Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 20703165 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2021-02-09
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa doposażenia do szkolnej pracowni integracji sensorycznej
Organizator:TEB Edukacja Sp. z o.o
Adres: aleja Niepodległości 2, 61-874 Poznań
Województwo / powiat: wielkopolskie, pow. Poznań
dolnośląskie, pow. Wrocław
Państwo: Polska
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/31297
Opis:Kopia DPF59-25_zapytanie ofertowe na dostawę doposażenia do szkolnej pracowni integracji sensorycznej

Część 1
DOSTAWA doposażenia szkolnej pracowni integracji sensoryczne

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa doposażenia do szkolnej pracowni integracji sensorycznej zgodnie z poniższym opisem.
o Przedłużka do sprzętu do integracji sensorycznej (lina zaczepowa) z regulacją długości, długość przedłużki - 100 cm - 2 sztuki,
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-02-17
Termin składania:2021-02-17
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy
2021-02

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
dolnośląskie
Powiat
Wrocław
Gmina
Wrocław-Śródmieście
Miejscowość
Wrocław
Wymagania:Powstaje w kontekście projektu
RPDS.10.02.02-02-0021/18 - PARNAS - Inkubator Młodych Talentów
Warunki zmiany umowy
1. Umowa może zostać zmieniona w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia (w szczególności zmiany stawek podatku VAT) lub Wytycznych mających zastosowanie do Projektu w zakresie mającym istotny wpływ na realizację przedmiotu umowy.
2. Zmiana umowy może polegać na zmianie terminu realizacji zamówienia z powodu zmiany harmonogramu realizacji Projektu wpływającej na harmonogram wykonywania usługi objętej niniejszym zamówieniem lub z powodu zmiany harmonogramu realizacji Projektu wynikającej ze zmiany w zakresie finansowania Projektu (zmiany harmonogramu płatności).
3. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy:
a) polegających na zmianie terminu realizacji zamówienia z przyczyn obiektywnych, niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy,
b) polegających na dostarczeniu modeli urządzeń innych niż zaoferowane, w przypadku gdy urządzenia wskazane w formularzu ofertowym w okresie realizacji zamówienia staną się trudno dostępne na rynku lub zostaną wycofane przez producenta (po uprzednim wiarygodnym uzasadnieniu); dostarczenie urządzeń innych niż zaoferowane w formularzu ofertowym będzie dopuszczalne pod warunkiem wcześniejszego uzgodnienia z Zamawiającym oraz wykazania przez Wykonawcę, że są one o porównywalnej funkcjonalności i posiadają parametry nie gorsze od urządzeń zaoferowanych; zmiana modeli urządzeń nie może powodować zmiany ceny jednostkowych brutto za urządzenia
4. Umowa może zostać również zmieniona w przypadku zmiany nazw stron lub ich formy prawnej (przy zachowaniu ciągłości podmiotowości prawnej), danych teleadresowych.
5. Wszelkie zmiany umowy wymagają zgodnej woli stron oraz formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem jej nieważności.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
? są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi.
2. Wykonawcy nie spełniający ww. warunków zostaną wykluczeni z postępowania.
3. Ocena spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na zasadzie spełnia/nie spełnia.
4. Ocena spełnienia ww. warunków nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę wraz z formularzem oferty oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
1. Oferta musi być złożona w formie pisemnej lub elektronicznej (skany podpisanych dokumentów).
2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane załączniki, tj. Załącznik nr 2: Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i braku powiązań osobowych.
3. Cena oferty musi być podana w złotych cyframi i słownie.
4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
5. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
6. Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w zamkniętej kopercie, na której należy napisać:
? Nazwę i adres Zamawiającego: TEB Edukacja Sp. z o.o., Al. Niepodległości 2, 61-874 Poznań,
? Nazwę zamówienia: ,,Dostawa doposażenia do Projektu ,,PARNAS- Inkubator Młodych Talentów" nr RPDS.10.02.02-02-021/18. Nie otwierać do dnia 17.02.2021 r.
? Nazwę i dokładny adres Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia,
7. Ofertę w formie elektronicznej należy przesłać na adres joanna.matyjek-rutkowska@teb-edukacja.pl. W tytule maila należy wpisać: ,,Oferta na zapytanie ofertowe DPF59-25 - proszę nie otwierać przed 17.02.2021 r." lub złożyć za pośrednictwem portalu baza konkurencyjności.
Miejsce oraz termin składania ofert:
1. TEB Edukacja Sp. z o.o.
Al. Niepodległości 2
61-874 Poznań
Kancelaria II p.
lub w formie elektronicznej na adres joanna.matyjek-rutkowska@teb-edukacja.pl
lub za pośrednictwem portalu baza konkurencyjności
2. Termin złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć najpóźniej do dnia 17.02.2021 r. do godziny 12:00. Decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.
3. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty w formie przesyłki rejestrowanej, kurierem lub osobiście w godzinach pracy biura, tj. w dni robocze w godzinach od 08.00 do 16.00, za wyjątkiem ostatniego dnia, tj. 17.02.2021r., w którym to oferty można składać do godziny 12:00 lub drogą elektroniczną.
4. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę i nie są zwracane do Oferenta.
5. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2021-02-09
Data ostatniej zmiany
2021-02-09

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Punkty za kryterium ,,Cena" (100%, tj. 100 pkt.) zostaną obliczone według wzoru:
Najniższa oferowana cena za zamówienie
Liczba punktów = ------------------------------------------------------------------------- x 100
Analizowana oferowana cena za zamówienie
Kontakt:Osoby do kontaktu
Joanna Matyjek-Rutkowska
tel.:
e-mail: joanna.matyjek-rutkowska@teb-edukacja.pl
Kod CPV:39162000-5, 39162100-6
Numer dokumentu:2021-216-31297, DPF59-26
Źródło: Internet i własne
Załączniki: