Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-11-19
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa artykułów i akcesoriów medycznych
Organizator:Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Adres: ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce
Województwo / powiat: świętokrzyskie, pow. Kielce
Państwo: Polska
Telefon / fax:41 349 72 96
Opis:W związku z zamiarem udzielenia zamówienia na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych zapraszamy do złożenia oferty pn.: ,,Dostawa artykułów i akcesoriów medycznych".
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego tj.: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 25-369 Kielce, ul. Żeromskiego 5, Dział Zamówień Publicznych, pokój nr 04, do dnia 27.11.2019 r., do godziny 12:00.
Koperta (opakowanie) z ofertą powinna być opatrzona pełną nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy oraz oznaczona w następujący sposób: ,,Oferta na dostawę artykułów i akcesoriów medycznych, numer sprawy ADP.2302.147.2019". Nie otwierać przed 27.11.2019r., godzina 12:00
Termin składania:2019-11-27
Miejsce i termin realizacji:Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia pod adres:

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Collegium Medicum

ul. IX Wieków Kielc 19a
25-516 Kielce
tel. 41 349 6955

Termin wykonania zamówienia:

Zamówienie należy wykonać w terminie max. 14 dni licząc od daty podpisania umowy.
Wymagania:Zamówienie zostało podzielone na 4 części.

Wymagania do przedmiotu zamówienia.

Dostarczone produkty bezwarunkowo muszą być fabrycznie nowe bez śladów użytkowania, zapakowane w oryginalne opakowanie.
Zamawiający na dostarczone materiały oraz środki będące przedmiotem zamówienia wymaga minimum 12 miesięcznego terminu przydatności do użytku oraz min. 12 miesięcznej rękojmi licząc od daty podpisania protokołu odbioru.
Wykonawca zobowiązany będzie do sprzedaży, dostarczenia przedmiotu zamówienia na własny koszt oraz rozładunku towaru wraz z jego wniesieniem do wskazanych pomieszczeń Zamawiającego.
Podane przez Zamawiającego ewentualne nazwy, patenty lub znaki towarowe mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu dookreślenie oczekiwanej jakości.
Jeżeli dla danych pozycji Zamawiający wskazał klasę, markę czy znak towarowy produktu, to dopuszcza się zaoferowanie produktu równoważnego pod warunkiem zachowania norm, parametrów i standardów, którymi charakteryzuje się produkt wskazany przez Zamawiającego.
W przypadku, o którym mowa powyżej na Wykonawcy spoczywa obowiązek udowodnienia, że zaoferowane przez niego rozwiązania równoważne spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.
Wykonawca w takim przypadku zobowiązany jest sporządzić i załączyć specyfikację techniczną oferowanego produktu jako załącznik do formularza ofertowego. W przeprowadzonym dowodzie należy odnieść się do norm, konstrukcji, parametrów oraz standardów porównania, z którego musi wynikać, iż produkt oferowany jako równoważny jest taki sam bądź lepszy niż opisywany przez Zamawiającego.
Niespełnienie którejkolwiek z cech wymaganych przez Zamawiającego dla poszczególnych pozycji wymienionych w specyfikacji technicznej oferowanego produktu spowoduje odrzucenie oferty.
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

Zamawiający nie stawia żadnego warunku w tym zakresie.

Termin związania ofertą:

Termin związania ofertą - 30 dni licząc od terminu na składanie ofert.

Kryteria oceny ofert:

Celem niniejszego postępowania jest wybór oferty najkorzystniejszej, według następującego kryterium: łączna cena brutto za przedmiot zamówienia - stanowiącego wagę 100% (maksymalnie 100 punktów).

UWAGA: Zamawiający do obliczenia wartości punktowej oferty weźmie do oceny łączną wartość brutto za wykonanie dostawy będącej przedmiotem zamówienia, wskazanej w formularzu ofertowym.

W celu ustalenia wielkości punktowej, jaką poszczególni wykonawcy uzyskali z tytułu kryterium cena brutto za przedmiot zamówienia, zamawiający dokona porównania ofert według następujących zasad:

maksymalną ilość punktów (100) Zamawiający przyzna ofercie z najniższą łączną ceną brutto,

pozostałe oferty będą oceniane w proporcji do niej, tj.:

(łączna cena brutto najniższa : łączna cena brutto badana) x 100 pkt. = liczba punktów uzyskana przez poszczególne oferty w odniesieniu do kryterium cena brutto za przedmiot zamówienia.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Ofertą częściową będzie oferta złożona na jedną, dwie, trzy lub wszystkie części postępowania.
Do porównania ofert brana będzie pod uwagę łączna cena brutto zamówienia dla każdej części zamówienia osobno.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą czytelną techniką. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. Każda zadrukowana strona oferty powinna być opatrzona kolejnym numerem i parafowana lub podpisana (pieczątka firmy oraz imienna pieczątka i podpis) przez wykonawcę lub osobę (osoby) upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

Załączniki do oferty stanowią jej integralną część i muszą być również oznaczone.

Do oferty należy dołączyć:

Formularz oferty - wzór stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
Pełnomocnictwo - jeśli ofertę podpisuje inna osoba niż wskazana do reprezentacji Wykonawcy w dokumentach rejestrowych.
Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego.

Cenę oferty należy podać w kwocie brutto wraz z należnym podatkiem VAT, z zaokrągleniem do drugiego miejsca po przecinku.

Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy.

Cena ostateczna powinna obejmować wszystkie prace związane z realizacją zamówienia.
Informacje dodatkowe:

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest bez zastosowania przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

2. Oferentom nie przysługuje prawo do odwołania.

3. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski, zapytania oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie
lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów, które muszą być złożone na piśmie przed upływem terminu
wyznaczonego na składanie ofert.

4. W korespondencji kierowanej do zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy - ADP.2302.147.2019.

5. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski, zapytania oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie winny być składane na adres:
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 25-369 Kielce, ul. Żeromskiego 5,
Dział Zamówień Publicznych.

6. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest Magdalena Szymkiewicz tel. 41 349 72 96,
e-mail: magdalena.szymkiewicz@ujk.edu.pl.

7. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),
dalej ,,RODO", informuję, że:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 25-369 Kielce ul. Żeromskiego 5,
tel. 41 349 72 00; fax: 41 344 5615;

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych,

z którym można się skontaktować pod numerem telefonu: 41 349 73 45 bądź adresem e-mail: iod@ujk.edu.pl.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem
o udzielenie zamówienia publicznego pn. ,,Dostawa artykułów i akcesoriów medycznych" nr ADP.2302.147.2019 prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania

o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; a po tym czasie przez okres
oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,

że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowy;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Kontakt:Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest: Magdalena Szymkiewicz, telefon: 41 349 72 96, e-mail: magdalena.szymkiewicz@ujk.edu.pl
Numer dokumentu:ADP.2302.147.2019
Źródło: Internet i własne
Załączniki: