Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 23948630 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2022-09-28
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa dodatków paszowych
Organizator:Hodowla Zwierząt i Nasiennictwo Roślin Polanowice Sp. z o.o
Adres: Polanowice 1A, 88-150 Kruszwica
Województwo / powiat: kujawsko-pomorskie, pow. inowrocławski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. kom: 691 402 520
E-mail:
Opis:dostawa dodatków paszowych
III. Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia
1. Opis:
Dodatki paszowe:
o Musli dla cieląt - w postaci gniecionego ziarna ( zapotrzebowanie -ok. lOOkg/miesiąc)
o Siarczan magnezu (zapotrzebowanie - ok. lOOkg/miesiąc)
o Metabolity drożdży (zapotrzebowanie - ok. 650kg/miesiąc)
o Cholina CHOLIPEARL (zapotrzebowanie - ok. 150kg/miesiąc)
o Tłuszcz chroniony (zapotrzebowanie - ok. 4200kg/miesiąc)
o Bufor (zapotrzebowanie - ok. 700kg/miesiąc)
o Wodorowęglan sodu (zapotrzebowanie - ok. 1700kg/miesiąc)
o Starter dla cieląt (zapotrzebowanie - ok. 2500kg/miesiąc)
o Tlenek magnezu (zapotrzebowanie - 650kg/miesiąc)
o Kreda paszowa (zapotrzebowanie - 3500kg/miesiąc)
o Sól paszowa (zapotrzebowanie - ok. 2000kg/miesiąc)
o Lizawki solne (zapotrzebowanie - ok. 400kg/miesiąc)
o Gorzkie sole NUTRICAB (zapotrzebowanie - ok. 200kg/miesiąc)
o Preparat na mykotoksyny (zapotrzebowanie -ok. 500kg/miesiąc)
o Pójło dla krów po wycieleniu (zapotrzebowanie - ok 30kg/miesiąc)
o Preparat przeciwbiegunkowy dla cieląt REDIAR (zapotrzebowanie -ok. 30kg/miesiąc)
Miejsce i termin składania ofert: 1. Ofertę należy złożyć do dnia 05.10.2022 r. do godz. 10;00
2. Oferta powinna zawierać:
o termin jej obowiązywania - to jest minimum 30 dni od dnia jej złożenia.
o cenę netto.
o sposób i termin płatności.
o ewentualne warunki rabatowe.
o termin i warunki dostawy.
o specyfikację produktu.
3. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim oraz parafowana i podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania dostawcy.
4. Dostawca może złożyć tylko jedną ofertę na jedno zamówienie.
5. Oferty należy składać w formie pisemnej za pośrednictwem Poczty Polskiej lub kuriera oraz osobiście pod adresem siedziby: Polanowice 1A, 88-150 Kruszwica, ewentualnie drogą elektroniczną na adres e-mail: hzinr@polanowice.com.pl.
6. Za termin złożenia oferty uznaje się termin wpływu do siedziby Zamawiającego, na adres wskazany w punkcie 5.
7. Oferty, które wpłyną po upływie terminu a także, które nie będą spełniały wymagań formalnych określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym, a także wymaganych załączników - nie będą podlegały ocenie.
8. Koszty związane z przygotowaniem ofert ponosi dostawca.
Termin składania:2022-10-05
Miejsce i termin realizacji:2. Termin obowiązywania zamówienia: od października 2022r - 30 marca 2023r.
Wymagania:II. Tryb zamówienia
1. Niniejsze zamówienie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. póz. 2164 z późniejszymi zmianami).
2. Niniejsze zamówienie zostaje przeprowadzone zgodnie z zachowaniem zasady konkurencyjności, jawności, przejrzystości i równego dostępu.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania zmian, unieważnienia postępowania, bądź jego wstrzymania na każdym jego etapie, bez podania przyczyn.
4. O wprowadzonych zmianach postępowania, bądź jego wstrzymaniu Zamawiający poinformuje dostawców.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpienia z zapytaniem dotyczącym dodatkowych informacji, dokumentów lub wyjaśnień od Dostawców.
6. W każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, w uzasadnionych wypadkach, Zamawiający, może zmodyfikować lub uzupełnić treść zaproszenia do składania ofert. O dokonanej zmianie Zamawiający poinformuje na swojej stronie internetowej pod adresem: www.polanowice.com.pl , (drogą mailową, faksem lub listem poleconym) wszystkich dostawców, do których skierowane zostało zaproszenie do składania ofert.
7. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Hodowli Zwierząt i Nasiennictwa Roślin Polanowice Spółka z o.o. do zawarcia umowy.
8. Niniejsze zamówienie zostanie udzielone zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień obowiązującym u Zamawiającego.
9. Regulamin udzielania zamówień dostępny jest w sekretariacie siedziby Zamawiającego pod adresem: Polanowice 1A, 88-150 Kruszwica.
10. Oferentom przysługują środki ochrony prawnej.
11. W ramach niniejszego zapytania ofertowego Zamawiający nie-dopuszc-za/dopuszcza możliwości przyjmowania ofert częściowych.
12. W ramach niniejszego zapytania ofertowego Zamawiający nie dopuszcza/dopuszcza możliwości udzielania zamówień częściowych.,

IV. Kryteria oceny
1. Kryteria oceny
Lp. Kryterium Waga [%]
1. Jakość 20%
2. Cena netto 60%
3. Termin płatności 10%
4. Współpraca 10%
2. Sposób oceny ofert
Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów wyliczonych w oparciu o następujące kryteria i ustaloną punktację do 100 pkt (100%=100 pkt).
1) Ocena kryterium ,,Jakość": cena oferty najtańszej/cena oferty badanej x 20 %.
2) Ocena kryterium ,,Cena netto": cena oferty naj tańszej/cena oferty badanej x 60 %.
3) Ocena kryterium ,,Termin płatności termin płatności nie krótszy niż 21 dni (w przypadku produktów z równorzędną ceną decydować będzie dłuższy termin płatności.)
4) Ocena kryterium ,,Współpraca": najlepsze warunki współpracy z dystrybutorem biorąc również pod uwagę najkrótszy termin realizacji zamówienia.
Ilość punktów za poszczególne kryteria zostanie zsumowana i będzie stanowić końcową ocenę ofert. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ocenę. Wybór zostanie dokonany w oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie i jakościowo ofertę.
V. Warunki dotyczące zamówienia
1. Zapytanie ofertowe dotyczy potencjalnych dostawców prowadzących działalność zgodną z opisem przedmiotu zamówienia.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się dostawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia.
3. Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem bez zastrzeżeń przez dostawcę treści niniejszego zapytania ofertowego oraz Regulaminu udzielania zamówień, obowiązującego u Zamawiającego.
4. Z ubiegania o udzielenie zamówienia wykluczeni zostaną oferenci, którzy:
1) nie wykonali z należytą starannością chociażby jednego z zamówień złożonych uprzednio przez Hodowlę Zwierząt i Nasiennictwa Roślin Polanowice Spółka z o.o., lub innych zamawiających oraz w odniesieniu, do których wszczęto postępowanie likwidacyjne, upadłościowe, bądź naprawcze,
2) są z Zamawiającym powiązani osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym a Dostawcą polegające na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik,
b) posiadaniu udziałów lub co najmniej 5% akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze dostawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia , opieki lub kurateli.
10. Zamawiający nie dopuszcza/dopuszcza możliwość złożenia jednej oferty przez kilka podmiotów, którzy na potrzeby wykonania zamówienia zawarli porozumienie.
11. Do oferty dostawca winien załączyć:
1) kopię dokumentów rejestrowych ( odpis z KRS lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej),
2) oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków z punktu V zapytania -zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego,
3) oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym - zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
Kontakt:9. Zapytanie w zakresie przedmiotu zamówienia należy kierować na następujący adres e-mail k.kreplewska@nolanowice.com.pl lub telefonicznie pod numerem 052 351 - 54 - 57 . Osobą upoważnioną do kontaktu z dostawcami jest: Karolina Kręplewska, Główny Specjalista ds. Produkcji Zwierzęcej.
Numer dokumentu:66/2022
Źródło: Internet i własne
Załączniki: