Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 27279610 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2024-06-05
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa i montaż wykładziny podłogowej PCV
Organizator:Szkoła Podstawowa Nr 4 im I. Samodzielnej Warszawskiej Brygady Kawalerii
Adres: Sienkiewicza 10, 72-300 Gryfice
Województwo / powiat: zachodniopomorskie, pow. gryficki
Państwo: Polska
Telefon / fax:Telefon: 913842947 Faks: 913842947
E-mail:
Opis:Zaprasza do złożenia ofert cenowych na: Dostawę i montaż wykładziny podłogowej PCV na
klatce schodowej w Szkole Podstawowej nr 4 w Gryficach

II Opis przedmiotu zamówienia
l. Specyfika głównych wymagań:
a) DOSTAWA i montaż wykładziny podłogowej PCV klasy Tarkett Norma lub Forbo Sphera Essence na klatce schodowej: na spocznikach (2 szt.) i stopniach schodowych (40 szt.) w budynku A Szkoły Podstawowej nr 4 w Gryficach.
b) Wymiary spoczników: 277 cm x 146 cm, wymiary stopni schodowych: 136 cm x 31 cm i wysokość 15 cm.
c) Zakres prac: szpachlowanie powierzchni spoczników i stopni schodowych, montaż pro fila wyobleniowego, docięcia i przyklejenie wykładziny na całości wraz z wywinięciem cokołów na ścianę, spawanie łączy wykładziny sznurem spawalniczym, montaż trepnosów.
2. Wzór umowy jest integralną częścią niniejszego zapytania ofertowego. (Obowiązkowy przy robotach budowlanych).
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę cenową należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Szkoła Podstawowa nr 4 w Gryficach, Ul. Sienkiewicza lOa, 72-300 Gryfice w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,, Dostawę i montaż wykładziny podłogowej PCV na klatce schodowej w budynku A w Szkole Podstawowej nr 4 w Gryficach" NIE OTWIERAĆ PRZED 14 czerwca 2024 r. do godz. 14.00,

lub
2. przesłać faksem na nr 91 384 29 47, lub
3. przesłać drogą elektroniczną adres e-mail: sp4@sp4.gryfice.eu w terminie do dnia 14 czerwca 2024 r. do godz. 14.00.
Termin składania:2024-06-14
Wymagania:3. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.
4. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminy składania ofert.
III. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:
1. Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo-ofertowy - wg załączonego wzoru formularza ofertowego (Załącznik 2a).
2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.
l. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.
Opis sposobu obliczania ceny
1. Na załączonym formularzu cenowo-ofertowym, należy wykazać cenę ofertową brutto za wykonanie / udzielenie przedmiotu zamówienia.
2. Cenę należy podać w złotych polskich cyfrą (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) oraz słownie.
3. Przedstawiona cena musi zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.
VII Informacje o formalnościach
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
4. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. protest, odwołanie, skarga.
5. Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.
6. Zamawiający ma prawo do zmiany lub odwołania warunków postępowanie bez podania przyczyny.
IX Ochrona Danych Osobowych - klauzula informacyjna:
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej ,,RODO", informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Gryfice, ul. Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice;
2. W sprawach związanych z danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, kontakt pisemny należy kierować na adres administratora, pocztą elektroniczną na adres iod@urzad.gryfice.eu, telefonicznie w godz. 7:30-11:30 pod nr 91 38 53 259;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w odniesieniu do art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną jest obowiązek stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na Zamawiającym - Regulamin Udzielania Zamówień Publicznych przyjęty u Administratora;
4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie uprawnione osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania na podstawie przepisów prawa, w tym
pracownicy Administratora;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a także przez okres trwania mowy oraz przez okres 5 lat od jej zakończenia;
6. Obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
7. Posiada Pan/Pani:
a) prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ani zmianą postanowień umowy oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
c) prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
8. Nie przysługuje Pani/Panu:
a) prawo do usunięcia danych osobowych, w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, na podstawie art. 21 RODO, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Na Wykonawcy ciąży obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób, których dane przekazał on Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem pozyskanych pośrednio od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba, że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO
Kontakt:Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania w jest Jerzy Kołodziejczyk - dyrektor Szkoły Podst. Nr 4 w Gryficach.
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzjelenia zamówienia w godzinach pracy szkoły, tj.: w dni nauki szkolnej od 8.00 do 15.00.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: