/ 8586217, wewn. - 12, osobą uprawnioną do kontaktu z wykonawcami jest Edward
Krumplewski - Zastępca Wójta.
Numer dokumentu:RBiR.271.8.2019
Źródło: Internet i własne
Załączniki: