Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2019-03-29
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa artykułów biurowych
Organizator:Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Sączu
Adres: ul. Stefana Czarnieckiego 19, 33-300 Nowy Sącz
Województwo / powiat: małopolskie, pow. Nowy Sącz
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 18 443-54-64 w. 43, fax. 18 443-57-32
E-mail:
Opis:I. Opis przedmiotu zamówienia.
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów biurowych na potrzeby Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nowym Sączu. Rodzaj zamawianych materiałów oraz przewidywana ilość (sztuk/opakowań), zostały określone w szczegółowym kosztorysie ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia.
2. Zamawiający wymaga, aby zaoferowane materiały były: dopuszczone do obrotu na terenie kraju, odpowiadały wymaganiom Polskich Norm, posiadały ocenę zgodności wyrobu z zasadniczymi wymaganiami dyrektyw UE, fabrycznie nowe, wolne od wad technicznych i prawnych, pierwszego gatunku.
Specyfikacja:Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują faksem pod nr 18 443-57-32 lub pocztą elektroniczną na adres: nowysacz@psse.malopolska.pl; ad.nowysacz@psse.malopolska.pl.
Każda ze stron niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania informacji.
Miejsce i termin składania ofert: VI. TERMIN SKŁADANIA OFERT
Ofertę zawierającą wymagane dokumenty należy złożyć do dnia 5 kwietnia 2019 roku. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data wpływu oferty do Zamawiającego.
Termin składania:2019-04-05
Miejsce i termin realizacji:II Termin wykonania zamówienia
Przewidywany termin realizacji zamówienia - dostawa do siedziby Zamawiającego w terminie do dnia 15 kwietnia 2019r.
Wymagania:III Wymagane dokumenty od Wykonawcy:
1. Formularz ofertowy (Załącznik nr 1 do Zaproszenia) - oryginał dokumentu podpisany przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
2. Kosztorys ofertowy - Załącznik Nr 2 do Zaproszenia.
3. Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą obowiązku informacyjnego - Załącznik nr 4 do Zaproszenia.
V. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim.
3. Treść oferty musi odpowiadać treści zaproszenia do złożenia oferty.
4. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, jeżeli nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.
5. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
6. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
7. Ofertę, po dokładnym sprawdzeniu kompletności i prawidłowości zawartych w niej informacji należy złożyć Zamawiającemu:
1) drogą pocztową (list polecony, poczta kurierska) na adres: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Sączu, 33-300 Nowy Sącz ul. Stefana Czarnieckiego 19,
lub
2) za pośrednictwem poczty elektronicznej: nowysacz@psse.malopolska.pl. lub
3) osobiście: Kancelaria pok. Nr 9 - Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Sączu ul. Stefana Czarnieckiego 19.
OFERTY, KTÓRE WPŁYNĄ PO TYM TERMINIE, NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE.
VII. KRYTERIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Zamawiający dokonując oceny ofert będzie brał po uwagę: cenę oferty brutto. Oferta najkorzystniejsza - Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w zaproszeniu do złożenia oferty i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta o najniższej cenie brutto. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie umieszczone na stronie internetowej i w BIP Zamawiającego.
Kontakt:IV Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.
1. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Pani Małgorzata Fałek, tel. 18 443-54-64 w. 43 w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00, fax. 18 443-57-32; e-mail: ad.nowysacz@psse.malopolska.pl.
Numer dokumentu:PSE.AD.24.61.1.2019.MF
Źródło: Internet i własne
Załączniki: