Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2020-03-23
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa artykułów gospodarstwa domowego
Organizator:Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu
Adres: ul. Trzebnicka 42-44, 50-230 Wrocław
Województwo / powiat: dolnośląskie, pow. Wrocław
Państwo: Polska
Telefon / fax:500 156 050, 500 156 055
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
Opis:Dostawa artykułów gospodarstwa domowego na terenie Dolnego Śląska. Zadanie jest realizowane w ramach projektu pn. ,,Dolnośląskie żłobki II". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 8 - Rynek pracy, Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Dostawa artykułów gospodarstwa domowego na terenie Dolnego Śląska. Zadanie jest realizowane w ramach projektu pn. ,,Dolnośląskie żłobki II". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 8 - Rynek pracy, Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego.
ETAP I - dostawa artykułów gospodarstwa domowego oraz drobnego wyposażenia do obiektów żłobkowych położonych na terenie Dolnego Śląska, z wyłączeniem Gminy Długołęka.
Cel zamówienia
Dostawa artykułów gospodarstwa domowego na terenie Dolnego Śląska. Zadanie jest realizowane w ramach projektu pn. ,,Dolnośląskie żłobki II". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 8 - Rynek pracy, Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego.
ETAP I - dostawa artykułów gospodarstwa domowego oraz drobnego wyposażenia do obiektów żłobkowych położonych na terenie Dolnego Śląska, z wyłączeniem Gminy Długołęka.
Przedmiot zamówienia
Dostawa artykułów gospodarstwa domowego na terenie Dolnego Śląska. Zadanie jest realizowane w ramach projektu pn. ,,Dolnośląskie żłobki II". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 8 - Rynek pracy, Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego.
ETAP I - dostawa artykułów gospodarstwa domowego oraz drobnego wyposażenia do obiektów żłobkowych położonych na terenie Dolnego Śląska, z wyłączeniem Gminy Długołęka.
Miejsce i termin składania ofert: Termin składania ofert
do dnia 31-03-2020
Miejsce i sposób składania ofert
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu ul. Trzebnicka 42-44, 50-230 Wrocław (sekretariat III piętro) osobiście lub pocztą do dnia 31.03.2020 r. do godziny 11:00 bądź mailowo na adres m.lebiecka@dops.wroc.pl. Proszę o przestrzeganie daty i godziny składania propozycji cenowych. Oferty złożone po wyznaczonym terminie (data/godzina) nie będą rozpatrywane.
Zamawiający prosi o składanie ofert na załączonych formularzach.
Otwarcie ofert:Otwarcie złożonych ofert odbędzie się w wyżej wskazanej siedzibie Zamawiającego w dniu 31.03.2020 r. o godzinie 11:15. O wynikach zapytania Zamawiający poinformuje drogą elektroniczną wszystkich wykonawców, którzy złożyli ofertę oraz zamieści informację na swojej stronie internetowej www.dops.wroc.pl. oraz w BIP i na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
Termin składania:2020-03-31
Miejsce i termin realizacji:Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: dolnośląskie Powiat: Miejscowość: dostawa artykułów gospodarstwa domowego oraz drobnego wyposażenia do obiektów żłobkowych położonych na terenie Dolnego Śląska, z wyłączeniem Gminy Długołęka.
Harmonogram realizacji zamówienia
Termin realizacji zamówienia: Zamawiający informuje, iż wymagany asortyment należy dostarczyć do dnia 17.04.2020 r.
Miejsca dostawy:
Zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia/ kalkulacją cenową tj. załącznikiem nr 2, dostawy będę realizowane poniższych miejsc:
- Gmina Wińsko: Publiczny Żłobek w Wińsku z filią w Głębowicach, Głębowice 10, 56-160 Wińsko
- Gmina Brzeg Dolny: Żłobek Miejski Nr 1 w Brzegu Dolnym, ul. Zwycięstwa 1, 56-120 Brzeg Dolny
- Gmina Gromadka: Szkoła Podstawowa w Modle, Modła 76, 59-706 Gromadka
- Gmina Oleśnica: Żłobek Gminny w Oleśnicy, ul. Wileńska 32A, 56-400 Oleśnica
- Gmina Lądek Zdrój, Żłobek w Lądku Zdroju, ul. Powstańców Wielkopolskich 26 A, 57-540 Lądek Zdrój
- Gmina Kłodzko, Żłobek Gminny w Ołdrzychowicach Kłodzkich, ul. Osiedlowa 7, 57-360 Ołdrzychowice Kłodzkie
Wymagania:Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Warunki udziału w postępowaniu i sposób ich weryfikacji.
O udzielenie niniejszego zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają wymogi udziału w postępowaniu zawarte w niniejszym rozdziale:
Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej - Zamawiający nie określa wymogów w tym zakresie;
Sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie określa wymogów w tym zakresie;
Zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający nie określa wymogów w tym zakresie;
Wiedza i doświadczenie
Warunki udziału w postępowaniu i sposób ich weryfikacji.
O udzielenie niniejszego zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają wymogi udziału w postępowaniu zawarte w niniejszym rozdziale:
Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej - Zamawiający nie określa wymogów w tym zakresie;
Sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie określa wymogów w tym zakresie;
Zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający nie określa wymogów w tym zakresie;
Potencjał techniczny
Warunki udziału w postępowaniu i sposób ich weryfikacji.
O udzielenie niniejszego zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają wymogi udziału w postępowaniu zawarte w niniejszym rozdziale:
Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej - Zamawiający nie określa wymogów w tym zakresie;
Sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie określa wymogów w tym zakresie;
Zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający nie określa wymogów w tym zakresie;
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Warunki udziału w postępowaniu i sposób ich weryfikacji.
O udzielenie niniejszego zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają wymogi udziału w postępowaniu zawarte w niniejszym rozdziale:
Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej - Zamawiający nie określa wymogów w tym zakresie;
Sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie określa wymogów w tym zakresie;
Zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający nie określa wymogów w tym zakresie;
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Warunki udziału w postępowaniu i sposób ich weryfikacji.
O udzielenie niniejszego zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają wymogi udziału w postępowaniu zawarte w niniejszym rozdziale:
Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej - Zamawiający nie określa wymogów w tym zakresie;
Sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie określa wymogów w tym zakresie;
Zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający nie określa wymogów w tym zakresie;
Dodatkowe warunki
Informacje dodatkowe.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających lub dodatkowych.
Zamawiający nie przewiduje mozliwości składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie zezwala na składanie ofert częściowych.
Zamawiający zastrzega sobie mozliwość unieważnienia zapytania bez podania powodów.
Jeżeli wybrany Wykonawca odmówi podpisania umowy, Zamawiający uprawniony jest do wyboru oferty, która uzyskała następną w kolejności najwyższą ilość punktów i mieści się w wartości zabezpieczonej przez Zamawiającego na realizację powyższego zamówienia.
Warunki zmiany umowy
Zamawiający informuje, iż przewiduje następujące zmiany w zawartej umowie i mogą dotyczyć jedynie:
a) zmiany terminu realizacji dostawy - tylko i wyłącznie na wniosek Zamawiającego;
b) zamiana osób upoważnionych do dokonywania czynności prawnych;
c) zmiana numeru konta bankowego Wykonawcy;
d) Inne zmiany korzystne dla Zamawiającego, ze względu na realizację zamówienia.
Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Formularz ofertowy
Kalkulacja cenowa - opis przedmiotu zamówienia
Oświadczenie
Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających lub dodatkowych.
Uwagi:Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Kryteria wyboru oferty:
Lp. Nazwa kryterium Waga kryterium w ocenie ofert
1. (C) Cena 90 pkt
2. (T) Skrócony termin realizacji zamówienia 10 pkt
Łącznie 100 pkt
Cena - ocena łączna maksymalnie 90 pkt:
Zamawiający dokona oceny w tym kryterium na podstawie ceny brutto podanej w Formularzu Ofertowym (formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia), przyznając punkty w następujący sposób:
- najniższa cena - 90 pkt;
- kolejne ceny - procentowo w stosunku do ceny najniższej.
Termin realizacji zamówienia - Skrócenie terminu o minimum 2 dni robocze- 10 pkt.
W przypadku, gdy wykonawca nie zaoferuje skrócenia terminu realizacji zamówienia o minimum 2 dni robocze i zobowiąże się do jego wykonania w terminie wskazanym przez Zamawiającego (tj. najpóźniej w dniu 17.04.2020 r.), bądź tez nie poda (nie wpisze) w formularzu ofertowym - zał. nr 1 - terminu realizacji zamówienia otrzyma - 0 pkt. W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje krótszy termin realizacji o minimum 2 dni robocze, aniżeli termin określony jako maksymalny tj. 17.04.2020 r. Zamawiający przyzna dodatkowe punkty przewidziane w tym kryterium tj. 10 pkt. Tj.
- za zaoferowanie dostawy w terminie do 17.04.2020 r. - 0 pkt.
- za zaoferowanie dostawy w terminie do 15.04.2020 r. - 10 pkt.
Liczby punktów otrzymane za kryterium cena i termin realizacji zamówienia, po zsumowaniu stanowić będą końcową ocenę oferty.
Ocena łączna maksymalnie 100 pkt (100%) C+T
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu do dokumentu potwierdzającego uprawnienia niezbędne do realizacji niniejszego zamówienia.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE
Adres
wyb. Juliusza Słowackiego 12-14
50-411 Wrocław
dolnośląskie , Wrocław
Numer telefonu
717823880
Fax
717763044
NIP
8992803047
Tytuł projektu
Dolnośląskie żłobki II
Numer projektu
RPDS.08.04.01-02-0128/19-00
Kontakt:Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Marta Lebiecka - Specjalista ds. doradztwa,
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
500 156 050, 500 156 055
Kod CPV:19520000-7
Numer dokumentu:1239984, DOPS/64-3/2020/DŻ
Źródło: Internet i własne
Załączniki: