Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 19855177 aktualne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2020-09-11
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa energii elektrycznej
Organizator:Bipromet S.A
Adres: ul. Graniczna 29, 40-956 Katowice
Województwo / powiat: śląskie, pow. Katowice
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. +48 32 774 58 00 fax. +48 32 256 27 61
E-mail:
Opis:DOSTAWA energii elektrycznej na rok 2020 dla obiektów będących własnością BIPROMET S.A. położonych
w Katowicach przy Ul. Granicznej 29.
Nieruchomość spełnia odpowiednie warunki techniczne niezbędne do rozliczania dostaw.
Średnie miesięczne zużycie energii : ok. 75 000 kWh.
Miejsce i termin składania ofert: VI. Termin złożenia oferty.
05.10.2020r., godz. 14.00.VII. Sposób złożenia oferty.
1. Ofertę należy złożyć na Formularzu ofertowym- Załącznik nr 1 do Zapytania.
. Informujemy, że poza składaniem oferty w formie papierowej (osobiście, listem poleconym lub
pocztą kurierską) dopuszcza się również przesyłanie ofert na adres e-mail:
w.nowak@bipromet.com.pl w formie szyfrowanego pliku wraz z hasłem do tego pliku (przesłanym
na ten sam adres e-mail, w terminie do dn. 05.10.2020 do godz. 14:00).
Termin składania:2020-10-05
Wymagania:Warunki udziału w postępowaniu ofertowym.
1. Posiadanie aktualnej koncesji upoważniającej do świadczenia usług w przedmiotowym zakresie.
2. Posiadanie aktualnej polisy ubezpieczeniowej odpowiedzialności cywilnej.
III.
Wytyczne do przygotowania oferty.
W ofercie poza ceną 1 kWh energii elektrycznej należy podać pozostałe koszty stałe (jeżeli istnieją).
W ofercie należy wyszczególnić wszystkie pozycje kosztów stałych.
Wyliczenie ceny kWh wg wzoru:
75000 x (cena kWh zaoferowana) + wszystkie miesięczne pozostałe koszty stałe
75000
IV.
Kryterium oceny ofert:
Kryterium oceny oferty będzie cena 1 kWh energii elektrycznej wraz ze wszystkimi kosztami stałymi.
Oferta może zawierać propozycję rozwiązań organizacyjnych i technicznych zmierzających do obniżenia
kosztów związanych z dostarczaniem energii elektrycznej.
V. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty.
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi Oferentów drogą elektroniczną na
wskazany w ofercie adres e- mail.
2. Do oferty należy dołączyć:
-
kopię koncesji na obrót energią elektryczną,
-
kopię polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej,
-
kopię odpisu KRS.
2. Ofertę należy umieścić w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie. Koperta powinna posiadać adres
Oferenta oraz być zaadresowana na adres Zamawiającego:
BIPROMET S.A.
ul. Graniczna 29, 40-956 Katowice
DZIAŁ ZAKUPÓW- Wioletta Nowak
Koperta powinna być oznakowana następująco:
,,Oferta na dostawę energii elektrycznej na rok 2021"
ZAPYTANIE OFERTOWE nr A/15_09_2020/B1
Nie otwierać przed 05.10.2020r., godz. 14:00.
3. Ofertę należy złożyć w terminie wymienionym w pkt. VI w Sekretariacie Bipromet S.A. znajdującym
się w budynku przy ul. Granicznej 29 w Katowicach (siedziba Spółki) na pierwszym piętrze w pokoju
nr 131. Ofertę można również wysłać listem poleconym lub pocztą kurierską na ww. adres
Zamawiającego.
X. Zastrzeżenia.
Niniejsze zapytanie ofertowe może zostać unieważnione w całości lub w części bez podania przyczyny na
każdym jego etapie. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub odwołania warunków
postępowania oraz możliwość przeprowadzenia negocjacji przedstawionych ofert.
Kontakt:VIII. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami.
-
w zakresie udzielania informacji dotyczących zapisów Zapytania ofertowego:
Wioletta NOWAK, Dział Zakupów, Tel.: 32 / 774 59 72, 691 015 437,
e-mail: w.nowak@bipromet.com.pl
-
w zakresie udzielania informacji dotyczących zakresu rzeczowego Zapytania ofertowego:
Karol LISIEŃSKI, Dział Administracji, Tel.: 32/ 774 58 30, 603 895 819;
e-mail: k.lisienski@bipromet.com.pl
Numer dokumentu:A/15_09_2020/B1
Źródło: Internet i własne
Załączniki: