Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2021-04-01
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa, instalacja i uruchomienia wraz z testami tomografu
Organizator:DENTAL CLINIC MAGDZIARZ SPECJALISTYCZNE GABINETY STOMATOLOGICZNE MARIA MAGDALENA IBRAHIM -EL-NUR
Adres: Pomorska 28, 25-343 Kielce
Województwo / powiat: świętokrzyskie, pow. Kielce
Państwo: Polska
Telefon / fax:666312111
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/41090
Opis:,,Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie innowacyjnego pakietu usług stomatologicznych dzięki wdrożeniu nowej technologii obrazowania dla świadczonych usług w gabinecie stomatologicznym poprzez zakup cyfrowego pantomografu z tomografem stożkowym o zmiennym polu obrazowania 3D z modułem cefalometrycznym i oprogramowaniem" w ramach Działania 2.5 ,,Wsparcie inwestycji sektora MŚP" Osi II ,,Konkurencyjna gospodarka" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
Powstaje w kontekście projektu
RPSW.02.05.00-26-0683/19 - ,,Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie innowacyjnego pakietu usług stomatologicznych dzięki wdrożeniu nowej technologii obrazowania dla świadczonych usług w gabinecie stomatologic

Część 1
DOSTAWA, instalacja i uruchomienia wraz z testami tomografu

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
DOSTAWA, instalacja i uruchomienie wraz z testami tomografu
z oprogramowaniem oraz dodatkowego wyposażenia dostosowanego parametrami do urządzenia.
Okres gwarancji
24 miesiace
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert do 13.04.2021 o godz. 24:00. Za datę złożenia oferty uznaje się datę wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty złożone po terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.
3 Przed upływem terminu składania ofert, Wnioskodawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub ją wycofać bez podania przyczyny. Zmiany w ofercie lub jej wycofanie winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert.
Otwarcie ofert:4 Miejsce i termin otwarcia ofert: Otwarcie ofert nastąpi dnia 14.04.2021 r. o godz. 9:00 w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.
Termin składania:2021-04-13
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy
2021-04

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
świętokrzyskie
Powiat
Kielce
Gmina
Kielce
Miejscowość
Kielce
Wymagania:Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie odpowiednim potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówień we wskazanych terminach.
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
Złożenie oświadczeń na ofercie o braku występowania powiązań.
Złożenie specyfikacji urządzeń pozwalającej ocenić spełnianie wymaganych parametrów
wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia.
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo
z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające
w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2021-04-01
Data ostatniej zmiany
2021-04-01

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Ocena na podstawie formularza ofertowego Cena brutto przedmiotu zamówienia będzie wyliczona według wzoru
CN x 70
P1= ...........................
CR
P1- otrzymane punkty
CN - cena brutto oferty najkorzystniejszej
CR - cena brutto oferty rozpatrywanej
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Gwarancja na cały przedmiot
zamówienia
Przy czym punkty będą przyznawane w następujący sposób:
o gwarancja 24 miesięcy i więcej - 15 pkt
o gwarancja poniżej 24 miesięcy - 5 pkt
o minimalny wymagany okres gwarancji:
12 miesięcy - 0 pkt
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Czas reakcji serwisu w siedzibie zamawiającego
Przy czym punkty będą przyznawane w następujący sposób:
o czas reakcji do 48 godzin - 15 pkt
o czas reakcji od 49 do 71 godzin - 10 pkt
o czas reakcji 72 godzin i powyżej - 0 pkt
Kontakt:Osoby do kontaktu
Maria Magdziarz
tel.: 666312111
e-mail: dentalclinic.kielce@wp.pl
Kod CPV:33115000-9, 33115100-0
Numer dokumentu:2021-18701-41090, 01/2021
Źródło: Internet i własne
Załączniki: