Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 26932639 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2024-03-29
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa i montaż regałów metalowych
Organizator:Sąd Apelacyjny w Katowicach
Adres: Al. W. Korfantego 117/119, 40-156 Katowice
Województwo / powiat: śląskie, pow. Katowice
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 32 2004 500
E-mail:
Opis:,,DOSTAWA i montaż regałów metalowych".
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż 15 szt. regałów metalowych dla Sądu
Apelacyjnego w Katowicach.
2. Zamawiający w załączniku nr 1 opis przedmiotu zamówienia (opz) określił minimalne,
wymagane parametry techniczne regałów stanowiących przedmiot niniejszego
zamówienia. Wykonawcy zobowiązani są do zaoferowania mebli o parametrach nie
gorszych niż wymagane. W przypadku zaoferowania mebli o parametrach gorszych niż
wymagane oferta zostanie odrzucona jako nieodpowiadająca treści zapytania.
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę prosimy przesłać pocztą elektroniczną na adres: przetargi@katowice.sa.gov.pl
w terminie do 3 kwietnia 2024 r., do godz. 12.00.
Termin składania:2024-04-03
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji zamówienia: do 7 dni od daty zawarcia umowy
Wymagania:Okres gwarancji: minimum 24 miesięcy.
5. Termin i forma płatności: przelew do 21 dni po dostawie i otrzymaniu przez
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
6. Kryterium oceny ofert: 100 % cena.
7. Z Wykonawcą, który zaoferuje najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa, której
wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania.
8. W przypadku, kiedy dwie lub więcej ofert będą zawierały taką samą cenę, Zamawiający
wezwie do złożenia oferty dodatkowej, w której cena nie może być mniej korzystna dla
Zamawiającego niż w ofercie pierwotnej.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji, zamknięcia postępowania bez
wybrania którejkolwiek z ofert i unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
11. Zamawiający nie zwraca kosztów przygotowania ofert.
12. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
a) jej treść nie odpowiada treści Zapytania ofertowego;
b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
c) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;
d) została złożona po terminie składania ofert.
13. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę na podstawie art. 7
ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Oferta wykonawcy wykluczonego
zostaje odrzucona.
14. Ewentualne zmiany do Zapytania ofertowego oraz wynik postępowania zostaną
opublikowane na stronie internetowej postępowania https://katowice.sa.gov.pl.
15. Nie stosuje się ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 tej ustawy.
Numer dokumentu:ZP.263.15.2024
Źródło: Internet i własne
Załączniki: