Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 20381742 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2020-12-10
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa aparatów telefonicznych
Organizator:Sąd Okręgowy w Toruniu
Adres: ul. Piekary 51, 87-100 Toruń
Województwo / powiat: kujawsko-pomorskie, pow. Toruń
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. (56) 61-05-600, fax (56) 65-55-706, tel. 56 610 55 55
E-mail:
Opis:Zaproszenie do składania ofert na dostawę 30 aparatów telefonicznych AudioCodes
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Sad Okregowy w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na dostawę 30 aparatów telefonicznych AudioCodes SfB 420HD IP-Phone PoE GbE black (UC420HDEG).
Jedynym kryterium oceny ofert jest cena. Zamówienie zostanie udzielone firmie, której zaoferuje najniższą cenę za dostawę.
Miejsce i termin składania ofert: Oferty pisemne (formularz ofertowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia) należy składać do 11 grudnia 2020 r. jako skan mailem na adres: informatyka@torun.so.gov.pl
Termin składania:2020-12-11
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji do 30 grudnia 2020 r.
Uwagi:Klauzula informacyjna dla wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego w Sądzie Okręgowym w Toruniu Inf. 2390 - 47 / 2020 prowadzonego w formie zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest dostawa 30 aparatów telefonicznych AudioCodes SfB 420HD IP-Phone PoE GbE black (UC420HDEG)
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Sądu Okręgowego w Toruniu z siedzibą w Toruniu (87-100) przy ul. Piekary 51.
Administrator informuje, że:
1. Kontakt z Inspektorem ochrony danych (IOD) realizowany jest za pośrednictwem adresu mailowego: iod@torun.so.gov.pl.
2. Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem
O udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa 30 aparatów telefonicznych AudioCodes SfB 420HD IP-Phone PoE GbE black (UC420HDEG).
3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Sądu przetwarzający dane na polecenie i w imieniu Administratora oraz osoby fizyczne oraz podmioty uprawnione z mocy prawa, pod warunkiem, że zostaną im ujawnione dane. Przez ujawnienie należy rozumieć faktyczne przekazanie danych lub umożliwienie dostępu do danych, niezależnie od tego w jaki sposób to następuje.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do czasu osiągnięcia celu, o którym mowa w pkt 2. Następnie dane będą przechowywane zgodnie z przepisami archiwalnymi.
5. Posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych1;
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO2;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
Z praw wskazanych powyżej może Pani/Pan skorzystać składając wniosek osobiście w pokoju nr 222 Sądu Okręgowego w Toruniu lub przesyłając na adres: Sąd Okręgowy w Toruniu, ul. Piekary 51, 87-100 Toruń.
6. Nie przysługuje Pani/Panu:
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem umownym, jednakże niepodanie danych w zakresie określonym w ,,Zapytaniu ofertowym" będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału w postępowaniu.
9. Nie będzie Pani/Pan podlegała/podlegał podejmowaniu decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu (decyzje bez udziału człowieka), w tym profilowaniu.
10. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich, ani do organizacji międzynarodowych.
1 Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
2 Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
Kontakt:W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt z Panem Maciejem Jabłoneckim lub Panem Adamem Cyrwusem, tel. 56 610 55 55, e-mail: informatyka@torun.so.gov.pl
Numer dokumentu:Inf. 2390-47/2020
Źródło: Internet i własne
Załączniki: