Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2019-11-08
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa artykułów biurowych i materiałów szkoleniowych
Organizator:Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich
Adres: ul. Spółdzielcza 3, 26-200 Końskie
Województwo / powiat: świętokrzyskie, pow. konecki
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 41 372 84 06
E-mail:
Opis:W imieniu Powiatu Koneckiego/Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich, 26-200 Końskie, ul. Spółdzielcza 3, zapraszam do złożenia oferty cenowej na zakup wraz z dostawą artykułów biurowych, w tym materiałów eksploatacyjnych do kolorowej drukarki oraz materiałów szkoleniowych dla 88 Uczestników Projektu w związku realizacją projektu ,,Zielone światło" w ramach RPO WŚ 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów biurowych i materiałów szkoleniowych wykazanych w poniższej tabeli:
Lp. Nazwa artykułu Właściwości Ilość sztuk/kpl/ryz planowana do zakupu
1. Zestaw oryginalnych tuszy do drukarki Brother MFC-J2330DW (4 kolory) - wkład atramentowy Brother LC3619XLBK black, pojemność ok. 3000 stron, - wkład atramentowy Brother LC3619XLC - cyan, pojemność ok. 1500 stron, - wkład atramentowy Brother LC3619XLM - magenta, pojemność ok. 1500 stron, - wkład atramentowy Brother LC3619XLY - yellow, pojemność ok. 1500 stron 4 komplety
2. Papier ksero A'4 80g/m2 białość *** 500 arkuszy w ryzie 20 ryz
3. Markery do flipcharta Kolor czarny, zaokrąglona końcówka tusz o neutralnym zapachu, szerokość linii: 1,5 - 3 mm. 5 szt.
4. Zeszyt A'4, twarda oprawa, kartki w kratkę, 96 kartek 88 szt.
5. Teczka skrzydłowa z gumką do przechowywania dokumentów A4, wykonana z grubej tektury o grubości 1,5 -2 mm, szerokość grzbietu - ok. 4 cm. Wewnętrzna część teczki wyłożona wklejkę, pokryta folia polipropylenową 88 szt.
6. Zakreśl acz Zakreślacz fluorescencyjny do zaznaczania tekstu, z płynnym tuszem, wyposażony w system kapilarny dozowania tuszu, grubość linii pisania: 1-5 mm 88 szt.
7 Długopis Długopis z automatycznie chowanym wkładem i wygodnym gumowym uchwytem, krystaliczna obudowa, wodoodporny tusz, grubość linii pisania -ok. 0,3 mm 88 szt.
8 Pendrive Pojemność - 32 GB, rodzaj podłączenia 3.0, maksymalna szybkość odczytu danych: 100 MB/s, prędkość zapisu - do 12 MB/s 88 szt.
Ilekroć w rozeznaniu cenowym przywołany jest konkretny produkt, to traktować to należy jako wytyczną jakościową i dopuszcza się zakup produktów równoważnych, nie gorszych niż przywołane.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości asortymentu planowanego do zakupu. Miejsce dostawy: 26 - 200 Końskie, ul. Spółdzielcza 3.
Obowiązkiem Wykonawcy będzie dostarczanie zamówionych przez PCPR w Końskich artykułów biurowych oraz materiałów szkoleniowych do siedziby Centrum. Dostawa obejmuje także ich wniesienie w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania artykułów biurowych oraz materiałów szkoleniowych do siedziby Zamawiającego własnym transportem na własny koszt i ryzyko. Cena artykułów biurowych oraz materiałów szkoleniowych wskazana przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym musi zawierać koszt dostawy, transportu, załadunku i rozładunku, gdyż Wykonawcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie z tego tytułu.
Dostawa artykułów biurowych do siedziby PCPR w Końskich nastąpi na podstawie pisemnego zamówienia złożonego przez Zamawiającego. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za faktycznie zamówiony i dostarczony towar kwotę brutto przelewem, na wskazany przez Wykonawcę w fakturze rachunek banków, w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury.
Miejsce i termin składania ofert: 8. Ofertę cenową należy złożyć do dnia 15.11.2019 r. do godz. 9.00 w następującej formie:
- pisemnej - w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich, ul. Spółdzielcza 3 (pok. nr 8 - sekretariat). Oferty można składać od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 -15.30, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, z dopiskiem na kopercie: oferta cenowa - Oferta - artykuły biurowe i materiały szkoleniowe" lub
- e-mailem na adres: sekretariat@koneckipcpr.pl z dopiskiem w tytule wiadomości: oferta cenowa - Oferta - artykuły biurowe i materiały szkoleniowe".
Termin składania:2019-11-15
Miejsce i termin realizacji:2. Termin realizacji zamówienia: do 29.11.2019 r.
Wymagania:3. Zakres zamówienia obejmuje: zakup wraz z dostawą artykułów biurowych oraz
materiałów szkoleniowych dla potrzeb realizacji projektu pn. ,,Zielone światło".
4. Warunki udziału w prowadzonym postępowaniu - zapytaniu cenowym oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania.
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy którzy:
są Podmiotami Ekonomii Społecznej, zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020), tj.:
- PS, w tym spółdzielnia socjalna, o której mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. poz. 651, z późn. zm.);
- podmiot reintegracyjny, realizujący usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:
i) CISiKIS;
ii) ZAZ i WTZ, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046, z późn. zm.);
- organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.), lub spółka non-profit, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 tej ustawy, o ile udział sektora publicznego w tej spółce wynosi nie więcej niż 50%;
- spółdzielnia, której celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnia pracy lub spółdzielnia inwalidów i niewidomych, działające w oparciu o ustawę z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2017 r. poz. 1560, z późn. zm.).
5. Kryteria oceny oferty, informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty, opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:
5.1. Zamawiający dokona oceny ofert, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:
Lp. Nazwa kryterium Znaczenie kryterium (w %)
1 Cena 100%
5.2 Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów
oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.
5.3. Punkty za kryterium ,,Cena" zostaną obliczone według wzoru:
Cena oferty najtańszej
------------------------------- x 100- liczba punktów
Cena oferty badanej
Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.
5.4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną. 6. Informacja o możliwości składania ofert częściowych, o ile Zamawiający taką możliwość przewiduje.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
7. Ofertę cenową należy złożyć na formularzu, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia. Oferta cenowa musi zawierać:
1. cenę brutto za realizację przedmiotu zamówienia,
2. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
3. oświadczenie, że Wykonawca jest Podmiotem Ekonomii Społecznej, zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020).
9. Rozpatrywane będą jedynie oferty, które:
a) zostały złożone w terminie przewidzianym w pkt. 8,
b) spełniają warunki, o których mowa w pkt. 4,
c) odpowiadają przedmiotowi zamówienia określonemu w niniejszym zaproszeniu.
10. Zamawiający zaprosi do współpracy Wykonawcę, którego oferta będzie najkorzystniejsza w oparciu o kryterium oceny ofert, o którym mowa w pkt. 5, które nie podlegają odrzuceniu w oparciu o pkt. 9.
11. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
12. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Wykonawcami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę.
13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji szczegółowych warunków oferty, w tym ceny.
14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z udzjelenia zamówienia bez podania przyczyny.
Kontakt:15. Dodatkowe informacje można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00 pod numerem telefonu 41 372 84 06, osoba do kontaktów: Pani Anna Kołba - Piekarska, Pani Justyna Nowak.
Kod CPV:30190000-7, 30125110-5
Numer dokumentu:PCPR.261.29.1.2019
Źródło: Internet i własne
Załączniki: