Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-07-26
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa i montaż klimatyzatorów
Organizator:Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Adres: ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok
Województwo / powiat: podlaskie, pow. Białystok
Państwo: Polska
Telefon / fax:857485549, 854785548, 502472715
Opis:Dostawa i montaż klimatyzatorów do pomieszczeń dydaktycznych UMB
Zapytanie ofertowe:

na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro
I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia:
dostawy
2. Opis przedmiotu zamówienia:

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zaprasza do złożenia oferty na:
dobór urządzeń klimatyzacyjnych ,
kompletację oraz dostawę,
montaż zestawów klimatyzacyjnych do trzech pomieszczeń dydaktycznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
Lokalizacja pomieszczeń :
VI piętro w budynku M , "Collegium Novum", Białystok ul. Waszyngtona 15A.
Wykaz pomieszczeń:
sala seminaryjna 7004 , okna połaciowe od strony południowej,
sala ćwiczeń 7005 , okna połaciowe od strony południowej,
sala wykładowa 7010 , okna połaciowe od strony północnej .
Sugerowane przez Zamawiającego rozwiązania klimatyzacyjne:
nawiewniki naścienne lub sufitowe, instalacja w korytkach PCV, zasilanie z tablic elektrycznych piętrowych, jednostki zewnętrzna montowane na ścianach szczytowych pomieszczeń 7005 i 7010 , dostępnych z poziomu dachu V piętra.
Transport urządzeń do pomieszczeń windą na VI piętro. Transport urządzeń zewnętrznych , windą na V piętro, transport poziomy do klatki ewakuacyjnej , klatką na VI piętro i na dach przez wentylatornię (w załącznikach schemat układu pomieszczeń i zabudowy klimatyzatorów sugerowany przez Zamawiającego).
Szczegóły można ustalić w wyniku przeprowadzenia wizji lokalnej obiektu w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.
Specyfikacja:1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-222 Białystok, ul. A. Mickiewicza 2c, budynek Collegium Uniwersum
Dział:
Dział Konserwacji i Eksploatacji UMB
Numer pokoju:
1
Miejsce i termin składania ofert: III. Składanie ofert
4. Termin składania ofert (data i godzina):
2019-08-14 (All day)
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział:
Sekretariat Działu Konserwacji i Eksploatacji
Pokój numer:
1
Termin składania:2019-08-14
Miejsce i termin realizacji:II. Termin lub okres wykonania zamówienia
1. Termin (konkretna data):
2019-09-15
2. Okres:
2019-08-19 - 2019-09-15
3. Termin (słownie):
trzydzieści dni
Wymagania:Zamawiający zastrzega możliwość wprowadzania zmian i uzupełnień w opisie przedmiotu zamówienia oraz terminów zamieszczonych w ogłoszeniu .
3. Kryteria oceny:
cena + warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego
II. Termin lub okres wykonania zamówienia
3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć:

Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnel Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do CEIDG.
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo:
swobodnego wyboru oferty,
przeprowadzania dodatkowych rokowań,
unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.
Kontakt:2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
Andrzej Zajczuk, Bogusław Jastrzębski.
Telefon kontaktowy:
857485549, 854785548, 502472715
Numer dokumentu:TKE-074/24/2019
Źródło: Internet i własne
Załączniki: