Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 25103932 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2023-04-27
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa fabrycznie nowych mebli biurowych
Organizator:Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ALL-MED" Centrum Medyczne Specjalistyczne Gabinety Lekarskie Marcin Ogórek
Adres: Armii Krajowej 43A, 94-046 Łódź
Województwo / powiat: łódzkie, pow. Łódź
Państwo: Polska
NIP:PL7281446718
Telefon / fax:605893513, 793603373
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/156656
Opis:,,DOSTAWA wraz z montażem mebli do gabinetów i mebli pod
stanowiska komputerowe telemedyczne dla NZOZ "ALL-MED"
Centrum Medyczne Specjalistyczne Gabinety Lekarskie Marcin
Ogórek" , realizowanego w ramach projektu pn. "
Uruchomienie świadczenia kompleksowych usług medycznych
w zakresie leczenia schorzeń naczyniowych, ortopedycznych
i kardiologicznych przy zastosowaniu innowacyjnych narzędzi
i technik medycznych oraz szerokim wykorzystaniu
rozwiązań telemedycznych" w ramach programu ,,Rozwój
przedsiębiorczości i innowacje" współfinansowanego ze środków
Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014 -2021
oś priorytetowa 19 Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021
działanie 19.1 Nowe Produkty i Inwestycje poddziałanie 19.1.3
Technologie poprawiające jakość życia - Welfare and health
technologies" znak sprawy 5/2023
Powstaje w kontekście projektu
POPT.14.21.00-IZ-0001/19 - "Uruchom. świadczenia kompleks usług medycznych w zak. leczenia schorzeń naczyniowych, ortopedycznych i kardiologicznych przy zastos. innowacyjnych narz. i technik medycznych oraz wykorz techn. teleme

Część 1
Nie dotyczy

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Meble
Opis
1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych mebli biurowych - szczegółowo
opisanych w załącznikach 2a i 2b do Zapytania ofertowego- dla Niepublicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej ,,ALL-MED" Centrum Medyczne Gabinety Specjalistyczne Marcin Ogórek, Ul. Armii
Krajowej 43A, 94-046 Łódź.
2.Oferta dla swojej ważności musi być złożona na wszystkie pozycje. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na poszczególne pozycje wskazane w Załączniku nr 2a i 2b. Złożenie oferty na
poszczególne pozycje skutkować będzie odrzuceniem oferty.
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę wyposażenia do gabinetów, obejmujących:
2.1.1. Biurko - 14 sztuk
2.1.2.Szafa na dokumenty - 14 sztuk
2.1.3. Szafka pod biurko na kółkach - 7 sztuk
2.1.4. Szafka pod biurko - 7 sztuk
2.1.5. Fotel - 14 sztuk
opisanych w Załączniku nr 2a do Zapytania Ofertowego oraz dostawę wyposażenia dla stanowisk
komputerowych telemedycznych, obejmujących:
2.2.1. Biurka - 2 sztuki
2.2.2.Szafka pod biurko - 2 sztuki
2.2.3. Szafa na dokumenty - 2 sztuki
opisanych w Załączniku nr 2b do Zapytania Ofertowego.
3.Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pod nazwą: ,,Uruchomienie świadczenia
kompleksowych usług medycznych w zakresie leczenia schorzeń naczyniowych, ortopedycznych i
kardiologicznych przy zastosowaniu innowacyjnych narzędzi i technik medycznych oraz szerokim
wykorzystaniu rozwiązań telemedycznych", o którego dofinansowanie Zamawiający ubiega się w
ramach osi priorytetowej 19 Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021, działanie 19.1
Nowe Produkty i Inwestycje, poddziałanie 19.1.3 Technologie poprawiające jakość życia - Welfare
and health technologies.
4.Zamówienie realizowane jest w ramach zadania nr 2 (Zakup sprzętu i wyposażenia Kliniki) ww.
projektu, którego głównym celem jest wzrost konkurencyjności i innowacyjności All-Med poprzez
wdrożenie kompleksowych (począwszy od diagnostyki i konsultacji, poprzez zabiegi medyczne aż
po rehabilitację) usług medycznych w zakresie leczenia chorób naczyniowych, kardiologicznych i
ortopedycznych. W wyniku realizacji niniejszego projektu nastąpi wzrost konkurencyjności firmy
na rynku lokalnym, regionalnym, krajowym a nawet międzynarodowym (możliwość obsługi zdalnej
pacjentów z dowolnego miejsca na świecie).
5.Zamawiający informacyjnie wyjaśnia, że uzyskał dofinansowanie wskazanego powyżej projektu
w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 w Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości. Z § 2 ust.1 pkt 1 zawartej w dniu 19 maja 2022 roku Umowy o dofinansowanie
w sprawie projektu w związku z Regulacją w sprawie wdrażania Norweskiego Mechanizmu
Finansowego (w szczególności z art. 8.15) wynika, iż Beneficjent, który uzyskuje dofinansowanie
sięgające 50% lub więcej wydatków kwalifikowanych projektu w ramach Norweskiego Mechanizmu
Finansowego na lata 2014-2021, powinien, w przypadku, gdy wartość zamówienia jest równa lub
przewyższa progi Unii Europejskiej ustalone dla zamówień publicznych, dokonywać zamówień
w ramach projektu zgodnie z krajowym prawem zamówień publicznych tak, jak gdyby był on
zamawiającym w rozumieniu art. 1 pkt 1 dyrektywy 2014/24/UE Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych i uchylającej Dyrektywę 2004/18/WE.
Wygenerowano: 2023-04-07 14:31 Strona 6 / 9
Wygenerowano za pośrednictwem serwisu Baza Konkurencyjności.
,,DOSTAWA wraz z montażem mebli do gabinetów i mebli pod stanowiska komputerowe telemedyczne dla NZOZ...
6. DOSTAWA przedmiotu zamówienia będzie odbywać się na koszt i ryzyko Wykonawcy.
7.Oferowany przedmiot zamówienia będzie kompletny i gotowy do użycia po montażu, złożeniu i
ustawieniu bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji po stronie Zamawiającego.
8.Wykonawca oświadcza, że dostarczony przedmiot zamówienia będzie fabrycznie nowy,
nierekondycjonowany oraz wolny od wad fabrycznych i prawnych oraz że posiada wszelkie
wymagane prawem atesty i certyfikaty.
9.Zamawiający informuje, że w przypadku gdyby określił w Zapytaniu ofertowym przedmiot
zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów, pochodzenia, norm, aprobat,
specyfikacji technicznych lub systemów odniesienia, źródła lub szczególny proces, który
charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, jeżeli mogłoby to
doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, to
należy traktować takie określenie jako przykładowe.
10.Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego,
jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez
Zamawiającego.
11. pozostałe informacje znajdują się w treści zapytania ofertowego.
Okres gwarancji
co najmniej 12 miesięcy (jest to jedno z kryteriów oceny ofert)
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert

2023-05-08

Data opublikowania ogłoszenia

2023-04-27

Data ostatniej zmiany

2023-05-04 12:02:07
Termin składania:2023-05-08
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy
2023-05

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
łódzkie
Powiat
Łódź
Gmina
Łódź-Polesie
Miejscowość
Łódź
Wymagania:Zamówienia uzupełniające
Nie dotyczy
Warunki zmiany umowy
1.Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień Umowy w przypadkach uregulowanych w
Wytycznych oraz w przypadkach określonych poniżej oraz w §8 wzoru umowy.
2.Zamawiający dopuszcza zmianę istotnych postanowień umowy w przypadku zmiany stawki podatku VAT.
Zmieniona stawka podatku VAT obowiązuje strony od dnia wejścia w życie odpowiednich przepisów prawa
i następuje automatycznie. Cena netto pozostaje bez zmian, cena brutto ulega odpowiedniemu zwiększeniu
lub zmniejszeniu.
3.Zamawiający, dopuszcza wprowadzenie nieistotnych zmian do umowy, które będą dla niego korzystne
lub będą wynikały z jego możliwości płatniczych, względnie będą dokonane w interesie publicznym albo
ważnym interesie Zamawiającego, a także zmian związanych ze zmianami stanu prawnego w trakcie
obowiązywania umowy.
4.Zamawiający dopuszcza także wprowadzenie zmian do umowy następujących przypadkach:
a)nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację
przedmiotu zamówienia;
b)dopuszcza się zmianę postanowień umowy w zakresie terminu realizacji na następujących warunkach
- zmiana terminu wykonania zamówienia poprzez jego wydłużenie w związku z nieudostępnieniem
Wykonawcy przez Zamawiającego infrastruktury i pomieszczeń niezbędnych do realizacji umowy. W
przypadku wystąpienia wyżej wymienionej okoliczności termin realizacji może ulec odpowiedniemu
przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty,
c)wystąpienia zmian w przepisach prawnych lub normach mających wpływ na zakres lub wykonanie
Przedmiotu Umowy,
d)zmiany zasad funkcjonowania Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021, w zakresie
mającym wpływ na wykonanie Umowy,
e)ewentualnej zmiany umowy o dofinansowanie wraz z załącznikami zawartej przez Zamawiającego o
dofinansowanie projektu, w zakresie mającym wpływ na wykonanie Umowy,
f)wystąpienia innych, niż wskazane powyżej, niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy okoliczności
wpływających na termin wykonania Przedmiotu Umowy, z tym że zmiana ta nie może wykraczać poza termin
wynikający warunków uzyskania dofinansowania wskazanego w Preambule umowy.
g)wystąpią okoliczności związane z silą wyższą lub stanem zagrożenia epidemiologicznego, określone
szczegółowo w § 9 załącznika 5 do Zapytania ofertowego;
5.Zmiany i uzupełnienia umowy pod rygorem nieważności mogą nastąpić wyłącznie w formie pisemnej w
postaci aneksów, podpisanych przez obie strony umowy.
6.Zamawiający dopuszcza możliwość zmian redakcyjnych umowy oraz zmian będących następstwem
zmian danych zarówno jego, jak i Wykonawcy, ujawnionych w rejestrach publicznych
7.Wszelkie zmiany wprowadzone do umowy dokonywane będą z poszanowaniem obowiązków
wynikających z obowiązującego prawa.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
W zapytaniu ofertowym mogą brać udział Wykonawcy, którzy:
1)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej niezakłóconą realizację
zamówienia;
2)nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne;
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
W zapytaniu ofertowym mogą brać udział Wykonawcy, którzy:
1)którzy nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, zgodnie z treścią załącznika nr 3 do Zapytania ofertowego, jako że zakazane jest udzielenie zamówienia podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo,
2)nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k Rozporządzenie Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie i na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zgodnie z treścią załącznika nr 4 do Zapytania ofertowego
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
1.Ocena spełniania wymaganych warunków będzie dokonana na zasadzie ,,spełnia" lub ,,nie spełnia"
wymaganego warunku.
2.Celem wykazania spełnienia w/w warunków udziału w postępowaniu, Wykonawcy składają
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - zgodnie z wzorem stanowiącym
Załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania ofertowego oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do niniejszego Zapytania
ofertowego
3.Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia w/w warunków udziału w postępowaniu tj. z załączonych
oświadczeń (Załącznik nr 3 i Załącznik nr 4) nie wynika, że spełniają warunki udziału w postępowaniu)
zostaną wykluczeni z udziału w postępowaniu.
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2023-04-27
Data ostatniej zmiany
2023-04-27 15:39:32

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
W kryterium CENA (C) zostanie zastosowany następujący wzór arytmetyczny:
C = [(CMIN/CB) x 60
C - wartość punktowa ceny;
CMIN - cena najniższa spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu;
CB - cena badanej oferty.
Maksymalna liczba punktów jaką można otrzymać w kryterium ,,CENA" wynosi max 60
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
W kryterium Okres udzielonej Gwarancji (OG) - sposób przyznawania punktacji
do 12 miesięcy - 0 pkt.
powyżej 12 miesięcy do 24 miesięcy - 15 pkt
powyżej 24 miesięcy do 36 miesięcy - 30 pkt
powyżej 36 miesięcy- 40 pkt
Min. 12 m-cy. Poniżej 12 m-cy -0 pkt
Kontakt:Osoby do kontaktu
Justyna Abramczyk
tel.: 605893513
e-mail: kontakt@radca-abramczyk.pl
Agnieszka Szałowiło
tel.: 793603373
e-mail: szalowilo@lodz-kancelaria.pl
Kod CPV:39100000-3, 39113100-8, 39121000-6, 39132100-7, 39132200-8
Numer dokumentu:2023-50859-156656, 5/2023
Źródło: Internet i własne
2023-05-04 13:29
Aktualizacja ogłoszenia

Pełna treść zmian dostępna w załączniku.