Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2020-07-14
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa i montaż klimatyzatorów
Organizator:Agencja Rozwoju Przemysłu S.A
Adres: ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Warszawa
Państwo: Polska
E-mail:
Opis:dostawa i montaż siedmiu klimatyzatorów znajdujących się
pomieszczeniach serwerowni i stołówce w Budynku Usługowym Nr 9A w Radomiu przy
ul. Tarnobrzeskiej 8 wraz z obsługą serwisowo - konserwacyjną przez okres gwarancji.
2. Szczegółowy zakres i sposób realizacji przedmiotu zamówienia określa Opis Przedmiotu
Zamówienia (dalej ,,OPZ"), stanowiący Załącznikiem Nr 3 do Wzoru Umowy.
3. Zamawiający informuje, iż obecnie w budynku znajdują się urządzenia klimatyzacyjne, które
są serwisowane przez firmę zewnętrzną. Serwis ten obejmuje przegląd techniczny
pogwarancyjny i konserwację urządzeń, który jest wykonywany dwa razy w roku.
Specyfikacja:2. Zgłoszenia do udziału w wizji Wykonawca dokonuje drogą elektroniczną zgodnie
ze sposobem porozumiewania się, o którym mowa w Rozdziale II Ogłoszenia, najpóźniej
do dnia 22.07.2020 r..
3. Termin i miejsce zbiórki 23.07.2020 r., godz. 11:00, Biuro Podstrefy Radom ARP S.A. Oddział
w Tarnobrzegu, ul. Tarnobrzeska 8, Radom.
4. Zainteresowani udziałem proszeni są o przybycie na miejsce zbiórki co najmniej 10 minut
przed wyznaczonym terminem.
5. Dojazd na wizję lokalną odbywa się na koszt własny Wykonawcy i w jego własnym zakresie.
Miejsce i termin składania ofert: 4. Termin składania ofert upływa w dniu 04.08.2020 r. o godzinie 12:00. Dla oceny zachowania
powyższego terminu przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do recepcji ARP S.A., a nie
datę jej wysłania przez Wykonawcę.
Otwarcie ofert:8. Jawne otwarcie ofert odbędzie się w dniu, w którym upływa termin składania ofert, o godz. 12:15, w siedzibie Zamawiającego, ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, CBF, wejście 9. Zamawiający informuje, że dostęp do Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. możliwy jest po uprzednim wylegitymowaniu się w Recepcji. 10. Zamawiający publikuje niezwłocznie na www.bip.arp.pl informację z otwarcia ofert.
Termin składania:2020-08-04
Miejsce i termin realizacji:1. Termin realizacji zamówienia: 60 dni od daty zawarcia Umowy.
2. Miejsce realizacji zamówienia Budynek Usługowy Nr 9A, posadowiony na terenie TSSE
EURO-PARK WISŁOSAN Podstrefa Radom, (działka gruntu 247/150) przy ul.
Tarnobrzeskiej 8 w Radomiu.
Wymagania:WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawcę, spełniania poniższych warunków
udziału w postępowaniu dotyczących:
1) posiadania doświadczenia:
Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie należycie
wykonał co najmniej dwie (2) dostawy polegające na dostarczeniu i montażu urządzeń
klimatyzacyjnych w obiektach biurowych, usługowych lub handlowych o wartości nie
mniejszej niż 30.000,00 zł netto każda.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki
mogą zostać spełnione przez jednego Wykonawcę lub łącznie przez wszystkich
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
WIZJA LOKALNA
1. Przed złożeniem oferty przez Wykonawcę możliwy jest udział (nie więcej niż dwóch osób
ze strony jednego Wykonawcy) w wizji lokalnej w celu zapoznania się z miejscem realizacji
zamówienia.
OPIS SPOSOBU SPORZĄDZENIA OFERTY I TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na całość zamówienia
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych.
3. Ofertę należy złożyć w oryginale na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi Załącznik
Nr 2 do Ogłoszenia.
4. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy.
Ewentualne pełnomocnictwo musi być załączone do oferty w formie oryginału lub kopii,
poświadczonej za zgodność z oryginałem.
5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada
za koszty poniesione przez Wykonawców w związku przygotowaniem i złożeniem oferty.
Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem
Zamawiającego.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwość powierzenia realizacji części zamówienia
podwykonawcom.
7. Oferta musi odpowiadać treści i wymaganiom określonym w Ogłoszeniu. Wszystkie strony
oferty, na których zostaną dokonane poprawki lub korekty błędów, muszą być parafowane
przy miejscu naniesienia tych poprawek (korekt) przez osoby podpisujące ofertę.
8. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których
Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania,
muszą być oznaczone przez Wykonawcę klauzulą ,,Informacje stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencjr.
Zaleca się, aby informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa były oznaczone
na właściwym dokumencie widocznym napisem: ,,tajemnica przedsiębiorstwa". Brak
zastrzeżenia lub brak spełniania przez zastrzeżoną informację przesłanek określonych w art.
11 ust. 4ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oznaczać
będzie, że oferta może być ujawniona w całości albo części.
9. Ofertę należy napisać w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym
są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
10. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni, bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
11. Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu
związania ofertą o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
Oferta na
dostawę I montaż jednostek klimatyzacyjnych w Budynku Usługowym Nr 9A przy ul.
Tarnobrzeskiej 8 w Radomiu
ZN/SSE/26/2020/OTR
Nie otwierać przed 04.08.2020 r. godz. 12:15
5. Wycofanie lub zmiana oferty może być dokonana przez Wykonawcę przed upływem terminu
składania ofert. W takiej sytuacji Wykonawca musi pisemnie powiadomić Zamawiającego o
wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Takie zawiadomienie, oznakowane będzie tak
samo jak koperta oferty z dopiskiem "Zmiana" lub "Wycofanie".
6. Oferta zmieniona powinna być złożona zgodnie z wymaganiami opisanymi w ust. 1-3
Ogłoszenia powyżej.
7. Zamawiający zawiadamia Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca
ją Wykonawcy niezwłocznie.
WYMAGANE DOKUMENTY SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ
1. Wykonawca zobowiązany Jest złożyć następujące dokumenty:
1) podpisaną ofertę w oryginale w formie pisemnej na formularzu, którego wzór stanowi
Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia, w tym oświadczenia wymienione w tym Załączniku.
Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w formularzu ofertowym nazwy producenta i
modelu urządzenia proponowanego do montażu;
2) Wykaz dostaw, którego wzór stanowi Załącznik Nr 3 do Ogłoszenia, wraz z dowodami
potwierdzającymi, że dostawy wskazane w wykazie zostały wykonane należycie
(referencje bądź inne dokumenty), wystawionymi przez podmiot, na rzecz którego były
wykonane.
Dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz
którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty;
3) pełnomocnictwo, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z rejestrów KRS, CEIDG;
4) umowę konsorcjum lub spółki cywilnej (w przypadku Wykonawców wspólnie
składających ofertę).
2. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału
w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń metodą spełnia/nie
spełnia.
3. Zamawiający może wezwać Wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli
wymaganych dokumentów lub oświadczeń, lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy,
do ich uzupełnienia w określonym terminie. Złożone na wezwanie Zamawiającego
oświadczenia i dokumenty powinny być aktualne na dzień ich składania i potwierdzać
spełnianie warunków lub wymagań na dzień składania ofert.
4. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać udzjelenia przez Wykonawców
wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert, w tym treści dokumentów
i oświadczeń załączonych do oferty oraz wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających
wpływ na wysokość zaoferowanej ceny.
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Ofertę należy złożyć w sposób zapewniający jej nienaruszalność, w nieprzejrzystej
i zamkniętej kopercie lub opakowaniu.
2. Na kopercie (opakowaniu) należy również umieścić nazwę i adres Wykonawcy.
3. Podpisaną ofertę należy przesłać lub złożyć na adres Agencji Rozwoju Przemysłu S A.
wskazany w Rozdziale I. Ogłoszenia. Na kopercie należy wpisać:
6. Wykonawca ma obowiązek uzyskać informacje konieczne i przydatne do wyceny, gdyż
wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub
pominięcia elementów niezbędnych do wykonania zamówienia.
7. Ryczałtowa cena ofertowa winna zawierać wszystkie koszty i opłaty związane z wykonaniem
przedmiotu zamówienia.
Kontakt:godz. pracy 7;30-17;30.
2. Wszelką korespondencję elektroniczną dotyczącą przedmiotowego postępowania należy
kierować jednocześnie do nw. osób:
1) Paulina Dziadosz, email paulina.dziadosz@arp.pl
2) Małgorzata Rutkowska, email: malgorzata.rutkowska@arp.pl
3) Marlena Kowalczyk, email: marlena.kowalczyk@arp.pl
Źródło: Internet i własne
Załączniki: