Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 26946796 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2024-04-03
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa energii elektrycznej
Organizator:Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Nowej Soli
Adres: ul. Konstruktorów 2, 67-100 Nowa Sól
Województwo / powiat: lubuskie, pow. nowosolski
Państwo: Polska
Telefon / fax:Tel. (68) 4785110, tel. (68) 478 51 19, tel. (68) 478 51 30
E-mail:
Opis:,,DOSTAWA energii elektrycznej na potrzeby Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Nowej Soli w 2025 r."
6. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)
6.1 Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż przez Wykonawcę energii elektrycznej do punktów
poboru energii na potrzeby Zamawiającego w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.
Energia elektryczna będzie sprzedawana w cyklu ciągłym tzn. 24 godz. na dobę, 7 dni
w tygodniu i musi spełniać parametry techniczne zgodnie z przepisami ustawy Prawo
energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy.
6.2 Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych punktów poboru, w tym zapotrzebowanie
na energię elektryczną, przedstawione zostały w Zestawieniu punktów poboru energii
zwanym również PPE stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ.
6.3 Szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną, o którym mowa w pkt. 6.2 - wykaz PPE
ma charakter jedynie orientacyjny, służący do porównania ofert i w żadnym wypadku nie
stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii w podanej ilości. Ilość
pobranej przez Zamawiającego energii elektrycznej ustalana będzie w oparciu o bezpośrednie
odczyty wskazań układów pomiarowo- rozliczeniowych obiektów. Wskazania te przekazywane
będą Wykonawcy (Sprzedawcy energii czynnej) przez operatora systemu dystrybucyjnego
(OSD), ENEA Operator Sp. z o.o. Minimalne zużycie Zamawiający określa na 50%
szacunkowego wolumenu.
6.4 Zamawiający oświadcza, że prognoza zużycia energii wskazana w Załączniku nr 4 do SWZ
stanowi jedynie przybliżoną wartość, która w trakcie wykonywania Umowy może ulec zmianie.
Mniejsze lub większe od prognozy zużycie energii wskazanej w Załączniku nr 4 do SWZ
uzależnione będzie wyłącznie od rzeczywistych potrzeb, z tym, że niezależnie od wielkości
zużycia Wykonawca zobowiązany jest w każdym przypadku stosować zaoferowane
w przetargu ceny energii. Wykonawcy nie przysługują w stosunku do Zamawiającego żadne
roszczenia, w tym finansowe (np. odszkodowania), jeżeli w okresie obowiązywania Umowy
Zamawiający zakupi od Wykonawcy mniejszą lub większą ilość energii elektrycznej niż
prognozowana ilość energii wskazana w opisie przedmiotu zamówienia oraz w Załączniku nr 4
do SWZ, w szczególności spowodowanej zwiększeniem lub zmniejszeniem ilości PPE, zmianą
grupy taryfowej, zmianą mocy zamówionej lub parametrów technicznych PPE, faktycznym
poborem energii w ramach poszczególnych PPE.
6.5 Rozliczenia odbywać się będą na podstawie rzeczywistego zużycia energii elektrycznej
w danym okresie rozliczeniowym wg ceny jednostkowej wynikającej z oferty Wykonawcy.
6.6 Obowiązkiem Wykonawcy będzie zgłoszenie wskazanemu Operatorowi Systemu
Dystrybucyjnego tj. ENEA Operator sp. z o.o. informacji o zawartej z Zamawiającym umowie
sprzedaży energii elektrycznej, składanie oświadczeń woli oraz ustalenie w imieniu
Zamawiającego wszelkich niezbędnych danych związanych z zawarciem umowy na sprzedaż
energii elektrycznej.
6.7 Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa, które stanowi załącznik nr 2
do Umowy, do zgłoszenia w imieniu Zamawiającego zawartej umowy sprzedaży energii
elektrycznej do OSD oraz wykonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu
zmiany sprzedawcy u OSD.
6.8 Wymagane jest posiadanie przez Wykonawcę Generalnej Umowy Dystrybucyjnej z właściwym
Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, do którego przyłączone są obiekty Zamawiającego, na
świadczenie usług dystrybucyjnych na obszarze, na którym znajduje się miejsce dostarczania
energii - w przypadku Wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej.
6.9 Zamawiający informuje, że będzie również pobierał energię z posiadanej instalacji
fotowoltaicznej o mocy do 0,03198 MW. Powyższe źródło wytwórcze energii elektrycznej
zlokalizowane jest na Stacji Uzdatniania Wody w Nowej Soli, a energia z niego wytworzona
zużywana jest na potrzeby Zamawiającego.

6.10 W przypadku niedotrzymania jakościowych standardów obsługi Zamawiającemu na jego
pisemny wniosek, przysługuje prawo bonifikaty według stawek określonych w Rozporządzeniu
Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie sposobu kształtowania
i kalkulacji taryf oraz sposobu rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. 2022 poz. 2505)
lub w każdym wydanym akcie prawnym dotyczącym jakościowych standardów obsługi.
6.11 Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia funkcji podmiotu odpowiedzialnego za
bilansowanie handlowe dla energii elektrycznej sprzedanej w ramach niniejszego zamówienia.
Koszty wynikające z dokonywania bilansowania winny zostać uwzględnione w cenie energii
elektrycznej. Zamawiający oświadcza, iż wszystkie prawa i obowiązki związane
z bilansowaniem handlowym przechodzą na Wykonawcę.
6.12 Zamawiający informuje, że:
a) 94 obiekty objęte przetargiem mają rozdzielone umowy tj. umowy dystrybucyjne zawarte
na czas nieokreślony z ENEA Operator sp. z o.o. oraz zawarte terminowe umowy
sprzedażowe obowiązujące do dnia 31.12.2024 r. Obecnym sprzedawcą energii
elektrycznej jest Respect Energy S.A. z siedzibą w Warszawie przy Ul. Ludwika Rydygiera 8
(Umowa obowiązuje do dnia 31.12.2024 r.) Jest to kolejna zmiana sprzedawcy dla tych
PPE;
b) posiada podpisane umowy dystrybucyjne i kompleksowe zawarte na czas nieokreślony
z lokalnym operatorem systemu dystrybucyjnego (OSD) - ENEA Operator sp. z o.o.
Specyfikacja:3.2 Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami stanowi kompletny dokument
obowiązujący Wykonawcę i Zamawiającego podczas prowadzenia postępowania
przetargowego. SWZ dostępna jest na stronie Zamawiającego
https://e-zamowienia.mzgkns.pl.
Miejsce i termin składania ofert: 16.6. Składanie ofert w postaci elektronicznej
1) Wykonawca zamierzający wziąć udział w niniejszym postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego musi posiadać konto w Systemie e-ZP MZGK sp. z o.o. w Nowej Soli.
Rejestracja i korzystanie z Systemu e-ZP jest bezpłatne.
18. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
18.1. Ofertę należy złożyć poprzez System e-ZP w terminie do dnia 12.04.2024 r., do godz. 1100
Otwarcie ofert:18.2. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 12.04.2024 r. po godz. 1105 Zamawiający nie przewiduje jawnego/publicznego otwarcia ofert. 18.3. Otwarcie ofert nastąpi poprzez odszyfrowanie ofert złożonych w Systemie.
Termin składania:2024-04-12
Miejsce i termin realizacji:7. TERMINY WYKONANIA ZAMÓWIENIA
7.1. Zamówienie należy realizować w terminie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.
Wadium:nie żąda
Wymagania:W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów
ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.)
1. INFORMACJE OGÓLNE
1.2. Przetarg dotyczy zamówienia sektorowego na dostawy, którego wartość nie przekracza kwoty
określonej w Obwieszczeniu Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 06.12.2023 r.
(Monitor Polski z dnia 03 grudnia 2023 r. poz. 1344), tj. 443 000 EUR, wobec tego, zgodnie
z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.
z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.), przepisów ww. ustawy nie stosuje się.
1.3.Zamawiający, realizując obowiązek określony w art. 4 c ustawy z dnia 08.03.2013 r.
o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. z 2023 r.,
poz. 711), oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 ww.
ustawy.
1.4.Zamawiający oświadcza, iż dla wszystkich PPE wskazanych w Załączniku Nr 4 do SWZ posiada
status Odbiorcy Uprawnionego zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 27 października 2022 roku
o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej
oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku.
Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek od 7:00 do 15:00
3. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA, SPOSÓB UZYSKANIA SWZ
3.1 Przetarg prowadzony jest zgodnie z Regulaminem postępowania przy udzielaniu zamówień
publicznych w Miejskim Zakładzie Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Nowej Soli, zwanym
dalej ,,Regulaminem".
4. OZNACZENIE POSTĘPOWANIA
4.1.Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument, oznaczone jest numerem: ZP/5/2024
4.2.We wszelkich kontaktach z Zamawiającym Wykonawcy powinni powoływać się na wyżej
podane oznaczenie.
7.2.Warunkiem rozpoczęcia dostaw w umownym terminie jest skuteczne przeprowadzenie
procedury zmiany sprzedawcy.
7.3.Zamawiający wskazuje termin realizacji zamówienia przez wskazanie konkretnej daty
rozpoczęcia i zakończenia realizacji zamówienia ze względu na konieczność zachowania
ciągłości dostaw energii dla poszczególnych punktów poboru oraz ze względu na przepisy
IRiESD (Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej) OSD dotyczące procedury
zmiany sprzedawcy, w szczególności przepisy dotyczące terminu zgłoszenia rozpoczęcia
dostaw oraz obowiązku zgłoszenia terminu zakończenia dostaw.

8. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH
SPEŁNIENIA ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
8.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału
w postępowaniu dotyczący:
a) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów tj.:
posiadają aktualnie obowiązującą koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U.
z 2022 r. poz. 1385 ze zm.);
b) zdolności technicznej lub zawodowej.
Zamawiający uzna spełnienie warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich
3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, zrealizował co najmniej 1 umowę roczną na dostawę energii
elektrycznej na min. 3 500 000 kWh.
UWAGA: W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawca zobowiązany jest
przedłożyć wraz z ofertą Oświadczenie/Wykaz wykonanych zamówień sporządzony według
wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do niniejszej SWZ.
W przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców występujących
wspólnie, dla wykazania spełnienia powyższych warunków wystarczy, że jeden z członków
konsorcjum będzie dysponował wymaganymi uprawnieniami i doświadczeniem. Konsorcjum
musi zagwarantować, że właśnie ten konsorcjant, który posiada uprawnienia i doświadczenie,
będzie faktycznie realizował zamówienie.
8.2.W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 7 ust. 1
ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę (Załącznik nr 5).
8.3.Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożony skan dokumentu jest nieczytelny lub budzi
wątpliwości co do jego prawdziwości.
8.4. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie
zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców
do złożenia wszystkich lub niektórych dokumentów, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy
do uznania, że złożone uprzednio dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych
dokumentów.
8.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potwierdzenia doświadczenia wykazanego
w Załączniku nr 6.
8.6.Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język
polski.
9. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB
UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
9.1.Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument, prowadzone jest przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy
Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem Systemu e-ZP MZGK sp. z o.o.
w Nowej Soli (zwanym dalej Systemem e-ZP lub Systemem), dostępnym pod adresem
https://e-zamowienia.mzgkns.pl.
9.2.Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie
oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się
elektronicznie za pośrednictwem dedykowanych funkcji formularzy ,,Wiadomość" dostępnych
dla każdego zalogowanego Wykonawcy.
9.3. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych,
oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji,
przyjmuje się datę potwierdzenia komunikatem przez System ich odebrania. Wynikiem
złożenia/wysłania (zakończonego sukcesem czyli odbiorem) przesyłki przez Wykonawcę jest
wygenerowanie Urzędowego Poświadczenia Przedłożenia (UPP). Należy zwrócić szczególną
uwagę na to, iż System potwierdzi złożenie wiadomości po pełnym zakończeniu transakcji
wysyłki i zapisu przekazanych danych. UPP jest widoczny w wysłanej wiadomości.
9.4.Wszelkie informacje dotyczące postępowania, w tym: pytania i odpowiedzi dla Wykonawców,
modyfikacje, ogłoszenie wyników itp. będą zamieszczane w Systemie e-ZP.
10. INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA PYTAŃ PRZEZ WYKONAWCĘ I UDZIELENIA
ODPOWIEDZI PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO
10.1. Wykonawcy mogą zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków
Zamówienia. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni
przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści
Specyfikacji Warunków Zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż 3 dni przed
terminem składania ofert.
10.2. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminach, o których mowa w pkt. 10.1 przedłuża
termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych
Wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert.
10.3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku
o wyjaśnienie treści SWZ, o którym mowa w pkt. 10.1.
10.4. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa
w pkt. 10.1 Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ.
10.5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający, bez ujawniania źródła zapytania,
udostępni na stronie prowadzonego postępowania.
11. PODWYKONAWSTWO
11.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy, w takim
przypadku Wykonawca jest zobowiązany wskazać w Formularzu oferty, którą część
zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć do wykonania oraz podać (o ile na tym etapie są
mu wiadome) nazwy (firmy) tych podwykonawców.
11.2. Powierzenia części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.
12. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
12.1. Wykonawca określi cenę oferty zgodnie z Formularzem oferty stanowiącym Załącznik nr 1
do SWZ. Cena oferty za sprzedaż energii elektrycznej do punktów poboru energii elektrycznej
należących do Zamawiającego, wyszczególnionych w Załączniku nr 4 do SWZ za
3 791 837 kWh, stanowiących szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną w okresie
realizacji umowy służy Zamawiającemu do porównania złożonych ofert.
12.2. W Formularzu oferty (stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ) Wykonawca powinien podać
również ceny jednostkowe za 1 MWh energii elektrycznej w poszczególnych taryfach zgodnie
z tabelą umieszczoną w Załączniku nr 1 do SWZ.
12.3. Wykonawca oblicza cenę brutto według stawki VAT obowiązującej w dniu składania oferty.
12.4. Wszelkie koszty związane ze sprzedażą energii elektrycznej, a w szczególności: wynikające
z bilansowania handlowego, wszelkie opłaty za obsługę rozliczenia handlowego, podatek
akcyzowy oraz koszty realizacji obowiązku umorzenia świadectw efektywności energetycznej
lub uiszczenia opłaty zastępczej, w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności
energetycznej (Dz.U. z 2021 r. poz. 2166 z późn. zm.) oraz świadectw pochodzenia energii
elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, o którym mowa w ustawie z dnia 20 lutego 2015 r.
o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 2022 r. poz. 1378 z późn. zm.) należy uwzględnić przy
oferowanej wycenie za 1 MWh.
12.5. Wykonawca powinien w ofercie wskazać również cenę za zakup od Zamawiającego energii
elektrycznej wytworzonej w Źródle OZE i wprowadzonej przez Zamawiającego do sieci OSD.
Cena ta powinna zostać wskazana nominalnie w kwocie brutto, dodatkowo oferent powinien
wskazać cenę w rozbiciu na cenę netto i podatek VAT. Cena ta powinna uwzględniać wszystkie
koszty związane z zakupem energii elektrycznej w celu jej dalszej odsprzedaży oraz koszty
bilansowania handlowego Źródła OZE (Miejsca dostarczania). Cena ta podawana jest za zakup
1 MWh ww. energii elektrycznej.
12.6. Rozliczenia między Wykonawcą a Zamawiającym będą realizowane na podstawie wskazań
układów pomiarowo - rozliczeniowych energii elektrycznej. Odczyty wskazań zużycia energii
elektrycznej wykonywane będą przez operatora systemu dystrybucyjnego, w miesięcznych
okresach rozliczeniowych.
12.7. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z Ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów
i usług (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny
lub kosztu Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku
od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. W ofercie, Wykonawca ma obowiązek:
1) poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego;
2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą
prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;

3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym
Zamawiającego, bez kwoty podatku;
4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie
miała zastosowanie.
12.8. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą wynikające z zawartej umowy
będą prowadzone w złotych polskich.
12.9. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia w toku oceny ofert wiarygodności
przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych lub innych
informacji.
12.10. Jeżeli oferta zawierać będzie rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie, w określonym terminie, wyjaśnień
dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
13. OCENA OFERT. KRYTERIA OCENY OFERT
13.1. Ocenie podlegają jedynie oferty niepodlegające odrzuceniu.
13.2. Jedynym kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie cena oferty.
13.3. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, z najniższą ceną, spośród ofert
nieodrzuconych i spełniających wszystkie wymagania przedstawione w treści niniejszej SWZ.
13.4. Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały
złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te
oferty, do złożenia ofert dodatkowych w terminie określonym przez Zamawiającego.
Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane
w złożonych pierwotnie ofertach.
13.5. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki
rachunkowe a także inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze Specyfikacją,
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. Zamawiający poinformuje Wykonawcę
o poprawieniu ww. omyłek, jeżeli omyłki te będą miały wpływ na wybór oferty
najkorzystniejszej w postępowaniu lub oferta tego Wykonawcy okaże się ofertą
najkorzystniejszą.
14. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium.
15. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
15.1. Wykonawca będzie związany ofertą przez 7 dni, od dnia upływu terminu składania ofert.
15.2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu
związania ofertą, Zamawiający zwróci się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na
przedłużenie tego terminu o kolejne 7 dni.
15.3. Przedłużenie terminu związania ofertą o którym mowa w pkt 15.2, wymaga złożenia przez
Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania
ofertą.
16. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
16.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
16.2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim w postaci elektronicznej w formacie danych: .odt,
.doc, .docx, .pdf. Maksymalny rozmiar przesyłanych plików wynosi 150 MB.
16.3. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język
polski.
16.4. W terminie składania ofert Wykonawca zobowiązany jest złożyć:
1) Wypełniony Formularz oferty, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do SWZ.
2) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, w tym złożenia oferty - jeżeli
upoważnienie osób podpisujących ofertę nie wynika z przepisów prawa lub z dokumentów
rejestrowych.
3) Oświadczenie Wykonawcy, o którym mowa w pkt. 8.2 - (Załącznik nr 5 do SWZ).
4) Skan koncesji, o której mowa w pkt 8.1 ppkt a).
5) Oświadczenie/Wykaz wykonanych zamówień o którym mowa w pkt. 8.1 ppkt b) -(Załącznik
nr 6 do SWZ).
16.5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia -
pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej, zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 16.6.
2) Zaleca się rejestrację konta w Systemie e-ZP na adres e-mail wskazany w Formularzu
oferty.
3) Użytkownik niezarejestrowany może jedynie przeglądać treści udostępniane w części
publicznej Systemu. Jest to równoznaczne z tym, że użytkownicy niezarejestrowani nie
posiadają dostępu do wszystkich funkcjonalności Systemu.
4) Dokonując rejestracji Wykonawca akceptuje Regulamin korzystania z Systemu e-ZP MZGK
sp. z o.o. w Nowej Soli.
5) W Systemie e-ZP znajdują się także: instrukcja dla Wykonawcy (Instrukcja obsługi Systemu
e-ZP) oraz filmy instruktażowe prezentujące podstawowe czynności dokonywane przez
Wykonawców za pomocą Systemu (rejestracja, zadawanie pytań, złożenie oferty, wycofanie
oferty). Instrukcja dostępna jest pod adresem: https://pomoc.e-zp.finn.pl/.
6) Wymagania techniczne związane z korzystaniem z Systemu (tj. informacje dotyczące
specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu
przekazania danych):
a) stały dostęp do sieci Internet i minimalna prędkość połączenia internetowego nie mniejsza
niż 512 kb/s;
b) zaktualizowana przeglądarka internetowa Chrome w wersji 77 i późniejsze lub Mozilla
Firefox w wersji 63 i późniejsze;
c) system operacyjny Microsoft Windows 7 i późniejsze lub Apple macOS 10.14 i późniejsze,
dystrybucje systemu Linux.
7) Ofertę złożoną poprzez System e-ZP Wykonawca podpisuje za pomocą kwalifikowanego
podpisu elektronicznego lub podpisu osobistego lub podpisu zaufanego.
Dopuszcza się również złożenie oferty w postaci skanu podpisanej oferty przez Wykonawcę
(lub osobę upoważnioną), bez użycia podpisów wymienionych powyżej.
8) Pliki można podpisać przed dołączeniem do Systemu e-ZP za pomocą zewnętrznych
narzędzi do podpisu lub po dołączeniu do Systemu e-ZP przy pomocy kwalifikowanego
podpisu elektronicznego, podpisu osobistego lub podpisu zaufanego.
9) Korzystanie z wbudowanej w System e-ZP funkcjonalności składania podpisu
elektronicznego (kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis osobisty, podpis zaufany)
możliwe jest pod warunkiem, że system teleinformatyczny, z którego korzysta Wykonawca,
wyposażony jest w jeden z poniższych komponentów:
a) wirtualna maszyna Java firmy Oracle w wersji co najmniej 1.8.0_221 (Java SE JRE 8 Update
221) z obsługą technologii Java Web Start (JavaWS) lub
b) wirtualna maszyna OpenJDK w wersji co najmniej 1.8.0_222 z zainstalowanym
rozszerzeniem IcedTea Web Start.
10) Powyższe wymagania nie ograniczają możliwości korzystania przez Wykonawcę
z zewnętrznego oprogramowania do składania kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
11) Zamawiający zaleca składnie ww. plików w formacie .pdf.
12) Maksymalny rozmiar przesyłanych plików wynosi 150 MB.
13) W zależności od formatu podpisu: podpis kwalifikowany (PAdES, XAdES), podpis osobisty
(XAdES), podpis zaufany (PAdES, XAdES) i jego typu (zewnętrzny, otaczający) Wykonawca
dołącza do Systemu e-ZP uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem
podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z podpisem (typ otaczający).
14) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem funkcji ,,Wyślij" formularza ,,Złóż ofertę".
Ofertę przed wysłaniem należy zapisać poprzez wybór ,,Zapisz" na formularzu składania oferty.
Wysłana oferta jest automatycznie szyfrowana i chroniona terminem otwarcia.
15) Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1233), które
Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w Systemie
jako osobny dokument poprzez mechanizm dodawania dokumentów i określenia ich jako
,,Tajemnica przedsiębiorstwa".
16) W zakresie dotyczącym kodowania i czasu odbioru danych Zamawiający informuje,
że złożona przez Wykonawcę za pomocą Systemu e-ZP oferta jest widoczna w Systemie, jako
zaszyfrowana, a możliwość jej odszyfrowania i otworzenia przez Zamawiającego możliwa jest
wyłącznie po upływie terminu składania ofert.
17. WYCOFANIE, ZMIANA, ZWROT OFERTY
17.1. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wycofać ofertę. Mechanizm
wycofania oferty został opisany w funkcji Systemu ,,Pomoc Wykonawcy".
17.2. Zmiana oferty następuje za pośrednictwem dedykowanego mechanizmu wycofania oferty
oraz jej ponownego złożenia.
17.3. Wykonawca po upływie terminu składania ofert nie może dokonać złożenia oraz wycofania
oferty.
O terminie złożenia oferty decyduje czas wygenerowania Urzędowego Poświadczenia
Przedłożenia (UPP) w Systemie e-ZP.
18.4. W przypadku awarii Systemu, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie
określonym w pkt. 18.2, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.
19. WYBÓR OFERTY, FORMALNOŚCI JAKICH NALEŻY DOPEŁNIĆ W CELU ZAWARCIA UMOWY
19.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełnia warunki udziału
w postępowaniu, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej
SWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o kryteria oceny podane w SWZ.
19.2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje Wykonawców,
którzy złożyli oferty, o:
1) Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę którego
ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby, którzy złożyli oferty, a także
punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.
2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
19.3. Zamawiający udostępnia niezwłocznie informacje, o których mowa w pkt 19.1 na stronie
internetowej prowadzonego postępowania.
19.4. Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza i ustali z nim miejsce i termin zawarcia umowy.
19.5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunkiem
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego będzie dostarczenie przez Wykonawcę
Zamawiającemu umowy współpracy lub umowy konsorcjum zawierającej co najmniej:
a) Strony umowy;
b) cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania przez
każdego z Wykonawców, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia;
c) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy niż okres obejmujący realizację
zamówienia;
d) wskazanie pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania Wykonawców składających
ofertę wspólną.
20. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
21. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI
ZAWIERANEJ UMOWY, OGÓLNE WARUNKI UMOWY LUB WZÓR UMOWY
Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na
warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ. Umowa
w sprawie niniejszego zamówienia zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
22. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ.
Ponieważ niniejsze postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o ustawę z dnia 11 września
2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.), więc nie jest
przewidziane stosowanie środków odwoławczych określonych w tej ustawie.
23. INFORMACJE DODATKOWE DLA WYKONAWCY
23.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
23.2. Powody niedokonania podziału: Zamawiający nie dokonał podziału zamówienia na części
ze względów organizacyjnych oraz z obawy, że w przypadku dopuszczenia składania ofert na
pojedyncze obiekty, szczególnie w odniesieniu do mało atrakcyjnych punktów poboru,
Zamawiający nie uzyska ofert.
23.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
23.4. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
23.5. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
23.6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
23.7. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.
23.8. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
23.9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania bez wyboru oferty, bez
podania przyczyny.
Kontakt:9.5.Osobami uprawnionymi do komunikowania się z Wykonawcami są:
a. Małgorzata Krzyśko, e-mail: malgorzata.krzysko@mzgkns.pl, tel. (68) 478 51 19;
b. Sandra Sarnowska, e-mail: sandra.sarnowska@mzgkns.pl, tel. (68) 478 51 30.
Kod CPV:09000000-3
Numer dokumentu:ZP/5/2024
Źródło: Internet i własne
Załączniki: